ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 50 of 57
Up
УЖМБС 2020, 5(1): 317–321
https://doi.org/10.26693/jmbs05.01.317
Humanitarian issues of medicine and problem of teaching at the higher school

Features of Research Potential Formation in Students of Higher Medical Institutions in Conditions of Innovative Technologies

Shastun N., Kalbus O., Makarov S., Bukreiva Y.
Abstract

The article presents the problem of developing the research potential of students of medical higher educational institutions. The authors emphasized the importance of providing an innovative approach to medical education based on the effective interconnection of academic knowledge, research skills and practical skills. The authors pointed out such a problem in modern medical education as a lack of systematic approach to the formation of research skills in students. It is noted that the curricula of medical universities do not have a definite discipline that would develop these skills in future researchers. The authors considered the role of the forms and methods of education in students’ research skills formation, namely student scientific societies, schools of young scientists, etc. We also analyzed the role of the teacher and supervisor in the development of these qualities. Separately, the concept of academic mobility is considered, which, in the conditions of rapidly developing information technologies, has acquired a much larger scale and now include the so-called virtual mobility. The authors draw attention to the growing role of academic mobility in the process of shaping the research potential of students. The problem of personality formation and motivation in students of higher medical institutions was highlighted. For example, the role of students’ participation in social projects based on medical and educational institutions of the city was considered, which, according to the authors opinion, contributed to the formation of the right value orientations for the profession. The problem of motivation to increase the research potential of students was also highlighted. Conclusion. The authors believe that attention should be paid to both internal motivation for scientific activities (the need for knowledge, getting pleasure from the process of acquiring of new knowledge, the desire for intellectual self-improvement, etc.) and external motivation (the prospect to occupy a high position in society, highly paid job, etc.), which is the task not only for a medical higher educational institution, but also for the state on the whole. The advantages and disadvantages in the integration of scientific activities and education, as well as the development of university science and major scientific and educational centers in the state were discussed in the article. Aspects of the expansion of value orientations of medical schools in the profession were considered.

Keywords: science and technology potential, innovative technologies, academic mobility, integration of science and technology

Full text: PDF (Ukr) 189K

References
 1. Altet M. Formateurs enseignants: quelle professionnalisation? [Formation et professionnalisation des enseignants] Collection Ressources. 2003; 3: 114-5.
 2. Aleksyeyenko TF, Anishchenko VM, Ball HO, ta in. Bila knyha natsionalnoi osvity Ukrainy. Za zah red akad VH Kremenya; NAPN Ukrainy. Kyiv: Inform systemy; 2010. 342 p. [Ukrainian]
 3. Husak TM, Malinko OH. Pidvyshchennya samostiynosti studentiv pid chas vyvchennya inozemnykh mov. Pedahohika i psykholohiya. 2000; 4: 61-8. [Ukrainian]
 4. Kolisnyk-Humenyuk YuI. Formuvannya profesiyno-etychnoi kultury maybutnikh fakhivtsiv u protsesi humanitarnoi pidhotovky v medychnykh koledzhakh. Monohrafiya. Lviv: «Kray»; 2013. 296 p. [Ukrainian]
 5. Kuzminskiy AI. Pedagogika vishchoyi shkoli. Navch posibnik. K: Znannya; 2005. 486 p. [Ukrainian]
 6. Novikov DO. Pravove rehulyuvannya pratsi osib u sferi medychnoi diyalnosti za chasiv Kyivskoi Rusi. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni HS Skovorody «PRAVO». 2012; 19: 73-7. [Ukrainian]
 7. Panina TS,Vavilova LN. Sovremennyie sposobyi aktivizatsii obucheniya. Uchebnoe posobie [Modern ways of activating learning] M: Izdatelskiy tsentr «Akademiya»; 2008. 176 p. [Russian]
 8. Prykhodko VV. Strategiya reformy natsionalnoyi vyshchoyi shkoly. Monografiya. Dnipropetrovsk: Zhurfond; 2014. 460 p.
 9. Sander Th. Structural Aspects of Teacher Education in Germany today – a Critical View. Osnabrück: Th. Sander; 2001. 19 p.
 10. Stupina SB. Tehnologii interaktivnogo obucheniya v vyisshey shkole [Technologies of interactive learning in higher education]. M: Izdatelskiy tsentr «Nauka»; 2009. 52 p. [Russian]
 11. Systema upravlinnya yakistyu za mizhnarodnymy standartamy ISO 9001:2015. 2016. 22 p. Available from: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf [Ukrainian]
 12. Tretyakova EM. Orhanyzatsyya samostoyatelnoy raboty studentov kak forma uchebnoho protsessa v vuze. Vektor nauky THU. Seryya: pedahohyka, psykholohyya. 2015; 4(23): 200-4. [Russian]
 13. Tymchuk LI, Leshchenko MP. Tsyfrovi naratyvy v navchanni maybutnikh mahistriv osvity: istoriya, realiyi, perspektyvy rozvytku [Digital narratives in the training of future masters of education: history, realities, prospects of development]. Kyiv SAMMIT–KNYHA; 2006. 390 p. [Ukrainian]
 14. Zinchenko YP, Volodarskoy IA. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie realizatsii innovatsionnyih obrazovatelnyih programm [Psychological and pedagogical support of the implementation of innovative educational programs]. M: Izd-vo MGU; 2007. 120 p. [Russian]