ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)

Авторам

Вимоги до статей

Основна інформація

Загальні вимоги до наукової публікації (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р.,7-05/01)

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
 • Висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Технічні вимоги оформлення
 • Редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, 14 кеґль, інтервал – 1,5; поля: зліва і справа 25 мм, зверху і знизу 30 мм.
Схема оформлення статей
 1. Шифр УДК
 2. Прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п’яти осіб)
 3. Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною).
 4. Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора
 5. Зв’язок з науковими темами (№ державної реєстрації теми та її назва).
 6. Вступ.
 7. Формулювання мети статті (постановка завдання).
 8. Матеріали і методи дослідження. У даному розділі відображається ґрунтовний опис технік, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження.
 9. Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Масиви даних бажано представляти у вигляді таблиць та графіків.
 10. Обговорення. У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”.
 11. Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.
 12. Висновки з дослідження. Висновки повинні бути чіткими і відображати досягнення мети дослідження.
 13. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 14. Список літератури – складається по мірі згадування. В списку вказати наступні відомості: прізвище та ініціали автора в оригінальній транскрипції, назву статті, журналу або книги і далі: для періодичних видань – рік видання, том, номер, номери сторінок; для монографій – місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних дужках.
 15. References – складається по мірі згадування. Список використаних джерел інформації оформлюється згідно Vancouver Style.
 16. Резюме українською мовою обсягом мінімум 1800 знаків. Резюме англійською мовою – обсяг 2200-2800 знаків.  До резюме додається переклад англійською мовою прізвищ та ініціалів автора (авторів), назви статті та установи.
 17. Ключові слова (українською, англійською мовами) – не більше 5 слів чи словосполучень).

Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References обов’язкові.

Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор (автори) можуть звертатися за адресою med.biol.sport@gmail.com

Відповідальний секретар редколегії – Данильченко Світлана Іванівна, тел.: (+38) 095-691-5032 або (+38) 098-305-2577

Транслітератор

Швидка, проста та налаштована кирилиця на латинський транслітератор. Зберігає форматування тексту та пропонує функціонал WYSIWYG. Працює повністю на стороні клієнта, дані не передаються. Підтримує російську, українську та англійську мови. Перейти до транслітератора

Умови публікації

Загальна характеристика

Редакція журналу «Український журнал медицини, біології та спорту» бере до розгляду для публікації оригінальні статті, за умови, що ні рукопис, ні будь-яка його частина, таблиці чи рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у будь-якому іншому журналі. Це не поширюється на тези, які опубліковані у зв’язку з проведенням конференцій чи інших наукових зустрічей.

Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

Статті направляються до редколегії тільки в електронному вигляді (одним файлом; всі відомості про авторів зазначаються внизу останньої сторінки) за електронною адресою med.biol.sport@gmail.com, svetlanaadanilch@gmail.com. Відповідальний секретар редколегії – Данильченко Світлана Іванівна (тел.: (+38) 095-691-5032 або (+38) 098-305-2577.

Категорії статей

Прийняті до друку статті публікуються в таких розділах журналу:

Медичні науки

 • Дискусійні і проблемні статті
 • Оригінальні дослідження
 • Огляди літератури
 • Теоретична медицина
 • Клінічна медицина
 • Гуманітарні проблеми медицини
 • Лекції

Біологічні науки

Фізичне виховання та спорт

Порядок рецензування статей

Всі направлені в редакцію рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind  review), після чого автор отримує повідомлення про те, що статтю прийнято або не рекомендовано до друку.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст рецензії про відхилення статті від публікації направляється автору електронною поштою.

Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації науковий секретар інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядаються як нові надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст.

Мова публікації

Автор статті зобов’язаний ретельно її вичитати і відредагувати. Зміст статті викладати чітко, без повторень та довгих передмов, користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови. Дані вимоги стосуються англійської мови – при поданні статті англійською мовою, та при написанні резюме.

Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Структура статті

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Вступ («Introduction») Вступ повинен містити характеристику дослідженості сучасного стану проблеми у світовій науковій літературі.

Мета роботи («Objective»)

Матеріал і методи досліджень («Materials and methods») Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. У даному розділі відображається ґрунтовний опис технік, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження. У випадку, якщо методи є наведені у літературі, достатньо навести посилання на них. Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити, згідно яких норм українського чи міжнародного законодавства було проведене дане дослідження

Результати («Results») Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Описують максимально точно, стисло та інформативно. Масиви даних бажано представляти у вигляді таблиць та графіків. Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Табличні матеріали та рисунки повинні бути оформлені згідно з вимогами ДАКу України, та розміщені у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.

Обговорення («Discussion») Обговорення. У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”. Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.

Висновки («Conclusion») Висновки з дослідження. Висновки повинні бути чіткими і відображати досягнення мети дослідження.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку («Prospects of further researches» Подяки (якщо необхідні) («Acknowlegements») Подяки (якщо необхідні) («Acknowlegements») Подяки подаються після перспектив подальших досліджень перед бібліографічними посиланнями.

Література («References») Перелік літературних посилань наводиться за порядком згадування в тексті. Список використаної літератури наводиться за Vancouver Style. З прикладом оформлення можна ознайомитись Міжнародні-стилі-цитування.pdf Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, наприклад [3, 4, 5]. У список літератури включати праці, опубліковані впродовж останніх 3-5 років, відображати за порядком згадування. Редакція журналу наголошує, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. Для автоматичної транслітерації користуйтесь https://jmbs.com.ua/tools . Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

Резюме («Abstract») Резюме українською мовою обсягом має бути мінімум 1800 знаків. Резюме англійською мовою – обсяг 2200-2800 знаків. Резюме повинно повністю розкривати зміст статті, для оригінальних досліджень повинно бути чітко рубрикованим та включати: вступ, мету, матеріал і методи, результати, висновки.До резюме додається переклад англійською мовою прізвищ та ініціалів автора (авторів), назви статті та установи. Ключові слова (українською та англійською мовою) – не більш 5 слів чи словосполучень).

Порядок розгляду статей

Статті приймаються за встановленим графіком: № 1 (лютий) – до 15 січня поточного року; № 2 (квітень) – до 15 березня поточного року; № 3 (червень) – до 15 травня поточного року; № 4 (серпень) – до 15 липня поточного року, № 5 (жовтень) – до 15 вересня поточного року, № 6 (грудень) – до 15 листопада поточного року.

Етика авторів

Положення про авторські права

Автори зберігають авторське право надати журналу право першої публікації з роботою одночасно ліцензованого під ліцензією Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розділити роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Дотримання етичних принципів при підготовці рукописів

Передаючи матеріали до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту і метаданих статті (включаючи прізвища та ініціали авторів, місця їх роботи та email автора для кореспонденції) в журналі, що має на увазі їх поширення в друкованому варіанті, розміщення електронних копій в мережі Інтернет на сайтах журналу і спеціалізованих наукових баз даних (в тому числі наукометричних), переклад на іноземні мови (див. Ефект відкритого доступу). При цьому за автором зберігається право використання опублікованого в журналі матеріалу в особистих (наукових, викладацьких) цілях. Друк опублікованої інформації третіми особами в будь-якому вигляді, включаючи переклад на інші мови, можливий тільки з письмового дозволу редакції з обов'язковим зазначенням повного бібліографічного посилання.

 • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела.
 • Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 • При поданні рукопису до редакції автори гарантують відсутність раніше опублікованих ними або представлених на розгляд в інші наукові видання матеріалів з аналогічним змістом. В іншому випадку автори повинні надати редактору інформацію про попередні публікації даних, що містяться в статті.
 • Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Додаток

Авторська угода (документ повинен бути підписаний відповідальним автором публікації). Автори, направляючи рукопис до редакції «Українського журналу медицини, біології та спорту», ​​погоджуються з тим, що редакції передаються права на захист і використання рукописи (переданого до редакції журналу матеріалу, в т. ч. такі об'єкти, що захищені, авторського права як фотографії автора, малюнки, схеми, таблиці і т. д.), в тому числі на відтворення у пресі та в мережі Інтернет; на поширення; на переклад рукопису на будь-які мови; експорту та імпорту примірників журналу статті авторів з метою поширення, на доведення до загального відома. Зазначені вище права автори передають редакції без обмеження терміну їх дії і на території всіх країн світу без обмеження, в т. ч. на території України. Автори гарантують наявність у них виняткових прав на використання переданого редакції матеріалу. Редакція не несе відповідальності перед третіми особами за порушення даних авторами гарантій. За авторами зберігається право використання опублікованого матеріалу, його фрагментів і частин в особистих, в тому числі наукових і освітніх цілях. Права на рукопис вважаються переданими авторами редакції з моменту підписання до друку випуску журналу, в якому він публікується. Передрук матеріалів, опублікованих в журналі, іншими фізичними та юридичними особами можливий лише за згодою редакції, з обов'язковим зазначенням випуску журналу, в якому був опублікований матеріал.

agreement

Положення про конфіденційність

Всі направлені в редакцію рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind  review), після чого автор отримує повідомлення про те, що статтю прийнято або не рекомендовано до друку. Статті, які оформлені за правилами та мають позитивну рецензію, передаються на розгляд редакційної колегії.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст рецензії про відхилення статті від публікації направляється автору електронною поштою.

Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації науковий секретар інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядаються як нові надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст.

Оплата

Оплата

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Вартість публікації залежить від вартості поліграфічних послуг. Орієнтовна вартість 1 сторінки А-4 авторського рукопису - 60 гривень.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

Щоб дізнатися докладну інформацію про вартість обробки статті та вартості паперової копії сертифіката, ви можете зв'язатися з med.biol.sport@gmail.com

Корисні посилання

Основні документи