ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)

Про НасРедактори

 • Бріскін Юрій Аркадійович
  Голова редакційної ради

  д. наук з фіз. виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

 • Данильченко Світлана Іванівна
  Відповідальний секретар

  к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Херсонського державного університету, Херсон, Україна

 • Хвисюк Олександр Миколайович
  Редактор рубрики «Медицина»

  д. мед. н., професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна


 • Павлов Сергій Борисович
  Редактор рубрики «Біологія»

  д. біол. наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач центральної науково-дослідної лабораторії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна


 • Приступа Євген Никодимович
  Редактор рубрики «Фізичне виховання і спорт»

  д. пед. наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Львів, Україна


Положення про друковане видання
 науковий журнал «Український журнал медицини, біології та спорту»

Засновники:

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна
Херсонський державний університет, Херсон, Україна
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Редакція

1. Загальні положення

1.1. Науковий журнал «Український журнал медицини, біології та спорту» (далі – Журнал) заснований Чорноморським національним університетом імені Петра Могили (Миколаїв) (далі – Засновник). 

Співзасновники: 

 • Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна
 • Херсонський державний університет, Херсон, Україна
 • Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна
 • (далі – співзасновники).

Положення визначає порядок видання Журналу відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), Законів України:

 • Про інформацію від 02.10.1992 №2657-XII (зі змінами);
 • Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-ХІІ (зі змінами);
 • Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами);
 • Про видавничу справу від 05.06.1997 № 318/97-ВР (зі змінами);
 • Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII (зі змінами);
 • Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII (зі змінами);
 • Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами);
 • Про наукову і науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР (зі змінами);
 • Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 05.07.1994 № 80/94-ВР (зі змінами);
 • Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-ІV (зі змінами);
 • Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних від 23.03.2000 № 1587-Ш;
 • Згідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2018 р. № 32 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.02.2018 р. за № 148/31600.

1.2. Відповідно до Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію»; Закону України від 16 листопада 1992 року «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; Закону України від 23 грудня 1993 року «Про авторське право і суміжні права»; Закону України від 26 листопада 2015 року «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно зі Статутом Університету заснований у липні 2016 р. Cвідоцтво про державну реєстрацію: KВ No. 22699-12599 ПР від 26.04.2017 р. 

1.3. «Український журнал медицини, біології та спорту» внесено до переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, медичні науки – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604; Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996); фізичне виховання та спорт – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326).

Журнал входить в Групу Б: спеціальності – 017 фізична культура і спорт; 091 Біологія; Медицина: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301) (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab700)

1.4. Журнал об’єднує зусилля науковців та охоплює широке коло актуальних проблем в сфері медицини, біології та спорту.

Журнал є фаховим мультидисциплінарним періодичним науковим виданням.

Авторами матеріалів можуть бути учені України та інших країн світу. У такий спосіб встановлюються широкі зв’язки з ученими різних держав. Журнал здійснює значний внесок у розвиток світової науки, зміцнюючи авторитет і популяризуючи її за кордоном.

Програмна мета і тематична спрямованість Журналу – розвиток науки та освіти в сфері медицини, біології та спорту для забезпечення важливих для даних галузей інтересів, обмін досвідом, поширення інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, огляд наукових досягнень, наукові заходи – конференції).

Цільове призначення – наукове.

1.5. Журнал видається 6 раз на рік обсягом до 40 друкованих аркушів. У разі, коли виникає необхідність у випуску наукового Журналу в більшому обсязі (у зв’язку з неординарними подіями або нагальною потребою оперативного оприлюднення великого обсягу’ інформації тощо), допускається додатковий випуск Журналу. Мова публікацій – українська та англійська.

1.6. Для підготовки до друку та видання Журналу Засновник та співзасновники утворюють на громадських засадах редакційну колегію. До складу редакційної колегії Журналу залучаються провідні учені Засновника та співзасновників, представники інших установ Міністерства освіти і науки України, представники відповідних міністерств і відомств України, представники наукових установ і закладів вищої освіти зарубіжних країн.

1.7. За розміщені у Журналі наукові статті авторський гонорар не сплачується. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти авторського права, що розміщені у Журналі, належать Засновнику та співзасновникам, якщо інше не встановлено угодою між Засновником та співзасновниками та автором твору, який розміщено у Журналі.

1.8. Обов’язок неухильного дотримання вимог академічної доброчесності покладається на авторів наукових статей. Контроль і перевірка дотримання авторами вимог академічної доброчесності здійснюється відповідальним секретарем та рецензентами статей.

1.9. Розповсюдження Журналу організовує редакційна колегія Журналу відповідно до вимог чинного законодавства України щодо порядку доставляння обов’язкових примірників документів.

2. Створення, склад, права та обов’язки редакційної колегії та її членів

Створення та склад редакційної колегії Журналу.

2.1. Редакційна колегія створюється з метою провадження діяльності з питань функціонування Журналу, що, зокрема, передбачає:

 • забезпечення наукової та літературної підготовки відповідного (чергового) номеру Журналу;
 • здійснення комп’ютерного складання матеріалу, забезпечення технічного й художнього оформлення, його корегування, підготовку оригінал-макету у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо порядку здійснення видавничої діяльності та передачу рукопису до відповідного видавництва або друкарні;
 • здійснення видання наукових статей Журналу українською, англійською мовами;
 • підписання до друку та здійснення контролю за дотриманням строків випуску Журналу;
 • забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю в галузі медичних, біологічних наук та спорту;
 • визначення перспективних напрямів діяльності, тематичної структури журналу, вимог до матеріалів, що подаються до друку;
 • здійснення інтеграції Журналу до світового наукового простору.

2.2. Редакційна колегія у складі Головного редактора, Голови редакційної колегії, відповідального секретаря та її членів створюється відповідно до рішення Вченої ради Засновника за погодженням зі співзасновниками та затверджується наказом ректора.

Головний редактор друкованого засобу масової інформації як керівник редакції, уповноважений на те засновником та співзасновниками, призначається (обирається) на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником та співзасновниками у статуті редакції відповідно до чинного законодавства України про працю. Головний редактор, обраний на посаду трудовим колективом редакції, не може бути звільнений з посади без погодження з співзасновниками журналу.

Редакційна рада журналу із залученням до її складу відомих вчених виконує дорадчі функції.

2.3. До складу редакційної колегії Журналу входять не більше 75 осіб: Голова редакційної колегії, заступник Голови редакційної колегії, відповідальний секретар, члени редакційної колегії.

Відповідальний за випуск Журналу призначається редакційною колегією.

У складі редакційної колегії Журналу повинні бути вчені, які мають науковий ступінь за спеціальністю, шо відповідає науковому профілю Журналу. Кожен з цих фахівців, включаючи Голову редакційної колегії, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю Журналу) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» чи «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше – один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. 

Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань.

Список членів редколегії вказується на контртитулі журналу та на відповідній сторінці веб-сайту журналу.

2.4. Під час редакційної підготовки Журналу редакційна колегія повинна додержуватися видавницьких норм та вимог, встановлених нею та цим Положенням, строків виконання роботи, зберігати індивідуальний стиль автора. Особлива увага приділяється специфіці тексту, забезпеченню правильності термінології. У разі розходження щодо цих питань між членами редакційної колегії чергового номера Журналу, останнє слово залишається за колегіальним рішенням редакційної колегії з урахуванням думки незалежних фахівців з певних галузей знань.

2.5. Члени редколегії беруть участь в обговоренні змісту кожного випуску журналу, мають право регламентувати графік та черговість друку матеріалів.

2.6. Члени редколегії залучаються до рецензування та редагування поданих до публікації статей. Якщо в рецензії на рукопис статті є рекомендації щодо необхідності його доопрацювання, матеріал повертається автору (авторам) з відповідними зауваженнями та висновками.

2.7. За наявності негативної рецензії редколегія має право відмовити автору (авторам) в публікації, надавши йому (їм) мотивований висновок без інформації про особу рецензента. У разі необхідності рішення про доцільність (недоцільність) публікації приймається редколегією колегіально

2.8. Редакційна колегія Журналу відповідає за науковий рівень матеріалів Журналу та якість їх підготовки до видання, розробляє план комплектування Журналу, визначає строки надходження наукових статей до чергових випусків Журналу та встановлює терміни остаточної підготовки Журналу до видання, організовує роботу з розгляду та редагування матеріалів Журналу. Редколегії належить авторське право на складання випусків.

2.9. Засідання редакційної колегії Журналу проводяться регулярно у встановлені строки, але не рідше двох разів на рік. Засідання редакційної колегії вважається правомочними, якщо на них присутні більше половини членів редакційної колегії Журналу. Рішення приймаються за переважною більшістю голосів присутніх членів редакційної колегії Журналу.

2.10. На засіданнях редакційної колегії обговорюються питання про спрямованість Журналу, якість поданих наукових матеріалів, що будуть опубліковані, необхідність визначення актуальних тем для наукових статей га спрямованості Журналу, введення нових рубрик, затвердження макету чергового випуску Журналу.

2.11. Редколегія подає підготовлений зміст номеру на розгляд Вченої ради Засновника та/або співзасновників журналу.

2.12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос головного редактора є вирішальним.

Права та обов’язки редакційної колегії Журналу

2.13. Головний редактор Журналу

Головний редактор (редактор) керує діяльністю редакції в межах повноважень, визначених її статутом, представляє редакцію у відносинах із засновником та співзасновниками, видавцем, авторами, державними органами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у суді й третейському суді, та несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться до діяльності друкованого засобу масової інформації, його редакції відповідно до чинного законодавства України.

Головний редактор Журналу здійснює керівництво редакційною колегією Журналу та організовує роботу редакційної колегії Журналу відповідно до цього Положення; як й інші члени редколегії, відповідає за науковий рівень розміщених у Журналі наукових статей; очолює роботу щодо розробки перспективних тематичних планів, планів редакційної підготовки, річних і оперативних планів випуску Журналу; визначає склад рецензентів наукових статей; затверджує на засіданні редакційної колегії Журналу остаточно підготовлені рукописи статей; затверджує рішення щодо схвалення авторських оригіналів текстів, про їх відхилення або повернення авторам на доопрацювання; відредаговані матеріали до складання, коректурні відбитки – до друку, сигнальні примірники – на випуск у світ. У межах компетенції, Головний редактор колегії може доручити виконання своїх повноважень Голові редакційної колегії або одному із членів редакційної колегії.

Головний редактор як керівник видання відповідає за зміст і якість надрукованих у ньому матеріалів, професійно займається організацією видавничої діяльності. Найчастіше головний редактор затверджує матеріали, відредаговані редактором, вносить остаточні зміни та затверджує матеріал до видання.

Головний редактор розпоряджається матеріально-фінансовими засобами, визначає тираж Журналу, укладає договори й угоди з видавництвом та поліграфічними підприємствами; керує розробкою і реалізацією заходів щодо оперативної підготовки та випуску Журналу, впровадження нової редакційно-видавничої техніки, прогресивної технології. У межах своєї компетенції виступає від імені редакційної колегії Журналу у відносинах з державними, громадськими, іноземними установами та іншими організаціями.

Головний редактор скликає чергові та позачергові засідання редакційної колегії Журналу, визначає місце, час їх проведення і головує на них; ініціює питання про виключення члена редакційної колегії, якщо той без поважних причин не брав участі в її засіданнях кілька разів поспіль; підписує протоколи засідань редакційної колегії Журналу; здійснює контроль щодо змістовного й тематичного наповнення редакційного портфеля Журналу на підставі інформації, підготовленої відповідальним секретарем; визначає порядок і терміни рецензування авторських рукописів. За результатами двостороннього сліпого рецензування вносить пропозиції щодо включення прорецензованих статей до чергових номерів Журналу. Аналізує результати діяльності редакційної колегії, надає пропозиції щодо її вдосконалення.

2.14. Голова редакційної колегії Журналу

Голова редакційної колегії Журналу тимчасово виконує обов’язки Головного редактора за час його відсутності; забезпечує дотримання тематичного спрямування Журналу, визначає перелік рубрик відповідно до актуальних напрямів сучасних досліджень у галузі медичних, біологічних наук та спорту; здійснює загальне керівництво підготовкою та виданням чергових номерів Журналу.

Члени редакційної колегії Журналу

2.15. Члени редакційної колегії мають право:

 • вносити пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення і проєктів рішень засідань редакційної колегії Журналу;
 • ініціювати внесення до Порядку денного чергових і позачергових засідань редакційної колегії питань, що стосуються її діяльності;
 • одержувати матеріали, необхідні для ознайомлення з питаннями, включеними до Порядку денного її засідань;
 • висловлюватись із питань, внесених до Порядку денного, та особисто голосувати за проєкти рішень редакційної колегії;
 • надсилати науково-дослідним установам, закладам вищої освіти та іншим спеціалізованим установам України для рецензування рукописи статей;
 • відхиляти статті, які за своїм змістом не відповідають сучасному науковому стану науки, за запитом автора повідомляти про це його або організацію, що надіслала наукову статтю;
 • повертати авторам статті на доопрацювання й дооформлення із зазначенням змін, які слід внести в рукописи;
 • виконувати інші функції за дорученням Головного редактора або Голови редакційної колегії Журналу.

2.16. Члени редакційної колегії зобов’язані:

 • брати участь у засіданнях редакційної колегії, а у разі неможливості бути присутніми – повідомляти про причини такої відсутності Голову редакційної колегії;
 • виконувати рішення редакційної колегії незалежно від особистого голосування;
 • вносити пропозиції до плану випуску кожного чергового номера Журналу;
 • за дорученням Головного редактора та Голови редакційної колегії рецензувати авторські рукописи, залежно від наукової спеціальності в галузі медицини, біології, спорту;
 • надавати у письмовій формі рецензії на відрецензовані статті з обов’язковою вказівкою на рекомендацію їх до друку, необхідність доопрацювання або відхилення.

Відповідальний секретар Журналу

2.17. Відповідальний секретар

Відповідальний секретар здійснює науково-організаційну роботу з підготовки і випуску Журналу. Організує складання проєктів перспективних тематичних планів, планів редакційної підготовки, розгляд планів редакційною колегією Журналу, представляє їх на затвердження Головному редактору.

Відповідальний секретар зобов’язаний:

 • у робочому порядку надавати Головному редактору та Голові редакційної колегії інформацію щодо змістовного і тематичного наповнення редакційного портфеля Журналу;
 • організовувати складання проєкту Плану випуску кожного чергового номера Журналу;
 • організовувати підготовку засідань редакційної колегії, а саме: проєктів документів із питань, включених до Порядку денного; повідомляти членів редакційної колегії про місце і час проведення засідань; складати протоколи засідань редакційної колегії; забезпечувати доведення її рішень до відома всіх членів редакційної колегії;
 • забезпечувати підготовку договорів і угод з організаціями, рецензентами, технічними редакторами, науковими консультантами га іншими зацікавленими особами;
 • контролювати якість редагування випусків Журналу, їх науковий та літературний рівень;
 • складати графіки руху авторських та видавничих оригіналів і коректур у редакційно-видавничих і поліграфічних процесах, контролювати їх виконання;
 • складати звіти про діяльність редакційної колегії Журналу;
 • виконувати інші доручення Головного редактора та Голови редакційної колегії;
 1. Редколегія проводить політику, спрямовану на входження журналу до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз.

3. Порядок скликання засідань редакційної колегії

3.1. Чергове засідання редакційної колегії Журналу проводиться не менше як два рази на рік для схвалення Плану випуску кожного номеру Журналу та подальшої рекомендації його до друку Вченою радою Засновника або співзасновників, а також розгляду інших питань, пов’язаних з її діяльністю.

3.2. Право ініціювати позачергове засідання редакційної колегії має кожен із її членів на підставі аргументованої пропозиції, внесеної у письмовій формі Головному редактору Журналу.

3.3. Про чергове чи позачергове засідання редакційної колегії, місце та час його проведення, питання Порядку денного її членам повідомляє відповідальний секретар Журналу.

4. Порядок проведення засідань редакційної колегії та прийняття рішень

4.1. Засідання редакційної колегії проводить Головний, а за його відсутності Голова редакційної колегії або один із членів редакційної колегії Журналу.

4.2. Засідання редакційної колегії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів, які є працівниками університетів засновника та співзасновників, інакше воно вважається таким, що не відбулося, а Головний редактор має право перенести засідання на найближчий час.

4.3. Редакційна колегія приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

4.4. Член редакційної колегії, відсутній на її засіданні, не може передавати право голосу іншим її членам.

4.5. За результатами засідання редакційної колегії відповідальний секретар складає протокол, який підписує Голова редакційної колегії і відповідальний секретар.

 1. Етичний кодекс наукових публікацій

5.1. Автори оригінальних статей мають використовувати матеріали лише власних наукових досліджень. Використання та оприлюднення завідомо недостовірних даних є неприпустимим. Усі запозичення з інших джерел повинні бути оформлені відповідним чином з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Плагіат в будь-яких формах, в тому числі неоформлені цитати, а також привласнення прав на результати чужих досліджень, є неприпустимим.

5.2. Автори проблемних і оглядових статей зобов’язані вказати на першоджерела і дотримуватись правил цитування.

5.3. Автори зобов’язані зазначати внесок кожного зі співавторів, результати чиїх досліджень лягли в основу поданої до публікації роботи. Особи, які не брали участі в дослідженні в якості співавторів, не повинні зазначатися.

5.4. Автори не надають до публікації в журналі роботи, які були опубліковані раніше, а також роботи, що направлені для публікації в інші журнали (видавництва).

5.5. Автори додають до статті свої персональні дані (місце роботи, адреса місця роботи, посада, ORCID, номер телефону, e-mail), які дозволяються автором для публікації в журналі.

5.6. Авторам має бути відомо, що їхня стаття направляється для рецензування (ім’я рецензента/-ів при цьому не розкривається). Автори зобов’язані співпрацювати з науковим, літературним, технічними редакторами з метою покращення, скорочення чи доповнення своєї статті у відповідності до зауважень і пропозицій рецензента (редколегії), а також щодо виправлення виявлених неточностей, помилок.

У випадку наявності у статті помилок або неточностей, виявлених авторами після її направлення до редколегії журналу (якщо стаття знаходиться на етапі розгляду чи вже опублікована), автори зобов’язані в найкоротші строки сповістити про це редколегію журналу.

5.7. Автор підтверджує своє виняткове авторство на дану статтю і бере на себе відповідальність за можливе порушення авторських прав третіх осіб.

5.8. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 1. Етичні принципи взаємодії автора і редколегії

Редколегія журналу керується у своїй діяльності положеннями кн. 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють авторське право.

Редколегія зобов’язана:

6.1. Забезпечувати відповідність публікацій академічним стандартам і запобігати конфлікту інтересів.

6.2. Бути готовою опублікувати у випадку необхідності поправки, спростування і вибачення відповідно до міжнародних етичних вимог до публікацій у наукових виданнях і вимог законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

6.3.1. Для публікації не приймаються статті, які носять політичний характер і містять упереджені та некоректні оцінки інших наукових робіт і діяльності вчених.

6.3.2. При прийнятті рішення щодо публікації статті редакційна колегія оцінює лише зміст статті незалежно від расової приналежності автора, його статі, сексуальної орієнтації, політичних і релігійних поглядів, статусу, соціального походження і громадянства.

6.3.3. Редколегія наукового журналу, приймаючи рішення про публікацію статті, керується достовірністю даних, науковою значимістю і науковою новизною представленої роботи.

6.3.4. У випадку виявлення в статті елементів копіювання з інших наукових праць (плагіату) чи фактів публікації авторами однієї й тієї ж статті у різних журналах, сповіщає про це авторів і лишає за собою право зняти статтю з публікації і в подальшому не допускати до розгляду статті цих авторів.

6.3.5. Редколегія дотримується конфіденційності щодо змісту отриманих для публікації статей: не використовує матеріали для передачі третім особам або в особистих цілях, без письмової згоди авторів.

6.3.6. На всі претензії авторів редакція надає розгорнуті і обґрунтовані відповіді, докладаючи зусиль для вирішення конфліктних ситуацій.

7. Процес і порядок рецензування

7.1. Рецензування проходять всі статті.

7.2. Рецензування є двостороннім сліпим: прізвища, імена та по-батькові (ПІБ) рецензентів авторам не повідомляється, не повідомляється і рецензенту ПІБ автора. Листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію. У випадку необхідності рукопис статті може бути надісланий на рецензування декільком рецензентам.

7.3. Рішення редколегії про можливість публікації є визначальним. Орієнтовний час від надходження статті до отримання результатів рецензування не повинен перевищувати одного місяця.

7.4. Рукопис, що надійшов, реєструється відповідальним секретарем в момент отримання примірника на e-mail Журналу (дата реєстрації).

7.5. Заступник головного редактора журналу приймає рішення про призначення рецензента/ів для рукопису конкретної статті (лекції) з урахуванням напряму його наукової діяльності. В разі підготовки монотематичного випуску (номеру) журналу може призначатися редактор окремого випуску.

В разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою (без зазначення особи рецензента).

7.6. Рукописи статей, електронні носії та супроводжувальні документи авторам не повертаються.

 1. Етичні принципи роботи рецензента

8.1. Всі надіслані статті отримують рецензії принаймні одного рецензента, який входить до числа авторитетних вчених з даного наукового напрямку.

8.2. Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, дотримуючись затвердженої редколегією структури рецензії. Персональна критика автора є неприпустимою (редколегія забезпечує сліпе рецензування).

8.3. Неопубліковані дані, що отримані з наданих до рецензування рукописів, не повинні використовуватися рецензентом в особистих цілях.

8.4. Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або має конфлікт інтересів і не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редколегії, з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

8.5. В рецензії аналізується відповідність надісланої статті вимогам журналу за тематикою та об’ємом, а також оцінюється наукова новизна, грамотність і зрозумілість викладеного матеріалу, переконливість експериментальних даних, наочність і правильність оформлення бібліографічного списку.

8.6. Результатом розгляду статті рецензентом є висновок щодо можливості її публікації – в представленому вигляді, з доопрацюванням, після принципового перероблення (з повторним розглядом) чи щодо її відхилення. Цей висновок затверджується редколегією журналу.

8.7. За результатами зовнішнього та внутрішнього (редакційного) рецензування, автору направляється відгук про статтю із зазначенням необхідних доопрацювань і термінів, в які їх необхідно виконати. При цьому персональні дані рецензента та наукового редактора не розголошуються.

8.8. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, редакція дотримується COPE керівних принципів і припиняє співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію. Всі конфлікти інтересів повинні бути вказані авторами в розділі “Коментарі для редактора” при поданні рукопису. 

9. Основні вимоги до оформлення статей

9.1. Видання Журналу здійснюється за рішенням Вченої ради засновника та/або співзасновників, та планом, затвердженим редакційною колегією.

9.2. Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися раніше.

9.3. До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи, як: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку тощо.

9.4. Автори несуть відповідальність за дотримання вимог статей 43, 45 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Гельсінкської декларації «Рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини» (1964 р., перегляд 1983 р.), Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 04.04.2001 р. (зі змінами), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII.

В експериментальних роботах автори несуть відповідальність за дотримання вимог Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження»; «Прaвил прoвeдeння рoбiт із викopиcтанням eкcпeриментaльниx тваpин», дoдатoк 4, затвepджeний Нaкaзoм Mінicтерства oхoрони здoрoв’я № 755 від 12 сeрпня 1997 р.; «Прo захoди щoдo подальшoгo вдoсконалeння oрганізaційних фоpм робoти з використанням eкспeриментальних твaрин»; «Зaгaльних eтичних пpинципів eкспepиментів нa твaринах», yхвалених Пepшим нaцioнaльним конгрeсом з бioeтики (Київ, 2001 p.); Гeльсінської дeкларацiї Генeральної асaмблеї Всeсвітньої мeдичної aсоціації (2000 р.); Полoжень «Єврoпейської кoнвенції прo зaхист хрeбeтних твaрин, якi викoристoвуються для eкспeриментів тa iнших нaукових цiлей» (Стpacбypг, 1985 р.).

9.5. Рекомендований обсяг статті 15-30 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. У випадку, коли стаття містить значні наукові результати, за рішенням редколегії, обсяг статті може бути збільшено.

9.6. Наукові статті надсилаються автором/співавторами електронною поштою на електронну адресу редакції. До статті додається авторська довідка/анкети автора/співавторів наукової статті. В авторській довідці/анкеті обов’язково необхідно вказати прізвища, ім’я та по батькові автора/співавторів, напрям статті, адресу для листування, е-mail, телефон та інші відомості. Вимоги щодо надання наукових статей визначаються редакційною колегією Журналу та затверджуються Вченою радою Засновника та/або співзасновників.

9.7. Наукові статті направляються редакційною колегією на двостороннє «сліпе» рецензування. Рецензії розглядаються на засіданні редакційної колегії, де приймається рішення про можливість опублікування наукової статті у Журналі. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати наукові статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами/співавторами. не змінюючи їх змісту.

9.8. Подані авторами статті мають супроводжуватись розширеною англомовною анотацією (Abstract).

9.9. Список літератури (References) дублюється латиницею, згідно з правилами транслітерації.

9.10. Вимоги щодо подання наукових статей до редакційної колегії збірника встановлюються редколегією журналу.

 1. Редакційна підготовка

10.1. Статті надсилаються до редакційної колегії в електронній (на Е-mail редколегії) версії. До статті додається відгук наукового керівника (для студентів) та авторська довідка. В авторській довідці зазначаються прізвища, імена та по батькові авторів, назва статті, поштова адреса, ORCID, Е-mail, контактні телефони.

10.2. Голова редакційної ради здійснює первинну експертизу рукопису статті за формальними ознаками, передає рукопис на розгляд науковому редактору і редактору відповіднго фаху, які призначають рецензента (рецензентів).

10.3. Для редакційної підготовки статей створюється група наукових редакторів та редакційно-технічна група.

10.4. Відповідальний секретар:

 • забезпечує реєстрацію рукописів статей;
 • оформляє паспорт статті (лекції) та подає його разом із текстом статті (лекції) на розгляд заступнику головного редактора, який призначає рецензента та наукового редактора для кожної статті (лекції);
 • направляє тексти статей (лекцій) призначеним рецензентам та науковим редакторам, веде листування з авторами, рецензентами та науковими редакторами, здійснює моніторинг проходження статей (лекцій) на кожному етапі редакційної підготовки;
 • контролює дотримання термінів рецензування та наукового редагування статей;
 • перевірку текстів статей на наявність плагіату (за відповідною комп’ютерною програмою);
 • забезпечує технічне редагування статей;
 • редагування пристатейних списків літератури;
 • забезпечує формування оригінал-макету кожного випуску (номеру) журналу та своєчасне його розміщення на веб-сайті журналу;
 • розсилку журналу за затвердженим реєстром розсилки;
 • забезпечує разом з інженером-програмістом надійне функціонування веб-сайту журналу;
 • відповідає за присвоєння кожній статті реєстраційного номеру за міжнародним цифровим ідентифікатором DOI (Digital Object Identifier).

10.5. Коректор (філологія, лінгвістика та переклади) здійснює:

– переклад англійською мовою україномовних пристатейних резюме;

– літературне редагування текстів статей;

– листування (за потреби) з авторами статей.

10.6. Рецензент (рецензенти) упродовж двох тижнів готує (готують) рецензію і подає (подають) її відповідальному секретареві редакційної колегії, який, в залежності від позитивного чи негативного висновку рецензента, приймає рішення щодо подальшої роботи із рукописом статті наукового редактора і редакційно-технічної групи.

10.7. Після рецензування (в разі позитивної рецензії) та доопрацювання автором рукопису статті науковий редактор визначає її готовність до публікації (у вигляді редакторського висновку) і подає на розгляд відповідальному секретареві редколегії, який в разі відсутності недоліків в опрацьованому матеріалі представляє статтю заступнику головного редактора, який вивчає подані матеріали (текст підготовленої до опублікування статті, рецензії, висновок наукового редактора) і представляє статтю головному редактору. В разі позитивного рішення відповідальний секретар редакційної колегії формує зміст журналу, який розглядається на засіданні редакційної колегії.

10.8. Редколегія подає зміст журналу на розгляд Вченої ради Засновника та/або співзасновників, яка рекомендує відповідний випуск журналу до публікації. На підставі затвердженого Вченою радою змісту номера журналу редакційно-технічна група формує макет відповідного номера журналу.

10.9. Статті зазвичай публікуються в авторській редакції. За потреби редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.

11. Технічні питання

11.1. Автори, що одержують оригінал-макет статті чергового номеру Журналу, вичитують його та вносять відповідні правки. З метою оперативного випуску Журналу допускається вичитування оригінал-макету статті без участі авторів, якщо вони дають на це згоду. У разі відсутності такої згоди, оригінал- макет пересилається авторам, які в 10-деннии термін зобов’язані повернути його до редакційної колегії. При друкуванні статей вказуються науковий ступінь та вчене звання, посада їх авторів.

11.2. На обкладинці Журналу проставляються рік та номер видання.

11.3. Ненадруковані статті, надіслані до Журналу, авторам не повертаються.

11.4. Авторські матеріали до чергових номерів Журналу зберігаються у видавничому портфелі редакційної колегії.

12. Друкування журналу

12.1. Макетування Журналу здійснює видавництво.

12.2. Особа, відповідальна за випуск, на підставі рішення редакційної колегії, формує макет Журналу зі статтями, які затверджені на засіданні редакційної колегії й передає у видавництво для комп’ютерної верстки і друкування тиражу видання.

12.3. Усі екземпляри Журналу видавництво передає редакції для подальшого відправлення авторам та обов’язкової розсилки.

12.4. Список розсилки авторам, які не є співробітниками Засновника або співзасновників, формує для кожного номера відповідальна особа за дорученням Головного редактора або Голови редакційної колегії,

12.5. Структурні підрозділи та Наукова бібліотека Університету одержують відповідну кількість екземплярів Журналу.

12.6. Особа, відповідальна за випуск, надсилає Журнал та метадані до Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського та інших установ відповідно до вимог чинного законодавства України.

13. Фінансування 

13.1. Журнал видається за кошти спонсорів, авторів, благодійників та благодійних організацій.

14. Прикінцеві положення

14.1. Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

14.2. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

14.3. Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умов дотримання редакційних вимог.

14.4. Керівні органи журналу залишають за собою право змінювати умови публікації та встановлювати оплату за розміщення статей.

14.5. Редакція журналу має право укладати договори на виконання рецензування, перекладу, друковані послуги та інш. з третіми юридичними та фізичними особами на свій розсуд, та несе відповідальність за якість наданих послуг цими особами

14.6. Спірні питання між засновником та співзасновниками вирішуються згідно чинного Законодавства, та погоджуються відповідним протоколом. Всі питання, не врегульовані даним положенням, регулюються та вирішуються відповідно до чинного Законодавства.

Український журнал медицини, біології та спорту внесено до переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, медичні науки – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604; Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996); фізичне виховання та спорт – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326).

Журнал входить в Групу Б: спеціальності – 017 фізична культура і спорт; 091 Біологія; Медицина:  221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Додаток  8 до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301) (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab700)

Індексація журнала

«Український журнал медицини, біології та спорту» входить в Міжнародні наукові бази даних CrossRef, Ulrichs Web, Google Scholar, WorldCat, ResearchBib, World Catalogue of Science Journals, Index Copernicus, Electronic Journals Library (Germany), Polska Bibliografia Naukowa.

Видавець

Видавець

Поліграфічне підприємство ФОП Румянцева А. В., вул. Бузника, 5/1, м. Миколаїв, 54038, Україна. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи МК № 11 від 26.01.2007 р.