ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 50 of 50
Up
УЖМБС 2021, 6(3): 374–380
https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.374
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

The Influence of Military-Sports All-Around Training on the Special Physical Training Indicators of Cadets in Military Educational Institutions

Otkydach V. S. 1, Olkhovyi О. М. 2, Korchagin M. V. 3, Yuriev S. O. 1, Abramenko O. O. 3
Abstract

The article is devoted to the topical issue of improving the special physical training of cadets of higher military educational institutions by means of military-applied sports. The task of forming the psychophysiological readiness of officers for future military-professional activity in the process of training in a higher military educational institution is solved with the help of a number of disciplines of professional-oriented (military-professional) training, the leading of which is special physical training. According to the authors, classes in the sections of military-applied sports help prepare cadets for future military-professional activities. Military-sports all-around is one of the military-applied sports. The purpose of the study is to investigate the impact of military-sports all-around classes on the indicators of special physical training of cadets of higher military educational institutions. Materials and methods. The study was conducted in the period from September 2017 to October 2019 on the basis of Ivan Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force and was aimed at determining the indicators of special physical fitness of cadets. The study involved 95 cadets of the control group, who studied under the current system of physical training and 36 cadets of the experimental group, who were engaged in the section of military-sports all-around. The age of the subjects ranged from 17 to 26 years. During the experiment, there was a study of indicators of special physical training of cadets by the results of special physical exercises (complex dexterity exercise, complex strength exercise, forced march for 5 km) and determining of the average score of special physical training. Results and discussion. The results of the study show an improvement in the results of the representatives of the experimental group in relation to the respondents of the control group: a complex exercise for dexterity by 2.1% (p <0.01), a complex strength exercise by 5.6% (p <0.01), a forced march for 5 km at 1.1% (p <0.01). The average score of special physical training of the experimental group of cadets after the experiment is statistically significantly better than the score of the control group representatives by 8.8% (p <0.05) and corresponds to the score "excellent". Conclusion. Military-sports all-around classes allow to improve the indicators of special physical training of university cadets

Keywords: military-sports all-around, special physical training, cadets

Full text: PDF (Ukr) 300K

References
 1. Otkidach V, Zolochevskij V, Kurishko Y. Teoretichnij analiz organizacziyi speczialnoyi fizichnoyi pidgotovki kursantiv zasobami vijskovo-sportivnikh bagatoborstv [Theoretical analysis of the organization of special physical training of cadets by means of military sports all-around]. Fizichna kultura, sport ta zdorovya nacziyi. 2019; 8(27): 195-202. [Ukrainian]
 2. Dolmatov IA. Speczialnaya fizicheskaya podgotovka [Special physical training. Second edition, supplemented.]. Izdanie vtoroe, dopolnennoe. M: CzSVFSO «Dinamo»; 1989. 149 s. [Russian]
 3. Griban GP, Pichugin MF, Romanchuk VM. Fizichne vikhovannya vijskovosluzhbovcziv [Physical education of servicemen]. Navchalno-metodichnij posibnik. Zhitomir: ZhVI NAU; 2011. 820 s. [Ukrainian]
 4. Galashevskij GO. Perspektivi rozvitku vijskovo-prikladnikh vidiv sportu u Zbrojnikh Silakh Ukrayini [Prospects for the development of military-applied sports in the Armed Forces of Ukraine]. Suchasni tendencziyi ta perspektivi rozvitku speczialnoyi vijskovo-prikladnoyi spryamovanosti fizichnoyi pidgotovki: tezi naukovogo seminaru. Kyiv, 2018 Apr 20. K: NUOU; 2018. s. 28-29. [Ukrainian]
 5. Romanchuk VM. Udoskonalennya psikhologichnoyi gotovnosti vijskovosluzhbovcziv zasobami rukopashnogo boyu [Improving the psychological readiness of servicemen by means of hand-to-hand combat]. Fizichna aktivnist, zdorovya i sport. 2014; 4; 28–32. [Ukrainian]
 6. Prontenko K, Griban G, Aloshyna A, Bloshchynskyi I, Kozina Z, Bychuk O, et al. Analysis of cadets’ endurance development at higher military educational institutions during the kettlebell lifting training. Sport Mont. 2019; 17(2): 3-8. https://doi.org/10.26773/smj.190601
 7. Otkidach V, Korchagin M, Zolochevskij V, Kurishko Y, Khlimanczov T. Vpliv zanyat vijskovo-sportivnim bagatoborstvom na funkczionalnij stan dikhalnoyi sistemi kursantiv VVNZ [Influence of military-sports all-around classes on the functional state of the respiratory system of university cadets]. Fizichna kultura, sport ta zdorov'ya nacziyi. 2020; 10: 169-175. [Ukrainian]
 8. Prontenko K, Prontenko V, Bondarenko V, Bezpaliy S, Bykova G, Zeleniuk O, et al. Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the use of the Kettlebell Sport . Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(1): 447–451.
 9. Prontenko KV, Griban GP, Prontenko VV, Gomanyuk SV. Formuvannya psihologichnoyi stiykosti sportsmeniv-girovikiv do zmagalnoyi diyalnosti [Formation of psychological resistance of weightlifters to competitive activity]. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu Imeni Ivana Franka. Seriya: Pedagogichni nauki. 2018; 3(94): 69–75. [Ukrainian]
 10. Zakon Ukrayini № 29 vid 6.06.2017. “Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayini “Pro fizichnu kulturu i sport schodo zapochatkuvannya sluzhbovo-prikladnogo ta vIyskovo-prikladnogo sportu” [Law of Ukraine of June 6, 2017 № 29 “On Physical Culture and Sports” on the Initiation of Service-Applied and Military-Applied Sports]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2080-19. [Ukrainian]
 11. Prontenko K, Bezpalij S, Bikova G, Prontenko V, Logvinenko Y. Riven fizichnoyi pidgotovlenosti kursantiv vishhikh vijskovikh zakladiv na suchasnomu etapi rozvitku Zbrojnikh Sil Ukrayini [The level of physical fitness of cadets of higher military institutions at the present stage of development of the Armed Forces of Ukraine]. Sportivna nauka Ukraine. 2016; 45(74): 12-16. [Ukrainian]