ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 49 of 50
Up
УЖМБС 2021, 6(3): 366–373
https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.366
Physical training and Sport. Reviews

Professional Competence of Instructors of Physical Training and Sports of Internal Affairs Bodies

Shvets V. L., Pavlova Iu. O., Bodnar I. R.
Abstract

The existing model of professional training of police officers in Ukraine by many criteria does not meet the growing needs of society and generally accepted international democratic standards in this area. In these conditions, there is a growing need to reform the education system of future police officers in the Free Economic Zone of Ukraine. The purpose of the study was to clarify the components of the professional competence of instructors in physical training and sports of law enforcement agencies. Materials and methods. Theoretical analysis and generalization of data of special scientific and methodical literature were used in the work, monitoring of information resources of the Internet was carried out. It is established that the current problems that need to be addressed are the lack of a system of centralized training of instructors in physical training and sports, imperfection of the system of implementation of scientific developments in the field of physical culture and sports in practical service and combat activities and failure to take into account the initial level of training of cadets. Results and discussion. The analysis of experience of armies of the leading countries of the world shows that one of characteristic aspects in the organization of preparation of experts in physical training and sports is a combination in performance of tasks of physical training and mass sports. As part of the centralized training of personnel, the practice of using simulation centers and the Joint Conflict and Tactical Simulation software is widespread at the training courses for personnel of brigade headquarters (battalions). Promising areas for improving the professional training of instructors of physical training and sports are the use of distance, simulated learning, interactive, situational, game and project methods. Conclusion. Education of physical training and sports instructors requires a comprehensive approach and is carried out by a rational combination of basic types of training. It is established that the components of professional training of instructors of physical training and sports in military institutions are communicative, methodical, organizational-managerial and leadership competencies. The key issues of professional competence of instructors of physical training and sports are organizational and managerial skills. Organizational and managerial competence involves the formation of information-analytical, organizational, control and diagnostic skills. Important functions of heads of departments, instructors of physical training and sports are planning, definition of the purposes, coordination and the logical organization of professional activity of subordinates

Keywords: methodical preparation, communicative, organizational, managerial competences, instructors of physical training and sports, military

Full text: PDF (Ukr) 279K

References
 1. Artyushyn G. Problema vyznachennya gotovnosti spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv Ukrayiny do profesiynoyi diyalnosti [The problem of determining the readiness of employees of law enforcement agencies of Ukraine to professional activity]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, Pedagogika. 2016; 4. [Ukrainian]. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_3
 2. Sokurenko VV. Analiz suchasnogo stanu psykhologichnoyi roboty v organakh Natsionalniy politsiyi [Analysis of the current state of psychological work in the national police bodies]. Bocharovski chytannya: Mizhnar nauk-prakt konf, prysvyach 25-richchyu pidgot psykhologiv u Kharkiv nats un-ti vnutr sprav. Kharkiv, 2018 Apr 13. Kharkiv; 2018. s. 324. [Ukrainian]
 3. Babenko VG. Sotsialne upravlinnya v systemi fizychnogo vykhovannya i sportu pratsivnykiv organiv vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Social management in the system of physical education and sports of employees of the internal affairs bodies of Ukraine]. Pedagogika, psykhologiya ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vykhovannya i sportu. 2013; 2: 7-10. [Ukrainian]
 4. Radvanskyy IG. Shlyakhy ta pedagogichni umovy pidgotovky ofitseriv vnutrishnikh viysk u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh do upravlinskoyi diyalnosti [Ways and pedagogical conditions for the preparation of officers of internal troops in higher military educational institutions to management activities]. Abstr. PhDr. (Ped.). Khmelnytskyy; 2000. 196 p. [Ukrainian]
 5. Olkhovyy OM. Teoretyko-metodychni zasady systemy fizychnoyi pidgotovky kursantiv vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodical principles of the system of physical training of cadets of higher military educational institutions]. Abstr. Dr. Sci. (Physical Ed&Sport.). K; 2013. 40 p. [Ukrainian]
 6. Petruk AP. Metodychna funktsiya fizychnoyi pidgotovky viyskovosluzhbovtsiv [Methodical function of physical training of servicemen]. Molodizhnyy naukovyy visnyk Skhidnoyevropeyskogo natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Fizychne vykhovannya i sport. 2016; 24: 42-45. [Ukrainian]
 7. Bondarenko VV. Profesiyna pidgotovka pratsivnykiv patrulnoyi politsiyi: zmist i perspektyvni napryamy [Professional training of patrol police workers: Contents and promising directions]. K: FOP Kandyba TP; 2018. 524 p. [Ukrainian]
 8. Borysyuk OM. Psykhologichni osoblyvosti rozvytku upravlinskoyi kompetentnosti u maybutnikh ofitseriv Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [Psychological features of development of managerial competence in future officers of the National Police of Ukraine]. Abstr. PhDr. (Psych.). Kharkiv; 2017. 315 p. [Ukrainian]
 9. Petrachkov OV. Perspektyvy pidgotovky fakhivtsiv fizychnoyi pidgotovky i sportu dlya sektoru bezpeky y oborony Ukrayiny yak suchasna osvitno-naukova ta praktychna problema [Perspectives of training of specialists of physical training and sports for the security and defense sector of Ukraine as a modern educational and scientific and practical problem]. Natsionalnyy universytet oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovskogo. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. 2017 Nov 29-30. K: NUOU; 2017. s. 26-27. [Ukrainian]
 10. Fedorenko OI. Pidgotovka maybutnikh pratsivnykiv organiv vnutrishnikh sprav do sotsialnoyi ta vykhovnoyi roboty z pidlitkamy [Preparation of future employees of the internal affairs bodies to social and educational work with teenagers]. Abstr. Dr. Sci. (Ped.). Lugansk; 2008. 44 p. [Ukrainian]
 11. Motsa AA. Innovatsiyni tekhnologiyi navchannya u vyshchiy viyskoviy osviti Ukrayiny: praktychne zastosuvannya [Technologies of Learning in Higher Military Education of Ukraine: Practical Use]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal Internauka. 2017; 5: 26-34. [Ukrainian]
 12. Artamoshchenko VS, Favorska OYu. Upravlinnya zminamy shchodo rozvytku systemy viyskovoyi osvity na zasadakh programno-proektnogo menedzhmentu [Management of changes in the development of the Military Education System on Principles of Software Management]. Nauka i oborona. 2019; 3(19): 40-44. [Ukrainian]. https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.
 13. Kaur D, Singh J, Seema, Mahajan A, Kaur G. Role of interactive teaching in medical education. Int J Basic Appl Med Sci. 2011; 1(1): 54-60.
 14. Buch AC, Chandanwale SS, Bamnikar SA. Interactive teaching: Understanding perspectives of II MBBS students in Pathology. Med J DY Patil Univ. 2014; 7: 693-695.
 15. Kumar S. An Innovative methods to enhance interaction during lecture sessions. Advanc Physiol Educated. 2003; 27(4): 20-25.
 16. Furman AV, Shandruk SK. Organizatsiyno-diyalnisni igry u vyshchiy shkoli [Organizational and activity games in Higher School]. Ternopil: TNEU; 2014. 272 p. [Ukrainian]
 17. Kozak N, Rudynskyy O. Problemy vprovadzhennya tekhnologiy dystantsiynogo navchannya v navchalnomu protsesi ukrayinskoyi viyskovo-medychnoyi akademiyi [Problems of introduction of distance learning technologies in the educational process of the Ukrainian Military Medical Academy]. Ukrayinskyy zhurnal viyskovoyi medytsyny. 2019; 19(3): 19-23. [Ukrainian]
 18. Pavlova YuO, Andres AS, Dukh TI, Kryzhanovskyy VO, Shvets VL. Suchasnyy stan organizatsiyi fizychnoyi pidgotovky kurantiv zakladiv vyshchoyi osvity organiv vnutrishnikh sprav [The current state of organization of physical training of chimes of higher education institutions of the internal affairs bodies]. Naukovyy chasopys NPU imeni MP Dragomanova. 2021; 3(133): 95-101. [Ukrainian]. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3(133).1
 19. Romanchuk SV. Teoretyko-metodologichni zasady fizychnoyi pidgotovky kursantiv viyskovykh navchalnykh zakladiv Sukhoputnykh viysk Zbroynykh syl Ukrayiny [Theoretical and methodological principles of physical training of cadets of military educational institutions of the Armed Forces of Ukraine]. Abstr. Dr. Sci. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2013. 540 p. [Ukrainian]
 20. Shuba LV. Osoblyvosti formuvannya profesiynoyi maysternosti instruktoriv z riznovydiv fizychnoyi pidgotovky u viyskovykh chastynakh m. Zaporizhzhya [Features of the formation of professional skills of instructors on varieties of physical training in military units of Zaporozhye]. Naukovyy chasopys Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni MP Dragomanova. 2016; 1(70): 233-237. [Ukrainian]
 21. Milykh YeG. Zarubizhnyy dosvid fizychnoyi pidgotovky ta sportu u zbroynykh sylakh providnykh krayin svitu [Foreign experience of physical training and sports in the armed forces of the leading countries of the world]. Materialy mizhn nauk-prakt konf Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoyi pidgotovky ta sportu zbroynykh syl Ukrayiny, pravookhoronnykh organiv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoyi integratsiyi Ukrayiny. 2017 Nov 29–30. NUOU im Ivana Chernyakhovskogo; 2017. s. 109-111. [Ukrainian]
 22. Bila knyga-2018. Zbroyni syly Ukrayiny [White Book-2018. Armed Forces of Ukraine]. K: Ministerstvo oborony Ukrayiny; 2019. [Ukrainian]. Available from: https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2018.pdf .
 23. Marchuk L. Navchayut amerykanski desantnyky [Teach American paratroopers]. Viche. 2015; 9: 21-22. [Ukrainian]
 24. Oderov AM, Klymovych VB, Pidleteychuk RV, Dobrovolskyy VB, Korchagin MV. Osoblyvosti organizatsiyi ta zmistovne napovnennya system fizychnoyi pidgotovky u zbroynykh sylakh derzhav-chleniv NATO ta Ukrayiny [Peculiarities of Organization and the Content of Physical Training Systems in the Armed Forces of NATO Member States and Ukraine]. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu. 2020; 2(24): 271-282. [Ukrainian]. https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.271
 25. Marchenko OG. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnogo viyskovykh spetsialistiv v osvitnomu seredovyshchi vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of professional competence of future military specialists in the educational environment of higher educational institutions]. Teoriya i metody navchannya i vykhovannya. 2011; 28: 101-110. [Ukrainian]
 26. Shvets D, Yevdokymova O, Okhrimenko I, Ponomarenko Yu, Aleksandrov Yu, Okhrimenko S ta Prontenko K. Nova systema pidgotovky politseyskykh: psykhologichni aspekty [New police preparation system: psychological aspects]. Postmodern Openings. 2020; 11(1Supl1): 200-217. [Ukrainian]. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/130
 27. Gurenko YuI. Osoblyvosti liderskoyi kompetentnosti u maybutnikh ofitseriv [Features of leadership competence in future officers]. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada, 2020 Feb 19-21. 2020. p. 497-500.
 28. Zhembrovskyy SM, Fedorenko OO. Formuvannya liderskykh kompetentnostey zdobuvachiv vyshchoyi osvity zasobamy fizychnogo vykhovannya [Formation of leadership competencies of higher education acquisitions by means of physical education]. Innovatsiyna pedagogika. 2020; 2020: 153-157. [Ukrainian]
 29. Girenko SP. Do pytannya systemnogo pidkhodu z realizatsiyi konfliktologichnoyi pidgotovky pratsivnykiv Natsionalnoyi politsiyi [To a systematic approach to implementing conflictual training of national police workers]. Nauk konf Pidgotovka politseyskykh v umovakh reformuvannya systemy MVS Ukrayiny. Kharkiv; 2019 May 31. Kh: KhNUVS; 2019. p. 110-114. [Ukrainian]
 30. Kravchenko OI. Formuvannya informatsiyno-komunikatyvnoyi kultury maybutnikh ofitseriv Zbroynykh Syl Ukrayiny v protsesi profesiynoyi pidgotovky [Formation of information and communicative culture of future officers of the Armed Forces of Ukraine in the process of professional training]. Abstr. PhDr. (Ped.). Khmelnytsky; 2020. 269 p. [Ukrainian]
 31. Kovalov IM, Artem’yev VO. Planuvannya zabezpechennya fizychnoyi pidgotovky v pravookhoronnykh organakh: aktualni problemy [Planning of physical training in law enforcement agencies: the issue of present]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. 2019; 4: 120-124. [Ukrainian]. Available from: http://www.lsej.org.ua/4_2019/34.pdf.
 32. Bobik SP, Yeromenko EA, Paranytsya SP. Formuvannya profesiyno psykhologichnykh zdibnostey spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv u protsesi zanyat boyovym khortyngom [Formation of professional psychological abilities of law enforcement officers in the process of fighting Jortin]. Mater Mizhnar nauk-prakt konf Boyovyy khortyng ta diyalnist pravookhoronnykh organiv Ukrayiny. Min-vo finansiv Ukrayiny, Universytet DFS Ukrayiny, ta in; Irpin 2020 Jul 14–15. 2020; 2: 23–38. [Ukrainian]
 33. Borysyuk O. Model rozvytku upravlinskoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv politsiyi [Model of development of managerial competence of future police officers]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. 2019; 2(52): 16-26. [Ukrainian]. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-16-26
 34. Plisko V, Radziyevskyy R. Navchannya maybutnikh pravookhorontsiv v uminni uperedzhuvaty rozvytok konfliktnoyi sytuatsiyi za sub’yektyvnymy oznakamy [Training of future law enforcement officers in the ability to prejudice the development of a conflict situation by subjective features]. Visnyk Chernigivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni TG Shevchenka. Pedagogichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. 2015; 1(92): 232–237. [Ukrainian]