ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 13 of 13
Up
УЖМБС 2019, 4(3): 87–91
https://doi.org/10.26693/jmbs04.03.087
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Dynamics of Technical Training Level in Girls engaged in Table Tennis in the Process of Sport-oriented Physical Education

Temchenko V., Kovtun O.
Abstract

The intensification of the educational process in higher educational institutions has led to a tendency of reducing students` physical activity. This affects negatively on their physical development, physical readiness and functional state of the organism. Therefore the relevance of preserving and promotion of students` health is growing. The development of scientific and technical progress promoted a computerization in all areas of life. Such shifts have two sides of changes in life. Firstly, increase of communication opportunities by means of computer information technologies is followed by rapid development of quantity and quality of information in all areas of life. Secondly, reducing the time, that is given to physical (motion) activity, leads to decrease of functional capabilities and physical readiness of the majority of population, especially students` youth/ The purpose of the study was to determine the impact of using information technology in the training process on the level of students’ technical level of training. Material and methods. In the research we analyzed the dynamics of technical training level of girls engaged in table tennis in the process of sport-oriented physical education. 24 girls aged 18-20 were engaged in the study. Results and discussion. The use of computer information technologies allows individualizing the process of physical education, increases the activity of students, helps intensify the learning process, increases the motivation for physical exercise and creates conditions for individual work, promotes the development of students' self-esteem, creates a comfortable environment in the process of doing physical exercises. Beneficial final result increases the efficiency of the process of physical education. There is a number of methods for the establishment of a complex concept of the structure and characteristics of the implementation of technical and tactical elements and exercises of their demonstration in the game, and the historical relationship, the use of video technology, elements of animation, using 2D-and 3D-animations combined with Flash- technologies, the use of special characters in the animated stories, use of color combinations, special effects, 2D-and 3D-animations to emphasize individual technical and tactical elements. Visualization of elements of technique and tactics, their simulating facilitates the understanding and speeds up the assimilation of teaching material. However, with sport-oriented physical education at universities use of information technology, on the one hand, must be different from similar technologies for qualified athletes, due to the nature and level of physical and special readiness of students engaged in chosen kinds of sports, and, on the other hand, must be consistent with the formation of a healthy life style and take into account the peculiarities of provided information perception by students youth. Conclusions. According to the results of the experiment with the purposeful use of information technologies in the sports-oriented physical education there was a significant improvement (p <0,001) in the training level of girls engaged table tennis.

Keywords: girl, sport-oriented physical education, information technologies, table tennis

Full text: PDF (Rus) 202K

References
 1. Balsevych VK, Lubysheva LY. Sportyvno oryentyrovannoe fyzycheskoe vospytanye: obrazovatelnyy y sotsyalnyy aspekty. Teoryya y praktyka fyz kultury. 2003; 5: 19–22. [Russian]
 2. Ermakov SS, Yvashchenko SN, Guzov VV. Osobennosty motyvatsyy studentov s prymenenyem yndyvydualnykh programm fyzycheskoy samopodgotovky. Fyzycheskoe vospytanye studentov. 2012; 4: 59–61. [Russian]
 3. Ylnytskaya AS. Obrazovatelnyy komponent ynternet-tekhnologyy kak stymulyruyushchyy faktor k zanyatyyam fyzycheskoy kulturoy. Visnyk Chernigivskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im TG Shevchenka. Mizhnarodna naukova konferentsiya, Chernigiv, 2013. 2013; 3: 33–8. [Russian]
 4. Ylnytskaya AS, Kozyna ZhL, Lakhno EG, Ylnytskaya LV, Tseslytska M, Stankevych B, Pylevska V. Otnoshenye studentov k vozmozhnostyam prymenenyya sovremennykh ynformatsyonno-kommunykatsyonnykh tekhnologyy v uchebnom protsesse po fyzycheskomu vospytanyyu. Fyzycheskoe vospytanye studentov. 2014; 2: 18-24. [Russian]
 5. Kashuba VA, Futornyy SM, Golovanova NL. K voprosu yspolzovanyya ynformatsyonnykh tekhnologyy v protsesse fyzycheskogo vospytanyya studencheskoy molodezhy. Slobozhanskyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2011; 4: 157–63. [Russian]
 6. Kozyna ZhL. Ynnovatsyonnye tekhnologyy dlya formyrovanyya zdorovogo obraza zhyzny. Fyzycheskoe vospytanye y sport v vysshykh uchebnykh zavedenyyakh. Sbornyk statey IX mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsyy, 23-24 aprelya 2013 goda, BGTU im Shukhova, Belgorod, 2013. 2013: 179–86. [Russian]
 7. Krutsevych T, Pangelova N. Suchasni tekhnologiyi shchodo organizatsiyi fizychnogo vykhovannya u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. 2016; 3: 109-14. [Ukrainian]
 8. Olkhovyy OM, Petrenko YuM, Temchenko VA, Tymchenko AN. Model sportyvno-oryentyrovannogo vospytanyya studentov s prymenenyem ynformatsyonnykh tekhnologyy. Fyzycheskoe vospytanye studentov. 2015; 3: 29-37. [Russian]
 9. Olkhovyy OM, Temchenko VA, Petrenko YuM. Vlyyanye ynformatsyonno-kommunykatsyonnykh tekhnologyy na vovlechennost studentov v sportyvno-oryentyrovannoe fyzycheskoe vospytanye. Slobozhanskyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2015; 4(48): 70–3. [Russian]
 10. Temchenko V. Vlyyanye ynformatsyonnykh tekhnologyy na fyzycheskuyu podgotovlennost studentok, zanymayushchykhsya basketbolom, pry sportyvno-oryentyrovannom fyzycheskom vospytanyy. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorov’ya u suchasnomu suspilstvi. 2015; 4(32): 117-21. [Russian]
 11. Tymoshenko VV, Bobyleva YaV. Optymyzatsyya protsessa fyzycheskogo vospytanyya v vysshem uchebnom zavedenyy (VUZ) s yspolzovanyem sportyvno-oryentyrovannykh tekhnologyy. Molodoy uchenyy. 2013; 12: 531–3. [Russian]
 12. Futornyy S, Karavatskaya M. Ynformatsyonnye tekhnologyy y Internet-resursy v formyrovanyy zdorovogo obraza zhyzny studentov v protsesse fyzycheskogo vospytanyya. Molodizhnyy naukovyy visnyk: Fizychne vykhovannya i sport. 2013; 9: 68–73. [Russian]