ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 42 of 45
Up
УЖМБС 2023, 8(1): 285–296
https://doi.org/10.26693/jmbs08.01.285
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

On the Equivalence of Control Exercises of Physical Training Standards to the Tabular System for Evaluating the Physical Fitness of Military Personnel and Their Adequacy to the Requirements of Combat Activity

Anokhin Yе. D. 1, Romanchuk S. V. 1, Oderov A. M. 1, Barachevskyi S. A. 1, Pervachuk O. I. 1, Babych M. O. 1, Melnikov A. V. 2, Bobko Yu. B. 1, Bahas O. P. 2, Slivinskyi O. Ya 2.
Abstract

The purpose of the study was to investigate the adequacy of the standards of physical training of soldiers of the Ground Forces to the requirements that are objectively imposed on the physical fitness of soldiers by the content, nature and conditions of modern combat operations, as well as their equivalence to the tabular evaluation system; determine the possibility and expediency of their use in the educational process to assess the physical fitness of cadets. Materials and methods. To achieve the goal, a complex of general scientific research methods was used. The methods of theoretical analysis, synthesis, systematization, generalization of available information and practical experience were used to argue the main provisions of the research, generalize the available data, justify the place and role of control to ensure the effective functioning of the system of physical improvement of cadets of higher military educational institutions. The main material of the theoretical analysis was scientific articles and guiding documents on the management of physical training of military personnel of the leading countries in the military field of the world. Preference was given to printed official documentary materials, scientific articles and textbooks related to the development of methods for checking and assessing the physical condition of military personnel. Results and discussion. When assessing the physical fitness of the same cadets at the same time using the exercises of the standards of physical training of the Ground Forces soldiers and according to the requirements of the Physical Training Manual, radically opposite results were obtained. In accordance with the requirements of the standards, 100% of the personnel completed the established standards of control exercises and received a rating “completed”, and the physical readiness of the unit was rated “ready”. When assessing the physical fitness of cadets in accordance with the requirements of the 2021 Physical Training Instructions, only 53 cadets (42.4%) received positive evaluations, the remaining 72 cadets (57.6%) did not score the required 80 points in one or more exercises and, accordingly, received an unsatisfactory rating. The physical training of the unit according to the requirements of the 2021 Physical Training Instructions is also rated unsatisfactory. Conclusion. The norms of control exercises of the standards of physical training of servicemen of the Army of the Armed Forces of Ukraine are not equivalent to the norms of the tests of the tabular system for evaluating the physical fitness of servicemen, and their availability to cadets whose physical fitness is assessed as unsatisfactory according to the tabular system indicates their inadequacy to the requirements of combat activity for the physical fitness of servicemen. They do not allow obtaining reliable information about the level of physical readiness of personnel to perform combat tasks. Thus, their use in the educational process of physical education and special physical training to assess the physical fitness of cadets of military academies is inappropriate

Keywords: physical training, military personnel, physical training tests, standards, evaluation, combat activity

Full text: PDF (Ukr) 325K

References
 1. Teoriya ta orhanizatsiya fizychnoi pidhotovky viysk [Theory and organization of physical training of troops]. Pidruchnyk. Za red. VM Afonina, YuO Reznikova. Lviv: LVI; 2002. 316 s. [Ukrainian]
 2. Oderov AM. Obgruntuvannya testu fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Justification of the test of physical fitness of military personnel]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2017. 211 s. [Ukrainian]
 3. Leontev VP. Normatyvnoe obespechenye fyzycheskoy podhotovky kursantov vysshykh voenno-uchebnykh zavedenyi Sukhoputnykh voysk Mynysterstva oborony Ukrayny [Normative provision of physical training of cadets of higher military training institutions of the Ground Forces of the Ministry of Defense of Ukraine]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). K; 2000. 22 s. [Russian]
 4. Borodyn YuA, Dobrovolskyi VB, Maksymtsov AN, Maltsev AA. Obosnovanye normatyvnykh trenovanyi, systemy proverky y ouenky po fyzycheskoy podhotovke VS Ukrayny [Justification of normative training, inspection system and grades for physical training of the Armed Forces of Ukraine]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2001;28:87-91. [Russian]
 5. Romanchuk SV. Napryamky udoskonalennya systemy perevirky ta otsinky viyskovosluzhbovtsiv riznykh spetsialnostey [Areas of improvement of the system of inspection and assessment of servicemen of various specialties]. Naukovyi chasopis NPU Drahomanova. Seriya №5. 2009;14:29-34. [Ukrainian]
 6. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 01.10.2021r. №1289/36911. Instruktsiya z fizychnoi pidhotovky v systemi Ministerstva oborony Ukrainy [Instruction on physical training in the system of the Ministry of Defense of Ukraine]. 2021. [Ukrainian]
 7. Nakaz komanduvacha Sukhoputnykh viysk Zbroynykh Syl Ukrainy vid 11.12.2020 r. №960. Nastanova z fizychnoi pidhotovky u Sukhoputnykh viyskakh Zbroynykh Syl Ukrainy [Instruction on physical training in the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine]. 2020. [Ukrainian]
 8. Serhiyenko VM. Systema kontrolyu rukhovykh zdibnostey studentskoi molodi: teoriya i metodolohiya fizychnoho vykhovannya [The system of control of motor abilities of student youth: theory and methodology of physical education]. Monohrafiya. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet; 2015. 392 s. [Ukrainian]
 9. Viknyanskyi VM, Tkachuk OA, Palevych SV, Shevchenko OS. Vyznachennya kryteriyiv norm fizychnoi pidhotovky kursantiv ZVO [Determination of criteria for physical training standards of cadets of higher education institutions]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy: tezy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv; Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho, 19 lystopada 2020 r. K: NUOU; 2020. s. 130-131. [Ukrainian]
 10. Romanchuk VM, Boyarchuk OM, Husak OD, Radkevych OM. Porivnyalnyi analiz normatyviv fizychnoi pidhotovky dlya kursantiv VVNZ Zbroynykh Syl Ukrainy [Comparative analysis of physical training standards for cadets of the Armed Forces of Ukraine]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy: tezy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv; Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho, 19 lystopada 2020 r. K: NUOU; 2020. s. 112-114. [Ukrainian]
 11. Afonyn VN, Romanchuk SV. Systema otsenky kak faktor motyvatsyi kursantov k samostoyatelnym zanyatyyam fyzycheskymy uprazhnenyyamy [The evaluation system as a factor in the motivation of cadets to independent physical exercises]. Aktualnye problemy ohnevoy, taktyko-spetsyalnoy y professyonalno-prykladnoy fyzycheskoy podhotovky 2014. [Russian]. Available from: https://elib.institutemvd.by/jspui/bitstream/MVD_NAM/2461/1/Afonin%2c%20Romanchuk%20%282%29.pdf
 12. Anokhin YeD. Vyznachennya rivnya motyvatsiyi kursantiv Akademiyi sukhoputnykh viysk do vlasnoho fizychnoho vdoskonalennya [Determining the level of motivation of cadets of the Academy of Ground Forces for their own physical improvement]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho universytetu imeni MP Drahomanova. Seriya №15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport. 2010;8:53-56. [Ukrainian]
 13. Anokhin YeD. Psykholoho-pedahohichni napryamy formuvannya tsinnisnoho stavlennya kursantiv do fizychnoho vdoskonalennya v protsesi sportyvno-masovoi roboty [Psychological and pedagogical directions of formation of cadets' value attitude towards physical improvement in the process of sports and mass work]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainy. Fizychne vykhovannya i sport. 2017;27:29-34. [Ukrainian]
 14. Reilly TJ, Gebhardt DL, Billing DC, Greeves JP, Sharp MA. Development and Implementation of evidence-based physical employment standards: key challenges in the military context. J Strength Cond Res. 2015 Nov;29 Suppl 11:S28-33. PMID: 26506194. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001105
 15. Payne W, Harvey J. A framework for the design and development of physical employment tests and standards. Ergonomics. 2010 Jul;53(7):858-71. PMID: 20582767 . https://doi.org/10.1080/00140139.2010.489964
 16. The Process of Physical Fitness Standards Development. Human Systems Information Analysis Center. Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 2000.
 17. Finohenov YuS. Systema perevirky ta otsinky fizychnoi pidhotovky viysk: problemy ta perspektyvy yiyi udoskonalennya [The system of checking and evaluating the physical training of troops: problems and prospects for its improvement]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv. Materialy vsearmiyskoi naukovo-metodychnoi konferentsiyi. Kyiv: Myn-vo oborony Ukrainy, Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 24 lystopada 2011 roku. K: NUOU; 2011. s. 11-15. [Ukrainian]
 18. Sukhorada HI, Popovych OYi. Obgruntuvannya normatyvnykh vprav u proekti novoi nastanovy z fizychnoi pidhotovky u Zbroynykh Sylakh Ukrainy [Justification of normative exercises in the draft of the new instruction on physical training in the Armed Forces of Ukraine]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. K: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho. 29–30 lystopada 2017 r. K: NUOU; 2017. s. 38-40. [Ukrainian]
 19. Obgruntuvannya kompleksu standartiv fizychnykh ta spetsialnykh vprav viyskovosluzhbovtsiv viysk zv’yazku [Justification of the complex of standards of physical and special exercises of servicemen of the signal troops]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy. Tezy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho. 25 lystopada 2021 r. K: NUOU; 2021. s.190-193. [Ukrainian]
 20. Hodyk M.A. Sportyvnaya metrolohyya [Sports metrology]. Uchebnyk dlya ynstutov fyz kult. M: Fyzkultura y sport; 1988. 192. [Russian]
 21. Serhiyenko LP. Sportyvna metrolohiya: teoriya i praktychni aspekty [Sports metrology: theory and practical aspects]. K: KNT; 2010. 776 s. [Ukrainian]
 22. Romanenko VA. Dyahnostyka dvyhatelnykh sposobnostey [Diagnostics of motor abilities]. Uchebnoe posobye. Donetsk: Yzd-vo DonNU; 2005. 290 s. [Russian]
 23. Maksymenko YH. Natsyonalnye standarty SShA v oblasty fyzycheskoho vospytanyya [National standards of the USA in the field of physical education]. Visnyk Luhanskoho nats un-tu imeni Tarasa Shevchenka. 2010;17(204):153-158.
 24. Oderov А, Zonov A, Ishchenko E. Analysis of Physical training examination and evaluation system of the servicemen of the armed forces. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2018;3(31):22-24.
 25. Hlazunov SI. Suchasni tendentsiyi u vdoskonalenni zasobiv diahnostyky fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Modern trends in the improvement of means of diagnosing the physical fitness of military personnel]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv. Materialy vsearmiyskoi naukovo-metodychnoi konferentsiyi. Kyiv; Myn-vo oborony Ukrainy. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 24 lystopada 2011 roku. K: NUOU; 2011. s. 93-98. [Ukrainian]
 26. Oderov AM. Analyz systemy proverky y otsenky fyzycheskoy podhotovlennosty voennosluzhashchykh Vooruzhennykh cyl [Analysis of the system of verification and assessment of physical training of military personnel]. Aktualnye problemy ohnevoy, taktyko-spetsyalnoy y professyonalno-prykladnoy fyzycheskoy podhotovky. 2016;2016:74‒79. [Russian]
 27. Hauschild VD, Degroot DW, Hall ShM, Grier TL, Deaver KD, Hauret K, et al. Correlations between physical fitness tests and performance of military tasks: a systematic review and meta-analysis. Occ Environ Med (London). 2017;74(2):144. PMID: 27810940. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-103684
 28. Herasymov VYe. Suchasni aspekty kontrolyu fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Modern aspects of control of physical fitness of military personnel]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy. Tezy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 25 lystopada 2022 r. K: NUOU, 2022. s. 69-71. [Ukrainian]
 29. Yedynak HA, Prystupa YeN. Do pytannya pro vdoskonalennya systemy otsinyuvannya fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv Zbroynykh cyl Ukrainy. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorov'ya u suchasnomu suspilstvi. 2012;4:276–280. [Ukrainian]
 30. Ovcharuk IS. Kharakterystyka pidkhodiv otsinyuvannya fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Characteristics of approaches to assessing the physical fitness of military personnel]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv. Materialy vsearmiyskoi naukovo-metodychnoi konferentsiyi. Kyiv: Myn-vo oborony Ukrainy. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 24 lystopada 2011 r. K: NUOU; 2011. s. 126-131. [Ukrainian]
 31. Ovcharuk IS. Pidkhody do otsinky rivnya fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Approaches to assessing the level of physical fitness of servicemen]. Fizychna pidhotovka viyskovosluzhbovtsiv v umovakh reformuvannya Zbroynykh Syl Ukrainy: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv: Min-vo oborony Ukrainy. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 29 lystopada 2012 r. K: NTsOU; 2012. s. 6-13. [Ukrainian]
 32. Oderov A, Romanchuk S, Fedak S, Kuznetsov M, Petruk A, Dunets-Lesko A, et al. Innovative approaches for evaluating physical fitness of servicemen in the system of professional training. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(3):23–27.
 33. Tverdokhlib YeM. Suchasni pidkhody do vyboru vprav perevirky fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv [Modern approaches to the selection of exercises for checking the physical fitness of military personnel]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy. Tezy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho. 25 lystopada 2021 r. K: NUOU; 2021. s. 240-242. [Ukrainian]
 34. Coupe G. All You need to know about the british army's fitness standards: BFBS / 24th October 2019 at 2:46 pm. Available from: https://www.forces.net/services/army/all-you-need-know-about-british-armys-fitness-standards
 35. Treweek AJ, Tipton MJ, Milligan GS. Development of a physical employment standard for a branch of the UK military. Ergonomic. 2019 Dec;62(12):1572-1584. PMID: 31486718. https://doi.org/10.1080/00140139.2019.1663271
 36. Harman EA, Gutekunst DJ, Frykman PN, Sharp MA, Nindl BC, Alemany JA, et al. Prediction of simulated battlefield physical performance from field-expedient tests. Mil Med. 2008 Jan;173(1):36-41. PMID: 18251329. https://doi.org/10.7205/milmed.173.1.36
 37. Zhembrovskyi SM. Optymizatsiya mymtemy perevirky ta otsinyuvannya fizychnoi pidhotovky zbroynykh syl Anhliyi [Optimizing mimtem inspection and assessment of physical training of the armed forces of England]. Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy. Tezy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Kyiv: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy. 25 lystopada 2022 r. Kyiv: NUOU; 2022. s. 125-133. [Ukrainian]