ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 39 of 57
Up
УЖМБС 2020, 5(1): 256–262
https://doi.org/10.26693/jmbs05.01.256
Information technology in medicine

Health Self–Evaluation Using The Generalized Evaluation Method

Kobzar’ T. A., Gontar’ T. M., Kryachok T. V., Semikhova E. S., Vetkina Z. V.
Abstract

Introduction. The concept of “designing individual health” is being implemented, aimed at creatiоn of sustainable motivation of an individual to develop his/her own health and ability to evaluate his/her resources, as well as elaboration of effective strategy to strengthen health. The purpose of the work was to asses the level and health resources of employees of a scientific institution whose labor activity is associated with intellectual and psycho–emotional overloads. We overviewed approaches towards the possibility of self–assessment of one’s health reserves using the method of generalized assessments together with a health consultant. Material and methods. We studied a group of 28 people of both sexes, aged from 40 to 80 years, with glycemia of 6.0 mmol/L and over. All participants were assigned to the risk group for hypertension presenting a combination of 3 or more risk factors. We registered passport and anthropometric data; personal and family history data; conducted odontometric and odontoscopic studies; used psychological testing methods for subjective assessment of health, as well as for belonging to distressor D–type personality (questionnaire DS 14); fasting blood sugar was measured; we examined blood pressure, heart rate, heart rate variability, electrocardiography; determined the biological age and the rate of aging. Physical examination and expert assessment of the subjects' health according to the results of examination were carried out by a cardiologist in compliance with a 5–grade system, which corresponds 5 functional classes. Results and discussion. Hyperglycemia was confirmed in 62 % of the subjects, in 74 % of cases there was a D–type personality with an excess of blood pressure (over 130/80 mm Hg) in 23.4 % of cases and a tendency to sympathicotonia in 68 % of cases, which presents a risk factor of hypertension and coronary heart disease. We noted an accelerated rate of aging in 24 % of individuals with D–type, equally with hyperglycemia and a tendency to hypertension. The hypothesis was confirmed concerning interconnection of a tendency to the disorder of the systems of carbohydrate metabolism and hemodynamics. In particular, it was in stress–oriented individuals of the D–type, and the determination of the aging rate was added to the diagnostic significance of the chosen approach, which can be used for targeted screening. The health assessment algorithm included: 1. "Inventory" of health. 2. Formation of the doctor’s expert conclusion on the level of health. 3. Determination of the class of functional state and the corresponding health group. The assessment system was a generalized health assessment, which consisted of a set of assessments that were calculated on the basis of field indicators; summarized the functioning of individual physiological systems of the body, which enabled us to judge about integral health. Conclusion. The approach to technology of integrated assessment of the physical and functional state of physiological systems of an individual organism was proposed taking into account characteristics of the contingent of employees of a scientific institution, as well as for screening aimed at timely identification of people having threat of cardiovascular events associated with stress.

Keywords: self–control of health, integrated health assessment, functional health class, generalized health assessment

Full text: PDF (Rus) 221K

References
 1. Kobzar TA. Proektyrovanye zdorovya. Kontseptualnyy podkhod [Проектирование здоровья. Концептуальный подход]. Materyaly V konf s mezhd uchast “Informatsiyni tekhnologiyi v okhoroni zdorov’ya ta praktychniy medytsyni”. К; 2005. p. 38–9. [Russian]
 2. Kobzar TA, Saychuk YY. Upravlenye zdorovem: sanologycheskyy aspekt [Health Management: A Sanitary Aspect]. Strukturno–funktsyonalnye yssledovanyya v medytsynskykh y byologycheskykh systemakh. К: ИК; 1995. p. 62–7. [Russian]
 3. Kobzar TA, Pustovoyt OG. Ynformatsyonnaya tekhnologyya samoupravlenyya pry konstruyrovanyy zdorovya yndyvyda [Self–government information technology in constructing an individual’s health]. Avtomatyka–2005: mater 12 mizhn konf z avtom upr. Kharkiv, 30 travnya–3 chervnya 2005 r. 2005. p. 196–97. [Russian]
 4. Maslou A. Dalnye predely chelovecheskoy psykhyky [The far reaches of the human psyche]. SPb: Yzd–ya gruppa «Evrazyya»; 1997. 430 p. [Russian]
 5. Kobzar TA, Gontar TM, Kondratyuk TV, Vetkyna ZV, Semykhova ES. Yssledovanye podkhodov k ranney dyagnostyke predraspolozhennosty k gypertonycheskoy bolezny [Study of approaches to the early diagnosis of hypertension predisposition]. Biologichna ta medychna informatyka ta kibernetyka dlya systemy okhorony zdorov’ya: mater shchorichnoyi shkoly – seminaru. Kyyiv – FMSh Zhukyn, 23–28 chervnya 2014 r. 2014. p. 51–4. [Russian]
 6. Evtushenko AS, Kozak LM, Kochyna ML, Yavorskyy AV. Rezultaty otsenky funktsyonalnogo sostoyanyya cheloveka pry zrytelnom trude [The results of the assessment of the functional state of a person in visual work]. Svit medytsyny ta biologiyi. 2015; 2: 39–44. [Russian]
 7. Evtushenko AS, Kozak LM, Kochyna ML. Otsenka struktury svyazey mezhdu funktsyonalnymy pokazatelyamy operatorov pry zrytelnom trude s yspolzovanyem faktornykh modeley [Assessment of the structure of relationships between functional indicators of operators in visual work using factor models]. Kybernetyka y vychyslytelnaya tekhnyka. 2016; 185: 60–76. [Russian] https://doi.org/10.15407/kvt185.03.060
 8. Denollet J. DS 14: standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychosomatic Medicine. 2005; 67(1): 89–97. PMID: 15673629. https://doi.org/10.1097/01.psy.0000149256.81953.49
 9. Pedersen SS, Denollet J. Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a reviev. Eur J of Cardiovasc Prev and Rehabil. 2003; 10(4): 241–8. PMID: 14555878. https://doi.org/10.1097/01.hjr.0000085246.65733.06
 10. Belov VM, Kotova AB. Zdorove cheloveka: vyzovy, metody, podkhody [Human health: challenges, methods, approaches]. Kyev: Naukova dumka; 2017. 132 p. [Russian]
 11. Voytenko VP, Tokar AV, Polyukhov AM. Metodyka opredelenyya byologycheskogo vozrasta cheloveka [Methodology for determining the biological age of a person]. Gerontologyya y geryatryya. K. Yn–t gerontologyy. 1984: 133–7. [Russian]
 12. 12. Mytchenko EY. Novyy vzglyad na patologyyu, proyzrastayushchuyu na obshchey pochve: dyabet y serdechno–sosudystye zabolevanyya [A new look at pathology that grows on a common basis: diabetes and cardiovascular disease]. Ukr med chasopys. 2007; 2(58): 1–10. [Russian]
 13. Kazantsev DP. Kompleksnaya profylaktyka gypertonycheskoy bolezny u rabotnykov umstvennogo truda [Comprehensive prevention of hypertension in mental workers]. Abstr. PhDr. (Med.). 2004. Available from: http://medical–diss.com/medicina/ [Russian]
 14. Yusupov RD. Etnycheskye osobenosty somatometrycheskykh, kefalometrycheskykh y odontometrycheskykh pokazateley naselenyya vostochnoy Sybyry [Ethnic features of somatometric, cephalometric and odontometric indicators of the population of eastern Siberia]. Abstr. Dr. Sci. (Med.). Krasnoyarsk; 2013. Available from: http://www.dissercat.com/content/etnicheskie–osobennosti–somatometricheskikh–kefalometricheskikh–i–odontometricheskikh–pokaza#ixzz4Trr6JouE [Russian]
 15. Faynzylberg LS. Novaya ynformatsyonnaya tekhnologyya obrabotky EKG dlya vyyavlenyya yshemycheskoy bolezny serdtsa pry massovykh obsledovanyyakh naselenyya [New information technology for ECG processing for the detection of coronary heart disease during mass examinations of the population]. Upravlyayushchye systemy y mashyny. 2005; 3: 63–71. [Russian]
 16. Reshetnykov VA, Grytsengyr VV, Shyrokov BP. Yspolzovanye pokazateley byologycheskogo vozrasta dlya optymyzatsyy lechebno–profylaktycheskykh meropryyatyy v voyskakh [The use of indicators of biological age to optimize treatment and preventive measures in the troops]. Ucheb-metod pos. Saratov; 2000. 24 p. [Russian]
 17. Kobzar TA, Kondratyuk TV, Gontar TM, Semykhova OS, Vyetkina ZV. Doslidzhennya skhylnosti do arterialnoyi gipertenziyi u molodykh osib intelektualnoyi sfery diyalnosti [Up to the arterial hypertension among young people of the intellectual sphere]. Visnyk problem biologiyi i medytsyny. 2016; 4(2): 286–92. [Ukrainian]
 18. Kobzar TA, Vetkyna ZV, Kravchenko VV. Metodyka otsenyvanyya urovnya zdorovya u sotrudnykov nauchnogo uchrezhdenyya pry zanyatyyakh fyzycheskoy kulturoy [Methodology for assessing the level of health among employees of a scientific institution during physical education classes]. IT infrastruktury dlya systemy okhorony zdorov’ya: materialy shchorichnoyi shkoly–seminaru. Kyyiv: FMSh Zhukyn; 22–27 chervnya 2015 r. Kyyiv: MNNTsIiS NAN ta MON Ukrayiny; 2015. p. 35–6. [Russian]
 19. Baevskyy RM. Otsenka adaptatsyonnykh vozmozhnostey organyzma y problema vosstanovytelnoy medytsyny [Assessment of the adaptive capabilities of the body and the problem of regenerative medicine]. Vestnyk vosstanovytelnoy medytsyny. 2004; 2: 18–22. [Russian]