ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 45 of 49
Up
УЖМБС 2019, 4(4): 286–293
https://doi.org/10.26693/jmbs04.04.286
Biology

Biochemical Anthropogenetic Method as a Basis for Diagnostics and Prevention of Hereditary Pathology

Shevchuk T. I.
Abstract

Hereditary development and metabolic disorders make up 3.2% and 2.74%, respectively, of the infant morbidity in the first year of life. Compared to the European countries, the infant mortality rate in Ukraine has increased 2.5-3 times. Genetic disorders make up 20-30% of the newborn mortality. The introduction of a comprehensive screening of newborns, based on using the biochemical anthropogenetic method, is one of the critical paths for prevention of hereditary pathology. The objective of the study is analysis and generalization of data on viability and efficiency of the biochemical method for diagnostics and prevention of the hereditary pathology. Materials and methods. The method of systemic approach to comprehension of information obtained from the scientific literature and the statistical method of analysis of medical information were used in the work. Results and discussions. The study covered the main principles of preventing the hereditary pathology. We stressed upon the relevance of neonatal prophylaxis with involvement of comprehensive and selective screening programs. The biochemical method is at the core of prophylactic screening of the population for detection of hereditary pathology. Ukraine has developed the programs for screening of the following four diseases: phenylketonuria, congenital hypothyroidism, adrenogenital syndrome, and cystic fibrosis. It` worthy to note that early diagnostics of hereditary diseases by means of identification of certain biochemical markers and timely treatment make it possible to reduce infant mortality, stop the development of severe forms of the disease, reduce the early disability, and improve the quality of life of patients. We considered the main indications for application of the biochemical method. The biochemical method makes it possible to determine a human phenotype at the level of primary gene product, the process of forming its active form at the stage of metabolic transformation, and production of intermediate or terminal metabolites. In addition, the biochemical method allows determining the deficiency or excess of a certain substance, its abnormal metabolites, and deviation in the enzymatic activity. The following techniques are of a diagnostic importance: fluorometry, combined gas chromatography mass-spectrometry, spectrophotometry, thin-layer chromatography, ion-exchange liquid chromatography, and tandem mass spectrometry. Conclusion. Therefore, the main objective of the screening programs is expansion of the list of diseases advisable to apply neonatal screening and improve biochemical screening techniques for higher accuracy, affordability and less financial costs.

Keywords: hereditary diseases, neonatal screening, biochemical method

Full text: PDF (Ukr) 228K

References
 1. Ahmad N, Irfan A, Al Saedi SA. Congenital hypothyroidism: Screening, diagnosis, management, and outcome. J Clin Neonatol. 2017; 6:64-70. https://doi.org/10.4103/jcn.JCN_5_17
 2. Andreiko BV. Sotsialni problemy, shcho determinuiut emotsiini stany batkiv dytyny z porushenniam rozvytku. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. 2016; 2: 103-7. [Ukrainian]
 3. Aneke JC, Okocha CE. Sickle cell disease genetic counseling and testing: A review. Arch Med Health Sci. 2016; 4:50-7. https://doi.org/10.4103/2321-4848.183342
 4. Angastiniotis M, Lobitz S. Thalassemias: An Overview. International Journal of Neonatal Screening. 2019; 5(1): 16. https://doi.org/10.3390/ijns5010016
 5. Antipkin YuH, Znamenska TK, Vorobiova OV, Kuznietsov IE, Dzhenchako OO. Praktychni kroky shchodo udoskonalennia diahnostyky spadkovykh khvorob obminu rechovyn u novonarodzhenykh ta ditei starshoho viku v Ukraini. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2019; IX; 1 (31): 5-15. [Ukrainian]
 6. Antoniuk OP, Hnateiko OZ, Prokopchuk NM, Helner NV. Suchasnyi stan pryrodzhenykh vad rozvytku liudyny. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016; 2; 3 (130): 12-9. [Ukrainian]
 7. Borrajo GJC. Newborn Screening for Phenylketonuria: Latin American Consensus Guidelines. Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening. 2016; 4: 1-5. https://doi.org/10.1177/2326409816682764
 8. Bekhit OEM, Yousef RM. Permanent and Transient Congenital Hypothyroidism in Fayoum, Egypt: A Descriptive Retrospective Study. PLoS ONE. 2013; 8(6): e68048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068048
 9. Brown CS, Lichter-Konecki U. Phenylketonuria (PKU): A problem solved? Mol Genet Metab Rep. 2016 Mar; 6: 8–12. https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2015.12.004
 10. Daniel YA, Henthorn J. Newborn screening for sickling and other haemoglobin disorders using tandem mass spectrometry: A pilot study of methodology in laboratories in England. J Med Screen. 2016 Dec; 23(4): 175-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26965059. https://doi.org/10.1177/0969141316631008
 11. Daniel Y, Elion J, Allaf B, Badens C, Bouva MJ, Brincat I, et al. Newborn Screening for Sick le Cell Disease in Europe. International Journal of Neonatal Screening. 2019; 5(1): 15. https://doi.org/10.3390/ijns5010015
 12. Dankert-Roelse JE, Bouva MJ, Jakobs BS, Janssens HM, Winter-de Groot KM, et al. Newborn blood spot screening for cystic fibrosis with a four-step screening strategy in the Netherlands. Journal of Cystic Fibrosis. 2019; 18(1): 54–63. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2018.07.008
 13. Deryabina SS. Neonatalnyiy skrining: eticheskie voprosyi rasshireniya spektra skriniruemyih zabolevaniy. Voprosyi sovremennoy pediatrii. 2015; 14 (6): 714-21. [Russian]
 14. Ficicioglu C. New tools and approaches to newborn screening: ready to open Pandora’s box? Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2017; 3: a001842. https://doi.org/10.1101/mcs.a001842
 15. Horovtsova MV, Semenovych OB. Pizni formy adrenohenitalnoho syndromu. Suchasnyi ohliad problemy. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. 2016; 9: 22-5. [Ukrainian]
 16. Hrabar VV, Arbuzova SB, Feskov OM, Nikolaienko MI, Tetlichenko AH. Alhorytm prekontseptsiinoho i prenatalnoho monitorynhu v rodynakh z porushenniamy reproduktyvnoi funktsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015; 1(117): 121-6. [Ukrainian]
 17. Hryshko YuM. Spadkovist yak prychyna i umova rozvytku khvorob. Svit medytsyny ta biolohii. 2016; 2 (56): 172-6. [Ukrainian]
 18. Harvey L, Levy. A Life in Newborn Screening. Int J Neonatal Screen. 2016; 2: 14. https://doi.org/10.3390/ijns2040014
 19. Kellar-Guenther Y, Sontag MK, Linder E, Singh S, Sheller R, Ojodu J. Analyzing Patterns in NewSTEPs Site Review Recommendations: Practical Applications for Newborn Screening Programs. Int J Neonatal Screen. 2019; 5: 13. https://doi.org/10.3390/ijns5010013
 20. Kelly N, Makarem DC, Wasserstein MP. Screening of Newborns for Disorders with High Benefit-Risk Ratios Should Be Mandatory. J Law Med Ethics. 2016 Jun; 44(2): 231–40. https://doi.org/10.1177/1073110516654133
 21. Kharrazi M. Evaluation of a New Newborn Screening Model for Cystic Fibrosis. The Journal of Pediatrics. 2016; 175: 7–9. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.05.022
 22. Lain S, Trumpff C, Grosse SD, Olivieri A, Van Vliet G. Are lower TSH cutoffs in neonatal screening for congenital hypothyroidism warranted? European Journal of Endocrinology. 2017; 177(5): 1–12. https://doi.org/10.1530/EJE-17-0107
 23. Mak DYF, Sykes J, Stephenson AL. The benefits of newborn screening for cystic fibrosis: The Canadian experience. Journal of Cystic Fibrosis. 2016; 15 (3): 302–308. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.04.001
 24. Martínez-Morillo E, García B, Menéndez FV. Challenges for Worldwide Harmonization of Newborn Screening Programs. Clinical Chemistry. 2016; 62(5): 689-98. https://doi.org/10.1373/clinchem.2015.240903
 25. Mavropulo TK. Urodzheni porushennia metabolizmu u novonarodzhenykh – neobkhidnist skryninhu. Semeinaia medytsyna. 2014; 6: 147-52. [Ukrainian]
 26. Mishchenko VP, Rudenko IV, Holubenko MYu, Stamova NO. Efektyvnist prekontseptsiinoi profilaktyky hestatsiinykh uskladnen shliakhom zastosuvannia folativ. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2018; 22(1): 194-7. [Ukrainian]
 27. Mitchell ML, Hsu Ho-Wen. Unresolved Issues in the Wake of Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism. The Journal of Pediatrics. 2016; 173: 228–31. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.03.024
 28. Mykytenko DO. Obgruntuvannia shliakhiv udoskonalennia medyko-henetychnoi dopomohy naselenniu na osnovi sotsiolohichnykh opytuvan. Ukraina. Zdorovia natsii. 2017; 2 (43): 67-74. [Ukrainian]
 29. Mytsyk NY, Olkhovych NV, Horovenko NH. Selektyvnyi biokhimichnyi skryninh lizosomnykh khvorob nakopychennia metodom tonkosharovoi khromatohrafii olihosakharydiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016; 1(126): 222-7. [Ukrainian]
 30. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 19.11.2015 № 760 «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Fenilketonuriia ta inshi hiperfenilalaninemii».
 31. Netiukhailo LH. Metabolizm aminokyslot, spetsyfichni shliakhy peretvoren aminokyslot, spadkovi enzymopatii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2012; 2; 1(92): 11-3. [Ukrainian]
 32. Neumann K, Chadha S, Tavartkiladze G, Bu X; White KR. Newborn and Infant Hearing Screening Facing Globally Growing Numbers of People Suffering from Disabling Hearing Loss. Int J Neonatal Screen. 2019: 5: 7. https://doi.org/10.3390/ijns5010007
 33. Nikolaeva EA, Mamedov IS, Zolkina IV. Sovremennyie tehnologii diagnostiki nasledstvennyih bolezney obmena aminokislot. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 2011; 4: 20-30. [Russian]
 34. Phadke SR, Puri RD, Ranganath P. Prenatal screening for genetic disorders: Suggested guidelines for the Indian Scenario. Indian J Med Res. 2017; 146: 689-99. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29664026. https://doi.org/10.4103/ijmr.IJMR_1788_15
 35. Seema R. Lalani. Current Genetic Testing Tools in Neonatal Medicine. Pediatrics and neonatology. 2017; 58(2): 111–21. https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2016.07.002
 36. Sharma Pandey A, Joshi S, Rajbhandari R, Kansakar P, Dhakal S, Fingerhut R. Newborn Screening for Selected Disorders in Nepal: A Pilot Study. International Journal of Neonatal Screening. 2019; 5(2): 18. https://doi.org/10.3390/ijns5020018
 37. Speiser PhW, Arlt W, Auchus RJ, Baskin LS, Conway GS. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2018; 103(11): 4043–88. https://doi.org/10.1210/jc.2018-01865
 38. Streetly A, Sisodia R, Dick M, Latinovic R, Hounsell K, Dormandy E. Evaluation of newborn sickle cell screening programme in England: 2010-2016. Arch Dis Child. 2018 Jul; 103(7): 648-53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29104181. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6047151. https://doi.org/10.1136/archdischild-2017-313213
 39. Sumaily KM, Mujamammi AH. Phenylketonuria: A new look at an old topic, advances in laboratory diagnosis, and therapeutic strategies. Int J Health Sci (Qassim). 2017; 11(5): 63–70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29114196. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5669513
 40. Shyshova IO, Ratsul AB. Osoblyvosti roboty iz batkamy doshkilnykiv, yaki maiut problemy rozvytku. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. 2011; 101: 381-8. [Ukrainian]
 41. Tajima T, Fukushi M. Neonatal mass screening for 21-hydroxylase deficiency. Clin Pediatr Endocrinol. 2016 Jan; 25(1): 1–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26865749. https://doi.org/10.1297/cpe.25.1
 42. Torianyk VM, Pokutnia NV. Poshyrennist vrodzhenoi patolohii novonarodzhenykh u Lebedynskomu raioni Sumskoi oblasti. Pryrodnychi nauky. 2018; 15: 37-42. [Ukrainian]
 43. Tridello G, Castellani C, Meneghelli I. Early diagnosis from newborn screening maximises survival in severe cystic fibrosis. ERJ Open Res. 2018 Apr; 4(2): 00109-2017. https://doi.org/10.1183/23120541.00109-2017
 44. Trofimova NS, Olkhovych NV, Horovenko NH. Vykorystannia skrynuiuchykh biokhimichnykh doslidzhen dlia rannoi diahnostyky mukopolisakharydoziv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015; 3;2 (123): 245-50. [Ukrainian]
 45. Wegberg AMJ, MacDonald A, Ahring K, Bélanger-Quintana A, Blau N, Bosch AM, et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017; 12: 162. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29025426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5639803. https://doi.org/10.1186/s13023-017-0685-2
 46. Yu B, Long W, Yang Y, Wang Y, Jiang L, Cai Z. Newborn Screening and Molecular Profile of Congenital Hypothyroidism in a Chinese Population. Front. Genet. 2018; 9: 509. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00509
 47. Zelinska NB, Pahadaieva NL, Hloba YeV, Nifontova LV, Orlova TO. Problemy neonatalnoho skryninhu na vrodzhenu hiperplaziiu kory nadnyrkovykh zaloz. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2013; 2 (43): 71-7. [Ukrainian]