ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 33 of 49
Up
УЖМБС 2019, 4(4): 211–217
https://doi.org/10.26693/jmbs04.04.211
Forensic Medicine

Structural and Biochemical Changes of Intercostal Muscles Tissue and their Role in Forensic Medical Diagnostics of Prescription of Death

Konoval N. S.
Abstract

The development of technologies in the field of modern forensic medical diagnostics, pathomorphology, biochemistry and medicine encourages scientists to develop informative post-mortem criteria for determining the prescription of death and to address the urgent issues of the practical work of forensic experts. However, the overwhelming majority of the proposed modern methods of research cause complications of their implementation in daily practice, most often due to problems of material and technical provision of forensic medical examinations. The purpose of the work was to study the structural and biochemical changes of the tissue of the intercostal muscles in the early post-mortem period. Material and methods. The muscle tissue of intercostal muscles was investigated in the early post-mortem period (3-13 hours) after death in 30 human corpses. Results and discussion. According to the study results of the intercostal muscle tissue in the early post-mortem period (3-13 hours), 30 body organs received absolute and relative indices of glycogen content, acid phosphatase, lactate, lactate dehydrogenase, lipofuscin and cholinesterase. The study proved that in the early postmortem period there occurred biochemical and biophysical changes in muscle tissue. The most indicative of them are: reduction of glycogen content and increase in the content of lactate dehydrogenase, as well as lipofuscinum. For all six biochemical markers, we obtained representative absolute and relative indices of their postmortem content in muscle tissue of the intercostal muscles depending on the prescription of death. We also found out that the level of glycogen content in the analyzed time intervals varied from (7.821 ± 0.0649) mg / g 3 hours after the death to (3.204 ± 0.030) mg / g in 13 hours, significantly (p <0,001) differing every 2 hours postmortem period. We observed significant dynamics in the content of lactate, which was characterized by progressive (p <0.01) increase to 9 hours from the moment of death (from (6.847 ± 0.042) mmol / g 3 hours to (12.960 ± 0.085) mmol / g for 9 hours). The level of lipofuscin content in the analyzed time intervals also increased progressively: from (2.258 ± 0.031) units / g after 3 hours to (5.589 ± 0.030) units / g after 13 hours, significantly (p <0.001) differing every 2 hours postmortem period. Conclusions. In the system interconnection, the pair correlation indices between biochemical and biophysical markers of the state of the intercostal muscles tissue were studied and the corresponding coefficients of system formation were determined in six time intervals of the early postmortem period, which in turn allowed to substantiate the significant criterion in order to improve the accuracy of the diagnosis of the death prescription.

Keywords: muscle tissue, structural and biochemical markers, postmortem period, prescription of death, diagnostics, forensic medicine

Full text: PDF (Ukr) 322K

References
 1. Bachynskyi VT, Harazdyuk MS, Bezhenar IL, Kyshkan YaS. Mozhlyvist vyznachennya chasu nastannya smerti za vlasnoyu fluorestsentsiyeyu plivok likvoru u korotkokhvylovomu spektri [Ability to determine the time of death due to its own fluorescence of the liquor films in the short-wave spectrum]. Materialy naukovoi konferentsiyi profesorsko-vykladatskoho skladu VZO. Chernivtsi: Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet; 2017. 2017: 4-5. [Ukrainian]
 2. Harazdyuk MS, Bachynskyi VT, Vanchulyak OYa, Ushenko OH. Vyznachennya davnosti nastannya smerti shlyakhom dvomirnoho kartohrafuvannya polyaryzatsiyno-neodnoridnykh zobrazhen polikrystalichnykh plivok likvoru [Determination of the prescription of death die to two-dimensional mapping of polarization-non-uniform images of polycrystalline plaque films]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya. 2016; 15(1): 36-42. [Ukrainian]
 3. Bachynskyi VT. Suchasni diahnostychni mozhlyvosti vyznachennya davnosti nastannya smerti: problemy ta perspektyvy [Modern diagnostic possibilities of determining the prescription of death: problems and perspectives]. Tezy mizhnarodnoi konferentsiyi «Suchasni dosyahnennya v haluzi sudovoi medytsyny ta problemni pytannya pry provedenni sudovo-medychnykh ekspertyz u viddili komisiynykh ekspertyz ta u viddili ekspertyzy trupiv». Lviv; 2016: 302-4. [Ukrainian]
 4. Vyznachennya davnosti nastannya smerti [Determination of the prescription of the onset of death]: monohrafiya. Ed by VO Olkhovskiy, LL Holubovych. Kharkiv: FOP Brovin OV; 2017. 168 p. [Ukrainian]
 5. Konoval NS. Minlyvist kryterialnosti doslidzhennya davnosti nastannya smerti u rannomu periodi [The Variability of the Validity of the Early Death Prescription]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu. 2018; 3(5/14): 231-6. [Ukrainian] https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.231
 6. Konoval NS. Analiz arkhivnykh sudovo-medychnykh ekspertyz shchodo vyznachennya davnosti nastannya smerti [Analysis of archival forensic examinations on determining the prescription of death]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018; 2: 32-5. [Ukrainian]
 7. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiya okhorony zdorov’ya [Social medicine and health care organization]. Ed by VM Moskalenko, YuV Voronenko. Ternopil; 2002. p. 50-75. [Ukrainian]
 8. Гладких ДБ. Судово-медична діагностика давності настання смерті за суправітальною реакцією зіниць [Forensic medical diagnostics of the prescription of death after supravital reaction of the pupils]. Abstr. PhDr. (Med.). Kyiv; 2015. 19 с. [Ukrainian]
 9. Hurov OM, Kozachenko IM, Kutsenko SV, Hladkykh DB. Vstanovlennya davnosti nastannya smerti u rannomu posmertnomu periodi za supravitalnoyu reaktsiyeyu zinyts na diyu pilokarpin [Establishing the prescription of death in the early post-mortem period for the supraventricular reaction of the pupils to the action of pilocarpine]. Krymynalystyka y sudebnaya medytsyna: Mezhvedomstvennyi nauchno-metodycheskyi sbornyk. 2014; 59: 443-51. [Ukrainian]
 10. Kuzovkov AV, Vavilov AYu. Obektivizatsiya diagnosticheskikh algoritmov ustanovleniya davnosti smerti cheloveka po dinamike timpanicheskoy temperatury [Objectification of diagnostic algorithms for determining the limitation of death of a person according to the dynamics of the tympanic temperature]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2017; 2: 12. [Russian]
 11. Olkhovskyi VO, Holubovych LL, Khyzhnyak VV, Konoval NS. Vyznachennya tryvalosti posmertnoho periodu v sudovo-medychniy ekspertniy praktytsi: suchasnyi stan i perspektyvy [Determination of the duration of the post-mortem period in forensic expert practice: the currant state and prospects]. Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2016; 4(73): 154-62. [Ukrainian]