ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 44 of 47
Up
УЖМБС 2019, 4(1): 302–306
https://doi.org/10.26693/jmbs04.01.302
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Development of Physical Abilities in Athletes Specializing in Combat Combination in the Preparatory Mesocycle

Korchagin M. V. 1, Olkhovyi O. M. 2, Otkidach V. S. 1, Martynenko O. M. 3
Abstract

The article presents the study of the problem of influence of the training process parameters construction on the level of Combat Combination athletes' physical abilities during preparatory mesocycle. The Combat Combination is a part of non-Olympic sports and it is a type of Military and Sports All-round Competitions, which has a military-applied orientation. It includes the following types of competitive activities: shooting and hand-to-hand combat. For effective training of fighters in Combat Combination the coach needs a comprehensive understanding of the main aspects of the training process construction. He should take into account the peculiarities of training means and training methods for improving the level of physical, technical, tactical and psychological preparation of fighters. Acording to modern ideas about the athletes training activity, the process of sports training in the annual cycle (macrocycle) can be divided into the following periods: preparatory, competition and transitional. The main tasks of the preparatory mesocycle are the following: providing the all-round physical fitness (development and improvement of motion abilities) and mastering the rational technique of hand-to-hand combat (improving the skills of performing techniques). The purpose of the study was to investigate the influence of training process parameters construction during preparatory mesocycle on the Combat Combination fighters' physical abilities level. Material and methods. 32 athletes aged 18-20 years from Kozhedub Air Force National University engaged in Military and Sports All-round Competitions were involved in the studies. They were divided into two experimental groups, which were tested before and after the preparatory mesocycle. Training in experimental groups were conducted during six months, 4 times a week, the duration of the main part was 90 minutes. We developed two training programs for fighters, which differed in the filling of the technical, general physical and sport-specific physical training means. The focus of the first experimental group training program was on improving of the physical abilities level through the use of traditional Hand-to-hand Fighting techniques, general development exercises and flexibility exercises. Fighters of the second experimental group performed an increased amount of technical orientation training loads: special preparatory exercises, exercises on apparatus, sparring and additional cross fit exercises. Results and discussion. The experiment results confirmed the improvement of the physical abilities indicators level of athletes, which confirms the expediency of using both training programs during preparatory mesocycle. At the same time, the second training program was more effective for the athletes' basic physical abilities development. It provided statistically significantly better growth of physical abilities level: strength at 15.4% (p<0.01), explosive force at 5.4 % (p<0.05) and endurance at 5.7% (p<0.05). Conclusion. The Combat Combination athletes' training program, with the increased volume of special-preparatory exercises, projectile exercises, sparring and force exercises, was more effective for the priority development of strength and endurance during preparatory mesocycle.

Keywords: periodization of training process, Combat Combination, preparatory mesocycle, physical abilities development

Full text: PDF (Ukr) 245K

References
 1. Avsitidiyskiy MM, Korchagin MV, Popov FI. Rukopashnyy boy – osnova fizicheskoy i psikhologicheskoy podgotovki voina. Zdorovesberegayushchie tekhnologii, fizicheskaya reabilitatsiya i rekreatsiya v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: Sbornik statey III mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 26 noyabrya 2010. Belgorod-Krasnoyarsk-Kharkov; 2010. p. 3-9. [Russian]
 2. Dolbisheva N. Osnovni napryami ne olimpiyskogo sportu. Sportivniy visnik Pridniprov'ya. 2014; 1: 28-35. [Ukrainian]
 3. Dikiy O. Viyskovo-sportivne bagatoborstvo yak skladova chastina spetsialnoyi fizichnoyi pidgotovki doprizovnikiv. Fizichne vikhovannya, sport i kultura u suchasnomu suspilstvi. 2016; 2: 32-7. [Ukrainian]
 4. Kostyukevych VM. Teoriya i metodyka sportyvnoi pidhotovky u zapytannyakh i vidpovidyakh: navch-metod posib. Vinnytsya: Planer; 2016. 158 p. [Ukrainian]
 5. Matveev LP. Obshchaya teoriya sporta i ee prikladnye aspekty: uchebn dlya vuzov fiz kultury. 5-e izd, ispr i dop. M: Sov Sport; 2010. 340 p. [Russian]
 6. Otkydach VS, Zolochevskyi VV. Rozvytok viyskovo-sportyvnykh bahatoborstv v rozdili «Boyove dvoborstvo» v Kharkivskomu natsionalnomu universyteti Povitryanykh Syl. Materialy XIV Mizhnar nauk konf. Kharkiv, 9-10 lyutoho 2018. Kh: KhDAFK; 2018. 2018: 45-8. [Ukrainian]
 7. Kyrpenko VM, Bezverkhyi AV, Korchahin MV, ta in. Rukopashna pidhotovka: navch-metod posib. Kh: KhNUPS; 2017. 84 p. [Ukrainian]
 8. Alla JB, Ajibua MA. Achieving "Flow State" in Sports through Periodization of Training Programme. International Journal of Fitness and Sports Science. 2012; 2(2): 315-28.
 9. Bomba TO, Haff GG. Periodization: theory and methodology of training. 5th ed. Human Kinetics, Inc.; Sixth edition; 2018. 392 p.
 10. Issurin VB. Block periodization: breakthrough in sports training. Ed by M Yessis. Michigan: Ulyimate athlete concepts; 2008. 213 p.
 11. Lyakh V, Zajac A, Bujas P. Tendencies in Sport Training – A review of the monogram by Issurin in titled "block Periodization of sport Training". Journal of Human Kinetics. 2011; 27; 204-19.