ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 37 of 45
Up
УЖМБС 2023, 8(1): 258–263
https://doi.org/10.26693/jmbs08.01.258
Humanitarian issues of medicine and problem of teaching at the higher school

Preventive Medicine as a Component of Objective Structured Clinical Examination

Shevchenko O. A., Holovkova T. A., Onul N. M., Kramaryova Yu. S., Shtepa O. P., Shchudro S. A.
Abstract

The purpose of the study was to develop an optimal model of simulation and practical examination stations “hygiene and ecology” as components of objective structured clinical examination for the actualization of the formation of a preventive way of thinking among students of higher medical training. The paper analyzes the Passports of the simulation and practical stations of the objective structured clinical examination, their methodological and logistical support, which will allow to fully perform all the tasks and methods provided by the algorithms for mastering special professional competencies. The simulation station reproduces a number of real-life situations in specific tasks (25 options in total), the solution of which allows to assess the student's mastery of the professional competencies provided by the higher education standard, in particular: determining the risks to public health from the consumption of poor-quality drinking water, determining the nutritional status of the patient and the appropriateness of the prescription of therapeutic nutrition for the prevention of “diseases of civilization”, determining the requirements for compliance with sanitary and epidemiological requirements in health care facilities. The practical station is equipped with modern analytical instruments which allows the student to demonstrate their practical skills, in particular: bacterial air testing with evaluation of the results, research and evaluation of indoor microclimate parameters, research and evaluation of light environment parameters, measurement and evaluation of ionizing radiation, professional hand hygiene in health care facilities. To ensure high-quality training of students to perform the tasks of a practical station additional educational video guides were created, which are posted for general access on the department's page on the website of the University. Conclusion. Ukraine has now formed its own complex set of social, technogenic and environmental problems, which necessitates the development of appropriate skills and abilities in preventive medicine in future general practitioners. Objective structured clinical examination is a modern type of assessment of students' practical knowledge and skills, designed to test their acquisition of clinical skills and competencies that cannot be assessed by traditional forms of examinations. For the practical implementation of the preventive part of objective structured clinical examination in institutions of higher medical education, it should be taken into account that the traditional methods of protection and prevention, which have been developed by mankind over the centuries for the prevention of mass infectious, environmentally dependent, occupational and lifestyle diseases, in modern conditions are insufficient and/or ineffective

Keywords: objective structured clinical examination, hygiene and ecology, public health, competencies

Full text: PDF (Ukr) 312K

References
 1. WHO-ASPHER Competency Framework for Public Health Personnel in the European Region. Project. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, ASPHER; October 2019.
 2. Lekhan VM, Kriachkova LV, Zaiarskyi MI. Analiz reform okhorony zdorov’ya v Ukraini: vid zdobuttya nezalezhnosti do suchasnosti [Analysis of health care reforms in Ukraine: from independence to modern times]. Ukraine. Health of the nation. 2018;4(52):5-11. [Ukrainian]
 3. Lototska OV, Kondratiuk VA, Sopel OM. Profilaktychna medytsyna yak vazhlyva skladova hromadskoho zdorov’ya [Preventive medicine as an important component of public health]. Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorov’ya Ukrayiny. 2019;2(80):40-43. [Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10478
 4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 bereznya 2018 r. № 334. PORYADOK zdiysnennya yedynoho derzhavnoho kvalifikatsiynoho ispytu dlya zdobuvachiv stupenya vyshchoyi osvity mahistr za spetsialʹnostyamy haluzi znanʹ «22 Okhorona zdorovya». [PROCEDURE for conducting a unified state qualification exam for applicants for a master's degree in the field of knowledge "22 Health Care"]. 2018. [Ukrainian]
 5. Nakaz DDMU vid 28.04.22 №47-OD. Polozhennya pro orhanizatsiyu ta poryadok provedennya obyektyvnoho strukturovanoho praktychnoho (klinichnoho) ispytu (OSP(K)I) – II etapu YEDKI dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity stupenya mahistra za osvitnʹo- profesiynoyu prohramoyu «Medytsyna» za spetsialʹnistyu – 222 «Medytsyna» haluzʹ znanʹ -22 «Okhorona zdorovya» [Regulations on the organization and procedure of the objective structured practical (clinical) examination (OSP(C)E) - II stage of the USQE for applicants of higher education with a master's degree in the educational and professional program "Medicine" in the specialty 222 "Medicine" field of knowledge -22 "Health care"]. 2022. [Ukrainian]
 6. Rozhko MM, Ersteniuk HM, Kapechuk VV, Pelekhan LI, Ivantsiv MO. Z dosvidu zaprovadzhennya ob’yektyvnoho strukturovanoho klinichnoho ispytu v Ivano-Frankivskomu natsionalnomu medychnomu universyteti [The experience of implementing the objective structured clinical examination at Ivano-Frankivsk National Medical University]. Medychna osvita. 2019;3:15-18. [Ukrainian]
 7. Volosovets OP, Kryvopustov SP, Pochynok TV, Shevtsova IO, Sliusar NA, Korkh LM. Model ekzamenatsiynoi pediatrychnoi stantsiyi «Pochatkova ta reanimatsiyna dopomoha novonarodzheniy dytyni» yak komponenty ob’yektyvnoho strukturovanoho praktychnoho (klinichnoho) ispytu zdobuvachiv stupenya vyshchoi osvity mahistr za spetsialnistyu 222 «medytsyna» haluzi znan 22 «okhorona zdorov’ya» [Model of examination pediatric station "Primary and resuscitation care for newborns" as components of the objective structured practical (clinical) examination for applicants for higher education master’s degree in the 222"Medicine" in the field of knowledge 22"Health care"]. Medychna osvita. 2022;1:43-47. [Ukrainian]
 8. Korylchuk NI, Vorontsov OO, Yasnii OR. Provedennya ob’yektyvnoho strukturovanoho klinichnoho ispytu [Conducting an objective structured clinical examination]. Medical education. 2019;4:18-23. [Ukrainian]
 9. Pertseva TO, Shponka IS, Zakharov SV, Khaniukov OO, Kravchenko OI. Zastosuvannya ob’yektyvnoho strukturovanoho klinichnoho ispytu yak etapu provedennya atestatsiyi vypusknykiv Derzhavnoho zakladu «Dnipropetrovska medychna akademiya Ministerstva okhorony zdorov’ya Ukrainy [Application of an objective structured clinical examination as a stage of certification of graduates of the State institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine]. In: Materialy XVI Vseukr nauk-prakt konf z mizhnar uchastyu “Innovatsiyi u vyshchiy medychniy ta farmatsevtychniy osviti Ukrainy”. Ternopil; TNMU: 2019 May 16–17. 2019. p. 28-30. [Ukrainian]
 10. Korda MM, Shulhai AH, Pasiaka NV, Petrenko NV, Haliiash NB, Bilkevych NA. Ob’yektyvnyi strukturovanyi klinichnyi ispyt yak vymir praktychnoi pidhotovky maybutnoho likarya [An objective structured clinical examination as a measure of the practical training of the future doctor]. Medychna osvita. 2019;3:19-24. [Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10116
 11. Nakaz MON Ukrayiny №1197 vid 08.11.2021 r. Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity zi spetsialʹnosti 222 Medytsyna dlya druhoho (mahistersʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1197 of 08.11.2021 On the approval of the standard of higher education in specialty 222 Medicine for the second (master's) level of higher education]. [Ukrainian]. Available from: https://osvita.ua/doc/files/news/850/85049/222-Medytsyna_mahistr_09_11.pdf
 12. Pasport ekzamenatsiynoyi stantsiyi (praktychna) obyektyvnoho strukturovanoho praktychnoho (klinichnoho) ispytu (OSKI) zdobuvachiv stupenya vyshchoyi osvity mahistr za spetsialʹnistyu 222 «Medytsyna» haluzi znanʹ 22 «Okhorona zdorovya» «Profilaktyka infektsiynykh ta neinfektsiynykh khvorob, povyazanykh z nadannyam medychnoyi dopomohy» z dystsypliny «Hihiyena ta ekolohiya» [Passport of the examination station (practical) of the objective structured practical (clinical) examination (OSCE) of higher education degree holders of a master's degree in the specialty 222 "Medicine" of the field of knowledge 22 "Health care" "Prevention of infectious and non-infectious diseases associated with the provision of medical care" from the discipline "Hygiene and ecology"]. [Ukrainian]. Available from: https://301.dmu.edu.ua/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96