ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 31 of 32
Up
УЖМБС 2022, 7(6): 213–219
https://doi.org/10.26693/jmbs07.06.213
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Functional Indicators of Qualified Runners in Sprint Events at the Special Preparatory Stage of the Annual Macrocycle

Svyshch Ya. S., Dukh T. I.
Abstract

The purpose of the study was to analyze the indicators of functional readiness of qualified runners in sprint events at the special preparatory stage of the annual training cycle. Materials and methods. The methods of theoretical analysis and generalization of data from scientific and methodological literature and Internet resources, pedagogical experiment, instrumental methods such as anthropometric measurements, research of indicators of the cardiovascular and respiratory systems and methods of mathematical statistics were used in the study. 28 sprint-distance track and field athletes between the ages of 18 and 24 with sports qualifications, candidates for masters of sports and masters of sports, with experience in athletics from 4 to 9 years took part in the study. Surveys were conducted at the special preparatory stage of the annual macrocycle. The functional state was assessed by the method of indices (Robinson index, Skibinski index, hypoxia index, Quetelet index, cardiac index, vital index). Results and discussion. The most informative indicators have been established that characterize the level of functional fitness in sprint events runners. The Quetelet index of our studied athletes is 22.13 ± 0.56 units, which indicates their optimal body weight and corresponds to age norms. The indicators of the cardiovascular and respiratory systems correspond to the appropriate norms, and some of them exceed the limits of norms for untrained individuals. According to our results, the indicator of the proper vital capacity of the lungs is 4.97 ± 0.13 l, and the deviation of the vital capacity of the lungs is 8.0%, which corresponds to the limits of the physiological norm. Almost all indicators are characterized by a low coefficient of variation, except for the Skibinski index (14%) and the hypoxia index (10%). The indicators of the functional tests of Shtange (74.73 ± 4.65 s), Genchi (48.47 ± 4.23 s), Skibinsky (52.54 ± 6.98 c.u.) are above the average level. Conclusion. It has been established that the eukinetic type of blood circulation is characteristic of qualified sprint events runners. According to the Robinson index, the average level of functioning of the cardiovascular system in sprint events runners was found to be 82.61 ± 3.51 units. According to the hypoxia index, a high level of the body's resistance to oxygen deficiency (0.73 ± 0.08 с.u.) was established in qualified sprint events runners. Analysis of the functional fitness of track and field athletes will allow to adjust and optimize the construction of the training process in order to achieve maximum sports results

Keywords: hemodynamic indicators, respiratory system, indices, training process, sprint events runners

Full text: PDF (Ukr) 289K

References
 1. Khokhlyuk AI, Shaverskyi VA. Struktura sportyvnoi pidhotovky lehkoatletiv, yaki spetsializuyutsya na sprynterskomu bihu [The structure of sports training of track and field athletes who specialize in sprint running]. Zb naukovykh prats «Biolohichni doslidzhennya 2015». Zhytomyr «Ruta»; 2015. s. 476-478. [Ukrainian]
 2. Vovchenko I, Gedzyuk D, Filina V. Poshuky shlyakhiv pidvyshchennya pidhotovky sportsmeniv [Searching for ways to improve the training of athletes]. Fizychna kultura, sport ta zdorov’ya natsiyi. 2018;5(24):180–186. [Ukrainian]. doi: 10.31652/2071-5285-2018-5-24-180-186
 3. Yushkevych TP, Tsarankov VL. Osoblyvosti trenyrovky lehkoatletiv-sprynteriv na etapi sportyvnoho vdoskonalennya. Podhotovka rezerva y detsko-yuneshskyi sport [Features of the shading of athletes-sprinters at the stage of sports perfection. Svit sporta. 2016;2(63):47– 51. [Ukrainian]
 4. Platonov VN. Systema pidhotovky sportsmeniv v olympyiskomy sporti. Zahalna teoriya i ii praktychne zastosuvannya [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. K: Olympic Literature; 2004. 808 p. [Ukrainian]
 5. Dyba TG. Efektyvnist vykorystannya intervalnoho hipoksiynoho trenuvannya u lehkoatletiv-bihuniv pry sportyvnykh navantazhennyakh anaerobnoi hlikolitychnoi spryamovanosti [Effectiveness of using interval hypoxic training in track and field athletes-runners during sports loads of anaerobic glycolytic orientation]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2002. 197 c. [Ukrainian]
 6. Mykhalyuk EL, Malakhova SM, Didenko MV. Shchorichni sposterezhennya za funktsionalnym stanom lehkoatletiv-sprynteriv [Annual observations of the functional state of sprinters]. J Clin Exp Med Res. 2016;4(2):201–208. [Ukrainian]
 7. Svyshch YA, Sybil M, Pavlos O, Dukh T, Dunets-Iesko A, Melnyk V, et al. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training. J Physical Educ Sport. 2018;18(2):885–888. doi: 10.7752/jpes.2018.02131
 8. Bergamini E, Picerno P, Pillet H, Natta F, Thoreux P, Camomilla V. Estimation of temporal parameters during sprint running using a trunk-mounted inertial measurement unit. J Biomechanics. 2012;45(6):1123-1126. PMID: 22325976. doi: 10.1016/j.jbiomech.2011.12.020
 9. Husynets E, Narskin G, Vrublevsky E. Kontrol v trenyrovochnom protsesse vysokokvalyfytsyrovannykh behunov na korotkye dystantsyi na osnove myometrycheskykh pokazateley myshechnoy systemy ; Control in the training process of highly qualified short-distance runners based on myometric indicators of the muscle system]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. 2012;16(1):62–68. [Ukrainian]
 10. Shirkovets EA, Ozolin ES, Aranson MV, Ovcharenko LN. Analiz pidkhodiv do optymalʹnoho upravlinnya trenuvalʹnym protsesom u sporti vyshchykh dosyahnenʹ [An analysis of approaches to optimal management of the training process in elite sports has been achieved]. J Sports Sci. 2009;5:9–12. [Ukrainian]
 11. Pogorelova OV. Shvydko-sylova pid'notuvannya sprynteriv na osnovi optymalʹnoho rozpodilu obsyahiv trenuvalʹnykh nakhryzok u khodovomu tsykli[Speed and power training of sprinters based on the optimal distribution of training loads in the annual cycle]. Fyzycheskoe vospytanye y sportyvnaya trenyrovka. 2016;1(15):34-40. [Ukrainian]
 12. Nabatnikova MYa. Problema vdoskonalennya spetsialʹnoyi vytryvalosti pry tsyklichniy roboti submaksymalʹnoyi ta velykoyi potuzhnosti [The problem of improving special endurance during cyclic work of submaximal and high power]. Abstr. Dr. Sci. (Med.). 1974. 52 p. [Ukrainian]
 13. Campero E. Metodyka shvydkisno-sylovoi pidhotovky kvalifikovanykh bihuniv na korotki dystantsiyi: teoretychni aspekty [Methodology of speed-strength training of qualified short-distance runners: theoretical aspects]. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. 2016;4:3–6. doi: 10.32652/tmfvs.2016.4.3-6. [Ukrainian]
 14. Svyshch Ya. Rozvytok shvydkisno-sylovykh yakostey lehkoatletiv-sprynteriv iz zastosuvannyam shtuchnoi hipoksiyi [Development of speed and strength qualities of sprinters with the use of artificial hypoxia]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2011. 19 p. [Ukrainian]
 15. Voronin DM, Konestyapin V, Svyshch Ya. Optymizatsiya fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovky u shvydkisno-sylovykh vydakh lehkoi atletyky [Optimizing physical and technical training in speed and strength athletics]. Lviv: LDUFK; 2016. 220 p. [Ukrainian]
 16. Stepanenko D. Vzayemozv’yazok fizychnoi i tekhnichnoi pidhotovlenosti lehkoatletiv-sprynteriv riznoi kvalifikatsiyi [Relationship between physical and technical fitness of sprinters of different qualifications]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2007;12:70–72. [Ukrainian]
 17. Borzov V. Podhotovka lehkoatleta-spryntera: Stratehyya, Planyrovanye, Technolohy [Training of a sprinter: strategy, planning, technologies]. Nauka v olympyiskom spor¬te. 2014;1:60–74. [Ukrainian]
 18. Arakelyan EE, Primakov Yu, Shestakov MP. A modern view of the training of track and field athletes. 2006. 224 p.
 19. Stepanenko D, Grebenyuk O, Rozhkova M, Maikova T. Pokaznyky funktsionalnoho stanu bihuniv na 400 m z baryeramy na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky, [Indicators of the functional state of 400 m hurdlers at the stage of specialized basic training]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ya. 2019;1:71–78. [Ukrainian]
 20. Malikov NV, Bogdanovskaya NV, Svatiev AV. Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti [Functional diagnostics in physical education and sports]. Zaporizhzhia; 2006. 245 p. [Ukrainian]
 21. Wilmore J, Costill DL. Fiziolohiya sportu i rukhovoi aktyvnosti [Physiology of sports and motor activity]. K: Olympic Literature; 2003. 432 p. [Ukrainian]
 22. Olekseyenko IM. Porivnyalnyi analiz pokaznykiv tsentralnoi hemodynamiky u sportsmeniv-dzyudoizdiv vysokoi kvalifikatsiyi. [Comparative analysis of central hemodynamic indicators in highly qualified judo athletes]. Medychna informatyka ta inzheneriya 2011;3:63-70. [Ukrainian]