ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 29 of 55
Up
УЖМБС 2022, 7(5): 181–186
https://doi.org/10.26693/jmbs07.05.181
Dentistry

The Course of the Soft Tissues Inflammatory Process in the Maxillofacial Region against the Background of Chronic Alcohol Intoxication: Experimental and Clinical Study

Leshchyshyn N. I., Matolych U. D., Vynarchuk-Paterega V. V., Zakalyk M. S.
Abstract

The purpose of the study was to investigate, under experimental conditions, the peculiarities of the healing of infected wounds in experimental animals with long-term alcohol consumption; in patients with phlegmons of maxillofacial region against the background of alcohol intoxication, to evaluate the dynamics of hematological indices for determining the activity of the inflammatory process, predicting the course of the pathological process. Materials and methods. Experimental studies were conducted on 16 female Wistar rats weighing 80 g. The animals were divided into 2 equal groups: group I – experimental, group II – control. The water for the rats of the experimental group was replaced with beer, the alcohol content of which did not exceed 6%. 6 weeks after the start of the experiment, 2 rats from each group were removed from the experiment and material was taken for histological examination, the remaining 12 rats were anesthetized and wounds were created on the lower lip by cutting out a fragment of the mucous membrane measuring 0.4 x 0.3 cm. After the wounds were created, the animals were removed from the experiment by overdose with ether anesthesia on the 3rd and 7th day, the wounds were photographed, the mucous membrane of the lower lip was taken for histological examination. Results. In the experiment, during the histological examination of the tissues of the lower lip of rats with a model process of beer alcoholism, deformation of the sweat and sebaceous glands of the lower lip, and thinning of the epithelial layer were revealed. The healing of infected wounds of the lower lip in experimental animals was slowed down against the background of replacing drinking water with beer, and an objective decrease in proliferative processes was established. In particular, on the 7th day in the subepithelial layer, mixed cellular infiltration with lymphocytes, single leukocytes and macrophages was maintained, at the same time foci of young granulation tissue appeared in animals of the control group, which indicated the healing process. A retrospective analysis of 50 case histories of patients with odontogenic phlegmons of the maxillofacial region, localized in one topographical and anatomical space, was conducted, 16 of them abused alcoholic beverages. Before the phlegmon opening operation, on the 5th and 9th days, hematological indices of activity were determined – the lymphocyte-granulocyte index, the leukocyte to erythrocyte sedimentation rate ratio. The lymphocyte-granulocyte index was significantly lower (by 3.3 times) in patients who abused alcohol. On the 5th day, a significant increase in the lymphocyte-granulocyte index was found in the group of patients who abused alcohol. The analysis of the leukocyte to erythrocyte sedimentation rate ratio showed an increase in indicators in patients with phlegmons from the normal level. In patients with alcohol intoxication, on the 9th day, a 2.6-fold increase in the leukocyte to erythrocyte sedimentation rate ratio was found compared to the indicators of practically healthy individuals and 2-fold compared to the group of patients without harmful habits (p<0.05). Conclusion. According to hematological indices of inflammatory activity, it is possible to determine the degree of activation of the pathological process in patients, in particular, those who abuse alcohol, and to choose the tactics of treatment of phlegmon of maxillofacial region

Keywords: inflammatory process, soft tissues of the maxillofacial region, alcohol intoxication, hematological indices

Full text: PDF (Ukr) 379K

References
 1. Rudavka SI. Sotsialno-ekonomichni problemy alkoholizmu v Ukraini ta yoho vplyv na zdorov'ya [Socio-economic problems of alcoholism in Ukraine and its impact on health]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2017;2(21):529-534. [Ukrainian]
 2. Yaremenko OO, Balakiryeva OM, Artyukh OR. Tyutyun, alkohol, narkotyky v molodizhnomu seredovyshchi: vzhyvannya, zalezhnist, efektyvna profilaktyka [Tobacco, alcohol, drugs in the youth environment: use, addiction, effective prevention]. K; 2005. 193 s. [Ukrainian]
 3. Kolenko YuH. Rol chynnykiv ryzyku v rozvytku peredrakovykh zakhvoryuvan slyzovoi obolonky porozhnyny rota [The role of risk factors in the development of precancerous diseases of the oral mucosa]. Sovremennaya stomatolohyya. 2016;1:53-6. [Ukrainian]
 4. Basty Ammar. Prohnozyrovanye vospalytelnykh oslozhnenyi y monytorynh effektyvnosty lechenyya patsyentov s perelomamy nyzhney chelyusty, travmyrovannykh v sostoyanyi ostroy alkoholnoy yntoksykatsyi [Prediction of inflammatory complications and monitoring of the effectiveness of treatment of patients with fractures of the lower jaw, traumatized in the state of acute alcohol intoxication]. Sovremennaya stomatolohyya. 2008;3:94-8. [Russian]
 5. Steblovskyi DV, Bondarenko VV, Ivanytska OS, Skrypnyk VM, Ivanytskyi IO. Klinichna otsinka efektyvnosti zastosuvannya «biotserulinu» v kompleksnomu likuvanni khvorykh z odontohennymy flehmonamy shchelepno-lytsovoi dilyanky [Clinical evaluation of the effectiveness of the use of "Biocerulin" in the complex treatment of patients with odontogenic phlegmons of the maxillofacial region]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2019;4:29-32. [Ukrainian]
 6. Rocha FS, Batista JD, Silva CJ, Junior RB, Raposo LHA. A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. 2; 2015. Chapter 16, Considerations for the Spread of Odontogenic Infections. p. 341-58.
 7. Krautsevich L, Khorow О. Clinical aspects, diagnosis and treatment of the phlegmons of maxillofacial area and deep neck infections. Otolaryngologia Polska. 2008; LXII(5):545-8. doi: 10.1016/S0030-6657(08)70311-1
 8. Shaprynskyi VO, Kryvetskyi VF, Suleymanova VH, Mityuk BO, Bozhok SM. Rol intehralnykh markeriv leykohramy u khvorykh z flehmonamy shyi v ob'yektyvizatsiyi stupenyu endotoksykozu [The role of integral markers of the leukogram in patients with phlegmons of the neck in objectifying the degree of endotoxicosis]. Visnyk morfolohiyi. 2016;22(2):300-3. [Ukrainian]
 9. Radchenko OM, Fedyk OV, Huta RR. Hematolohichni indeksy u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen z anemiyeyu [Hematological indices in patients with chronic obstructive pulmonary disease with anemia]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2019;3(67):71-4. [Ukrainian]
 10. Rekalova OM, Panasyukova OR, Koval NH. Zastosuvannya leykotsytarnykh indeksiv pry imunolohichniy otsintsi aktyvnosti zapalnoho protsesu u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen [The use of leukocyte indices in the immunological assessment of the activity of the inflammatory process in patients with chronic obstructive pulmonary disease]. Astma ta alerhiya. 2017;1: 27-33. [Ukrainian]