ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 12 of 25
Up
УЖМБС 2022, 7(4): 83–88
https://doi.org/10.26693/jmbs07.04.083
Social medicine and organization of health care

Analysis of the Incidence of Prostate Cancer and the State of the Organization of Oncological Care for Patients in Ukraine

Ziuzin V. O., Saveliev A. O., Tuzova O. V., Frolov Yu. A., Muntian L. Ya.
Abstract

The purpose of the study was to highlight the incidence of prostate cancer and the state of the organization of oncological care for patients in Ukraine. Materials and methods. Monitoring of the defeat of the population of Ukraine by malignant neoplasms, which is carried out by the network of the National Cancer Registry, allows to obtain reliable information about the features of the development of this process. To determine the priorities in the organization of patients with cancer, a study of the onco-epidemiological situation and the state of organization of oncological care for patients with malignant neoplasms was carried out. Results and discussion. Coming out of the realities that are caused by the coronovirus pandemic, special attention was paid not only to the general level of prostate cancer in Ukraine, but also to the structural age-related features of cancer incidence and mortality. The most pronounced changes relate to the structural features of the incidence of malignant neoplasms of the prostate gland, the proportion of which in the structure of the incidence of the male population has been constantly increasing over the past years. In the structure of mortality from cancer of the male population, an increase in the proportion of malignant neoplasms of the prostate gland should also be noted. Prostate cancer is characterized by the highest annual increase in incidence per 100,000 male population. The morbidity rate reaches its maximum values in the age groups of 70–74 and 80–84 years old, mortality – in groups of 80–84 years old. Starting from the age category of 50–54 years to the age of 70–74 years, in each older group, the incidence rate increases by 2–3 times and decreases only at the age of more than 85 years. Conclusion. As a result, this pathology takes the second place in the structure of the incidence of the male population aged 55–74 years and the first place in the age group of more than 75 years. Diagnostic and therapeutic care for patients with prostate cancer is characterized by a high level of neglect and mortality from cancer. Not in all cases, morphological verification is carried out; the stage of the malignant neoplasm is not always determined. As a result of such negligence, the long-term results of treatment in Ukraine are much worse than in Europe and the USA. The experience of economically developed countries shows that with a clear organization of the treatment and diagnostic process, significant success can be achieved in providing oncological care to the population

Keywords: morbidity, prostate cancer, organization, oncological care for patients

Full text: PDF (Ukr) 248K

References
 1. Periodontal profiles: WHO Global Oral Data Bank. Geneva: WHO; 1994.
 2. Zabolotny TD, Борисенко AV, Markov АВ. Heneralizovanyy parodontyt [Generalized periodontitis]. Lviv: GalDent; 2011. 240 p. [Ukrainian]
 3. Petrushanko TA. Epidemiolohiya zakhvoryuvanʹ parodontu u osib molodoho viku [Epidemiology of periodontal disease in young people]. Ukrainian Medical Almanakh. 2000;2:204-207. [Ukrainian]
 4. Borisenko AV. Vplyv zakhvoryuvanʹ parodonta na zahalʹnyy stan orhanizmu [Influence of periodontal diseases on the general condition of the body]. Public Health. 2013;1:32-37. [Ukrainian]. doi: 10.22141/2306-2436.2.1.2013.121687
 5. Zabolotny TD, Borysenko AV, Pupin ТІ. Zapalʹni zakhvoryuvannya parodonta [Inflammatory periodontal diseases]. Lviv: GalDent; 2013. 206 p. [Ukrainian]
 6. Mirsaeva FZ, Zakiryanov MM, Khanov TV, Gubaidullin RD. Sostoyaniye imuniteta pri khronicheskom generalizovannom parodontite [State of immunity in chronic generalized periodontitis]. Periodontology. 2018;88(3):44-47. [Russian]
 7. Rumyantsev VA, Egorova EN, Shimansky ShL, Budashova EI, Yusupova YuI. Novyy podkhod k kompleksnoy profilaktike i lecheniyu vospalitel'nykh zabolevaniy parodonta u vzroslykh patsiyentov ortodonta [A new approach to the complex prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases in adult patients of the orthodontist]. Dentistry (N Novgorod). 2018;2(94):29-31. [Russian]
 8. Rumyantsev VA, Namestnikova IV, Fedotova TA, Budashova EI, Ryabikov MD, Kolotushkina AS. Osobennosti profilaktiki i lecheniya gingvita i parodontita u vzroslykh patsiyentov, prokhodyashchikh ortodonticheskoye lecheniye [Features of prevention and treatment of gingvitis and periodontitis in adult patients undergoing orthodontic treatment]. Upper Volga Medical Journal. 2019;18(1):4-10. [Russian]
 9. Chereda VV, Petrushanko TO, Loban HA. Otsinka ryzyku zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta [Risk assessment of inflammatory periodontal diseases]. Bulletin of Dentistry. 2011;4:29-31. [Ukrainian]
 10. Petlenko VP, Barakovsky YuYu. Metodologicheskiye osnovy prognozirovaniya v meditsine [Methodological bases of forecasting in medicine]. Clinical Medicine. 1992;2:3-9. [Russian]
 11. Danilevsky NF, Borysenko AV, Antonenko MYu, Sidelnikova LF. Zabolevaniya parodonta [Periodontal diseases]. In: Therapeutic dentistry. Textbook: In 4 volumes. Vol 3. K: VSI "Medicine"; 2011. 616 s. [Russian]
 12. Hirchak HV. Osoblyvosti urazhennya tkanyn parodonta u ditey ta pidlitkiv, yaki prozhyvayutʹ u rehioni sirchanoho vyrobnytstva [Peculiarities of periodontal tissue damage in children and adolescents living in the regions of sulfur production]. Dentistry News. 1999;3(20):13-15. [Ukrainian]
 13. Kazakova RV, Melnyk VS, Bulei LF. Rivenʹ stomatolohichnoyi zakhvoryuvanosti u pidlitkiv Uzhhoroda [The level of dental morbidity in adolescents in Uzhgorod]. Bulletin of Dentistry. 2012;4:103-106. [Ukrainian]
 14. Shimansky ShL, Chilikin VN, Rumyantsev VA, Budashova EI, Serik DV, Yusupova YuI. Vliyaniye parodontopatogennoy mikroflory polosti rta na razvitiye khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh (kliniko-laboratornoye issledovaniye) [The influence of periodontal pathogenic microflora of the oral cavity on the development of chronic obstructive pulmonary disease (clinical and laboratory research)]. Dentistry. 2017;2(91):32-33. [Russian]
 15. Holubeva IM. Osoblyvosti kliniky, patohenezu ta likuvannya hinhivitu u ditey z khronichnymy zakhvoryuvannyamy orhaniv travlennya [Features of the clinic, pathogenesis and treatment of gingivitis in children with chronic management needs]. Abstr. PhDr. (Med.). K; 1999. 19 p. [Ukrainian]
 16. Pravdin VV. Poshyrenistʹ zapalʹnykh zakhvoryuvannʹ parodonta u misʹkoho naselennya ta osnovni faktory ryzyku [Prevalence of inflammatory periodontal diseases in the urban population and the main risk factors]. Ukrainian Medical Almanakh. 2000;3(2):145-146. [Ukrainian]
 17. Pavlish IV, Pavlyuk IV. Rozpovsyudzhenistʹ zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta u naselennya ahropromyslovoyi oblasti: osnovni faktory ryzyku ta shlyakhy profilaktyky [The prevalence of inflammatory periodontal diseases in the population of the agro-industrial region: the main risk factors and ways of prevention]. Bulletin of the problem of biology and medicine 2002;5:80-85. [Ukrainian]
 18. Mirsaeva FZ, Khanov TV, Kuznetsova TN, Builova OV. Vidovoy sostav mikroflory v soderzhimom parodontal'nykh karmanov pri obostrenii khronicheskogo generalizovannogo parodontita [Species composition of microflora in the contents of periodontal pockets during exacerbation of chronic generalized periodontitis]. Problems of Dentistry. 2018;14(3):29-34. [Russian]. doi: 10.18481/2077-7566-2018-14-3-29-36
 19. Mirsaeva FZ, Khanov TV. Sostoyaniye kletochnogo i gumoral'nogo zven'yev immuniteta pri kandida-assotsiirovannom parodontite so sredney i vysokoy stepen'yu kolichestvennoy obsemenennosti parodontal'nykh karmanov [The state of cellular and humoral immunity in candida-associated periodontitis with an average and high degree of quantitative dissemination of periodontal pockets]. Problems of dentistry. 2019;15(2):122-127. [Russian]. doi: 10.18481/2077-7566-2019-15-2-122-127
 20. Mirsaeva FZ, Khanov TV. Dinamika klinicheskikh i immunologicheskikh pokazateley pri kompleksnom lechenii kandida-assotsiirovannogo parodontita [Dynamics of clinical and immunological parameters in the complex treatment of candida-associated periodontitis]. Problems of dentistry. 2019;15(2):128-134. [Russian]. doi: 10.18481/2077-7566-2019-15-2-128-134
 21. Kholodnyak OV. Likuvannya, profilaktyka ta prohnozuvannya lokalizovanykh zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ tkanyn parodonta [Treatment, prevention and forecasting of localized inflammatory diseases of periodontal tissues]. Abstr. PhDr. (Med.). Uzhhorod; 2017. 198 p. [Ukrainian]
 22. Kolesnik TV. Kompleksna profilaktyka zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodontu u student·sʹkoyi molodi [Complex prevention of inflammatory periodontal diseases in student youth]. Abstr. PhDr. (Med.). Odessa; 2015. 20 p. [Ukrainian]
 23. Pavlish IV. Prohnozuvannya ta profilaktyka zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta u suchasnykh umovakh [Prognosis and prevention of inflammatory periodontal diseases in modern conditions]. Ukrainian Medical Almanakh. 2002;5(2): 82-84. [Ukrainian]
 24. Ziuzin VO, Kovalov YeV, Pravdin VV, Sevastyanov YeO. Profilaktyka stomatolohichnykh zakhvoryuvanʹ (orhanizatsiya, vikovi ta kliniko-sotsialʹni aspekty) [Prevention of dental diseases (organization, age and clinical and social aspects)]. Poltava; 1997. 47 p. [Ukrainian]