ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 24 of 25
Up
УЖМБС 2022, 7(4): 157–162
https://doi.org/10.26693/jmbs07.04.157
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Recreational and Health Activity of Women with the Use of Rehabilitation Fitness

Vovkanych A., Hrybovska I., Ivanochko V., Hrybovskyy R.
Abstract

The purpose of the study is to examine the impact of rehabilitation fitness on the physical condition of women with musculoskeletal disorders. Materials and methods. The study was held on the basis of the fitness club "LIGA" in Lviv and was attended by 65 women of the first mature age with musculoskeletal disorders. The methods used were: theoretical analysis and generalization of data from scientific and methodological literature; pedagogical observation; sociological method; pedagogical testing; pedagogical experiment; medical and biological methods; methods of mathematical statistics. Results and discussion. As the survey showed female fitness club visitors pay attention to the study of various aspects of leading a healthy lifestyle. The main sources of informing women about the need for health-improving classes for most women (47.2%) were friends and 27.0% of people received information from the Internet. Strength fitness is preferred by 62.0% of people. 22.3% of women preferred cyclic kinds of physical activities. Dance fitness programs attract 8.9% of respondents. Further research was aimed at studying the impact of rehabilitative fitness classes on women's health. 21 women who had osteochondrosis and consented to participate in the study were involved in the pedagogical experiment. The program of rehabilitation fitness classes was developed taking into account the recommendations of specialists and was aimed at restoring the functional state of the spine and preventing recurrence of the disease. In addition, women were offered individual recommendations for daily water intake, a balanced diet and daily routine. Conclusion. It was found that 68.8% of women surveyed are interested both in information about general health and health promotion and leisure activities; 22.6% of women are interested in the features of certain types of health activities; 12.9% of people would like to learn about the possibilities of non-traditional remedies and 1.1% are not interested in healthy living. It is determined that after the use of rehabilitation fitness classes the number of persons with below average level decreased by 19.1%; the number of women with an average level of physical condition increased by 23.8% and the number of persons with above-average level increased by 4.8%. However, women with low and high level of physical condition were not detected. It was found that the percentage of fat in women before the pedagogical experiment was 22.98 ± 6.37%, while after three months of training its rate was 20.24 ± 5.79%. There was an improvement of this indicator by 11.9%. In terms of weight, it decreased by 2.13 kg

Keywords: rehabilitation fitness, means, physical conditions, women

Full text: PDF (Ukr) 352K

References
 1. Bodnar AI. Udoskonalennya adaptatsiynykh mozhlyvostey zhinok 18–21 richnoho viku z vykorystannyam prohram tantsyuvalnoho ta sylovoho fitnesu [Improvement of adaptive capabilities of women aged 18–21 using dance and strength fitness programs]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Mykolaiv; 2021. 245 s. [Ukrainian]
 2. Hovsiyevych AH, Ivanov IV. Osoblyvosti fizychnoho ta funktsionalnoho stanu zhinok pershoho zriloho viku u systemi ozdorovchoho trenuvannya [Peculiarities of the physical and functional state of women of the first mature age in the health training system]. Naukovyi chasopys Nats ped un-tu imeni MP Drahomanova. Seriya 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). 2016;5:30–3. [Ukrainian]
 3. Miroshnichenko V, Shvets O, Mychkovska L. Dynamika pokaznykiv fizychnoi pidhotovlenosti u zhinok pershoho periodu zriloho viku riznykh somatotypiv pid vplyvom zanyat fitnesom [Dynamics of indicators of physical fitness in women of the first period of mature age of different somatotypes under the influence of fitness classes]. Naukovyi chasopys Nats ped un-tu imeni MP Drahomanova. Seriya 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). 2021;12(144):90-95. [Ukrainian]. doi: 10.31392/NPU-nc.series15.2021.12(144).20
 4. Petryuk SYe. Zdorovyi sposib zhyttya: rol tekhnolohiy zberezhennya zdorovʼya [Healthy lifestyle: the role of health care technologies]. V: Boychuk YuD, redaktor. Zahalna teoriya zdorov’ya ta zdorov’yazberezhennya. Kharkiv; 2017. s. 326-333. [Ukrainian]
 5. Sanzharovska N, Ivanochko V, Hrybovska N. Stavlennya zhinok molodoho viku do ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti [Attitudes of young women towards health-improving physical activity]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. 2021;25(2):42-43. [Ukrainian]
 6. Sulyma A, Hushevata Yu, Hizatullina E. Zastosuvannya elementiv stretchynhu u fizychniy reabilitatsiyi [Application of elements of stretching in physical rehabilitation]. Fizychna reabilitatsiya ta rekreatsiyno-ozdorovchi tekhnolohiyi. 2020;5(1):92-96. [Ukrainian]
 7. Tytova HV. Pidvyshchennya funktsionalnykh mozhlyvostey zhinok 1–2 periodu zriloho viku z vykorystannyam innovatsiynykh zasobiv sylovoho fitnesu [Increasing the functional capabilities of women in the 1-2 period of mature age using innovative means of strength fitness]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Mykolaiv; 2019. 215 s. [Ukrainian]
 8. Andriychuk OYa. Likuvalna fizychna kultura pry osteoartrozakh [Therapeutic physical culture for osteoarthritis]. Sportyvna nauka Ukrainy. 2011;3:96-105. [Ukrainian]
 9. Levchenko VA, Vakalyuk IP, Sarabay DV, Bondarenko VM, Dosyn DA. Fizychna reabilitatsiya pry patolohiyi oporno-rukhovoho aparatu [Physical rehabilitation for pathology of the musculoskeletal system]. Ivano-Frankivsk; 2008. 412 c. [Ukrainian]
 10. Mukhin VM. Fizychna reabilitatsiya [Physical rehabilitation]. Navch posib. K: Olimpiyska literatura; 2005. 150 s. [Ukrainian]
 11. Chekhovska M. Reabilitatsiynyi fitnes: sutnist i perspektyvy rozvytku [Rehabilitation fitness: essence and development prospects]. Materialy XI Mizhnar nauk-prakt konf «Problemy aktyvizatsiyi rekreatsiyno-ozdorovchoi diyalnosti naselennya». Lviv, 10–11 travnya 2018 r. 2018. s. 203-206. [Ukrainian]
 12. Kormyltsev V, Lazareva E. Prymenenye funktsyonalnoho trenynha v fyzycheskoy reabylytatsyi lyts s vertebrohennoy patolohyey [Application of functional training in physical rehabilitation of persons with vertebral pathology]. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorov’ya u suchasnomu suspilstvi . 2012;3(19):291-4. [Russian]
 13. Oliphant D. A Safety of Spinal Manipulation in the Treatment of Lumbar Disk Herniations: A Systematic Review and Risk Assessment. J Manipulative Physiol Ther. 2004;27;3:197-210. PMID: 15129202. doi: 10.1016/j.jmpt.2003.12.023
 14. Brukner P. Clinical Sports Medicine. 5th ed. Australia; 2017. 1104 р.
 15. Miroshnichenko VM, Brezdenyuk OY, Golovkina VV, Romanenko OI, Chekhovskaya YS. Functional fitness of women of the first period of adulthood under the influence of aqua fitness. Health, Sport, Rehabilitation. 2021;7(1):19-27. doi: 10.34142/HSR.2021.07.01.02
 16. Bortnik OYu, Luk’yanov AS, Zotova NS. Elementy ozdorovchoho fitnesu u kompleksi zakhodiv fizychnoi terapiyi pry dorsalhiyakh [Elements of health-improving fitness in the complex of physical therapy measures for dorsalgia]. Zb materialiv V Vseukr nauk-prakt konf z mizhnar uchastyu «Fizychna reabilitatsiya ta zdorov’yazberezhuvalni tekhnolohiyi: realiyi i perspektyvy». Poltava: Natsionalnyi universytet imeni Yuriya Kondratyuka; 14 lystopada 2019 r. 2019. s. 18-20. [Ukrainian]
 17. Sasko IA, Bez’yazychna OV, Reminyak IV. Zasoby fizychnoi terapiyi pry khronichnomu vertebrohennomu poperekovo-kryzhovomu bolyu [Means of physical therapy for chronic vertebrogenic lumbosacral pain]. Fizychna reabilitatsiya ta rekreatsiyno-ozdorovchi tekhnolohiyi. 2020;5;1:88-91. [Ukrainian]
 18. Sokhib Bakhzhad Makhmut Almavazhdekh. Fizychna reabilitatsiya khvorykh na poperekovyi osteokhondroz, uskladnenyi nestabilnistyu sehmentiv i protruziyeyu mizhkhrebtsevykh dyskiv [Physical rehabilitation of patients with lumbar osteochondrosis complicated by instability of segments and protrusion of intervertebral discs]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). K; 2014. 24 с. [Ukrainian]
 19. Prystupa YeN, redaktor. Fizychna rekreatsiya [Physical recreation]. Navch posib. Drohobych: Kolo; 2010. 448 s. [Ukrainian]
 20. Chyzhyk VV, Dudnyk OK. Metody doslidzhen u fizychnomu vykhovanni [Research methods in physical education]. Navch posib. Bila Tserkva; 2013. 241 s. [Ukrainian]
 21. Hrybovska I, Ivanochko V. Sylovyi fitnes yak vyd ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti zhinok [Strength fitness as a type of health-improving motor activity of women]. Materialy II Mizhnar nauk-prakt internet-konf «Fitnes, kharchuvannya ta aktyvne dovholittya». Lutsk: VNU im Lesi Ukrainky; 2022. 2022. s. 6-7. [Ukrainian]
 22. Salnykova S, Hruzevych I, Bohuslavska V, Nakonechnyi I, Kyselytsia O, Pityn M. Combined application of aquafitness and the endogenous-hypoxic breathing technique for the improvement of physical condition of 30–49-year-old women. J Physical Educ Sport. 2017;17(4):2544–52. doi: 10.7752/jpes.2017.04288