ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 14 of 68
Up
УЖМБС 2021, 6(5): 95–101
https://doi.org/10.26693/jmbs06.05.095
Experimental Medicine and Morphology

Dynamics of Change of Biochemical Indicators in Rats under the Influence of Sodium Glutamate

Litvak Yu. V.
Abstract

The purpose of the study was to determine metabolic parameters (alpha-amylase, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, gamaglutamyl transpeptidase, glycoproteins and chondroitin sulfates) at the stages of sodium glutamate intake and after withdrawal. Materials and methods. Studies were conducted on 65 white male rats of reproductive age (2.5-3 months); the experimental group received 70 mg/kg of sodium glutamate per live weight for 8 weeks. The control group of animals received a standard diet. Before drug withdrawal, rats were studied every week, after drug withdrawal the studies were performed every two weeks (10, 12, 14, 16 weeks). Results and discussion. The study of the enzyme activity of alpha-amylase showed that this index increased on the average 1.3-fold compared with the control values, and at the end of the period when the rats were fed with sodium glutamate (8 weeks), the index increased by 3.85 times, alanine aminotransferase – by 12.3 times, aspartate aminotransferase – by 1.4 times, gamaglutamyl transpeptidase – by 2.7 times, glycoproteins – by 1.4 times, chondroitin sulfate – by 1.2 times. After transferring the animals to a normal diet, no recovery of the indices was found. According to the studied indicators sodium glutamate has a toxic effect on the liver, pancreas with elements of systemic inflammation. At the stages of discontinuation of monosodium glutamate recovery of most of the studied biochemical markers is not established. Alanine aminotransferase, determined on the 16th day after the abolition of monosodium glutamate, was reduced by 1.33 times compared to the last 8 weeks of admission, gamaglutamyl transpeptidase after 10 weeks was reduced by 1.5 times, after 12 weeks – by 0.4 times, after 14 and 16 weeks, the values corresponded to the control values at 10 week, the alpha-amylase level was reduced by 1.26 times, at 16 weeks – by 2.29 times, but they did not reach the control values. At the end of the study (16 weeks), the level of chondroitin sulfates was increased compared to 8 weeks of feeding animals with glutamate sodium by 1.27 times, and relative to control – by 1.56 times. There was a decrease in glycoprotein content at 16 weeks compared with 8 weeks of observation by 1.3 times, but did not reach the level of intact animals. Conclusion. Thus, the results of serum biochemical studies of rats treated with monosodium glutamate indicated the development of intoxication and its effect on biochemical markers, which were reflected in the dynamics of enzyme activity, inflammation and fibrosis. Most biochemical markers (except gamaglutamyl transpeptidase and aspartate aminotransferase) at the end of the experiment did not reach the level of intact animals, which is apparently due to the chronicity of the pathological process. In rats after discontinuation of monosodium glutamate from 10 to 16 weeks of the experiment, changes in biochemical parameters were observed, which indicated a toxic effect, which was accompanied by the development of subacute inflammatory process. After the transfer of animals to a normal diet, recovery is not established. Sodium glutamate according to the studied parameters has a toxic effect on the liver, pancreas with elements of systemic inflammation

Keywords: sodium glutamate, rats, alanine aminotransferase, gamaglutamyl transpeptidase, aspartate aminotransferase, alpha-amylase, glycoproteins, chondroitin sulfates

Full text: PDF (Ukr) 271K

References
 1. Walker R, Lupien JR. The Safety Evaluation of Monosodium Glutamate. J Nutrit. 2000; 130(4S Suppl): 1049S-52S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10736380. https://doi.org/10.1093/jn/130.4.1049S
 2. Boonnate P, Waraasawapati S, Hipkaeo W, Pethlert S, Sharma A, Selmi C, at al Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic β-Cell Mass in Adult Wistar Rats. PLOS One. 2015; 10(6): e0131595. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26121281. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4487683. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131595
 3. Rudyk MP, Pozur VV, Opeida IV, Voieikova DO, Khranovska NM, Fedorchuk OG, et al. Modulatory effects of sodium glutamate on functions of rat's circulating phagocytic cells in vivo and in vitro [Modulatory effects of sodium glutamate on the function of circulating phagocytic cells of rats in vivo and in vitro]. Dopov NAN Ukraine. 2017; 5: 89-97. [Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.05.089
 4. Ruc'ka AV, Krinic'ka ІYa, Marushchak MІ. Pokazniki vіl'noradikal'nogo okisnennya v shchurіv za umovi "pasivnogo tyutyunokurіnnya" na tlі trivalogo vvedennya glutamatu natrіyu u statevomu і vіkovomu aspektah [Indicators of free radical oxidation in rats provided "passive tobacco kick" against the background of prolonged administration of sodium glutamate in sex and age aspects]. Medichna ta klіnіchna hіmіya. 2017; 19(4): 115-122. [Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i4.8434
 5. Hernández Bautista RJ, Mahmoud AM, Königsberg M, López Díaz Guerrero NE. Obesity: Pathophysiology, monosodium glutamate-induced model and anti-obesity medicinal plants. Biomed Pharmacother. 2019; 111: 503-516. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30597304. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.108
 6. Kayode A, Christopher A, Chipili G, Adedokun KI. Effects of Monosodium Glutamate (MSG) on Nutritional and Biochemical Parameters in Wistar Rats. Int J Pharm Sci Rev Res. 2020; 63(2): 7-11.
 7. Kamyshnykov VS. Klynyko-byokhymycheskaya laboratornaya dyahnostyka [Clinical and biochemical laboratory diagnostics]. Spravochnyk v 2-kh tomakh. Minsk: Interservis; 2003. Vol 1. 495 p. [Russian]
 8. Danylyuk SV, Khimion LV, Yashchenko OB, Sytyuk TO, Rud OM, Panasenko MS. Suchasni pidkhody do diahnostyky ta vedennya khvorykh iz kholestatychnym syndromom na pervynnomu rivni medychnoyi dopomohy [Modern approaches to diagnosis and management of patients with cholestatic syndrome at the primary level of medical care]. Semeynaya medytsyna. 2016; 3 (65): 6-9. [Ukrainian]
 9. Slutskyy LY. Byokhymyya normalnoy y patolohychesky yzmenennoy soedynytelnoy tkany [Biochemistry of normal and pathologically changed connective tissue]. M: Medytsyna; 1969. 375 p. [Russian]
 10. Kartashov MI, Tymoshenko OP, Kibkalo DV. Veterynarna klinichna biokhimiya [Veterinary clinical biochemistry]. Za red. MI Kartashova, OP Tymoshenko. Kh: Espada; 2010. 400 p. [Ukrainian]
 11. Ruc'ka AV, Gec'ko NV, Krinic'ka ІYa. Toksichnij vpliv glutamatu natrіyu na zhivij organіzm (oglyad lіteratury) [Toxic effect of sodium glutamate on a living organism (review of literature)]. Medichna ta klіnіchna hіmіya. 2017; 19(1): 119-127. [Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7685
 12. Kochmar MYu, Lytvak YuV, Gerbut AO. Vplyv ozhyrinnya na metabolichni ta morfologichni zminy pidshlunkovoyi zalozy [Influence of obesity on metabolic and morphological changes of pancreas]. Bukovynskyy medychnyy visnyk. 2018; 4(88): 125-130. [Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.4.88.2018.97
 13. Harapko T, Mateshuk-Vatseba L, Goncharuk-Khomyn M, Bekesevych A, Lytvak Yu. Changes in the Structural Organization of Lymph Nodes and Biochemical Indicators of Blood Due to the Action of Sodiuv Glutamate. J Int Dent Med Res. 2020; 13(4): 1578-84.
 14. Chakraborty SP. Patho-physiological and toxicological aspects of monosodium glutamate. Toxicol Mech Methods. 2019 Jul; 29(6): 389-396. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30273089. https://doi.org/10.1080/15376516.2018.1528649
 15. Hinoi E, Takarada T, Ueshima T, Tsuchihashi Y, Yoneda Y. Glutamate signaling in peripheral tissues. Eur J Biochem. 2004; 271: 1-13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14686914. doi:10.1046/j.1432-1033.2003.03907.x
 16. Leshchenko IV, Shevchuk VH, Falalyeyeva TM, Berehova TV. Vplyv tryvaloho vvedennya hlutamatu natryyu na strukturu pidshlunkovoyi zalozy shchuriv [Influence of prolonged administration of glutamate is observed on the structure of the pancreas of rats]. Fiziolohichnyy zhurnal. 2012; 58(2): 59-65. [Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/fz58.02.059
 17. Harapko TV. Submikroskopichni zminy selezinky pry diyi hlutamatu natriyu ta korektsiyi melatoninom [Submicroscopic changes in spleen under the action of sodium glutamate and melatonin correction]. Morphologia. 2020; 14(3): 22-28. [Ukrainian]. https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.3.22-28
 18. Königsberg M, López Díaz Guerrero NE. Obesity: Pathophysiology, monosodium glutamate-induced model and anti-obesity medicinal plants. Biomed Pharmacother. 2019 Mar; 111: 503-516. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30597304. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.108