ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 46 of 68
Up
УЖМБС 2021, 6(5): 329–334
https://doi.org/10.26693/jmbs06.05.329
Forensic Medicine

Prevention of Defects of Medical Care in Obstetrics and Patient Safety

Babkina O. P. 1,2
Abstract

The question of determining the improper performance of their professional duties by health professionals due to negligent and dishonest relation to professional duties, which leads to serious consequences, including fatal ones, in patients remains open. To address these issues, criminal proceedings are opened, which are entered into the Unified Register of pre-trial investigations on the grounds of a criminal offense under Part 1 of Article 140 of the Criminal Code of Ukraine. The purpose of the study was to analyze the situation with the quality of medical care by obstetricians and gynecologists and the analysis and synthesis of defects identified during forensic examinations. Materials and methods. During the study, 30 cases of medical care by obstetricians and gynecologists were studied and analyzed, and an analysis of the identified defects in medical care was performed. Results and discussion. One of the medical specialties in which there are cases of improper performance of professional duties is obstetrics and gynecology. Special knowledge is required to clarify the circumstances relevant to the criminal proceedings, to establish the presence / absence of defects in the provision of medical care, as well as to establish a causal link between the identified defects in the provision of medical care and the occurrence of serious consequences for the patient, so there is a need for forensic examinations. As a result of our analysis, we found that obstetricians and gynecologists in most cases provide quality medical care, in accordance with generally accepted recommendations. However, during forensic examinations, defects in the provision of medical care were still observed both in the organization of medical care and defects in diagnosis, treatment and prevention. These can be both defects in the form of inaction of the doctor, and defects in the form of performance of action which is shown, but executed incorrectly by the doctor at rendering of medical care. In 22% of medical care for pregnant women we found the presence of defects (in the form of inaction of the doctor), which led to serious consequences. Сonclusion. However, it should be noted that these cases are unsystematic and rather an exception to the general practice. In the future, to prevent the occurrence of defects in medical care, it is necessary to timely identify defects and analyze them, conduct medical consultations, clinical conferences, continuous professional training of doctors, which will significantly improve the provision of medical care in obstetrics

Keywords: medical care, defects, patient safety, obstetrics

Full text: PDF (Ukr) 263K

References
 1. Stepanenko A. Kontrol yakosti medychnoi dopomohy v Ukraini [Quality control of medical care in Ukraine]. 2017. [Ukrainian]. Available from: https://www.vz.kiev.ua/kontrol-yakosti-medychnoyi-dopomogy-v-ukrayinigolyj-korol/
 2. Likarska pomylka i yak z neyu borotysya [Medical error and how to deal with it]. [Ukrainian]. Available from: http://galinfo.com.ua/articles/likarska_pomylka_i_yak_z_neyu_borotysya_12 5439.html
 3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. [Ukrainian]. Available from: https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=910451
 4. Yavorskyi OP, Skaletskyi YuM, Omelchuk ST. Bezpeka patsiyentiv v konteksti bezpechnoho likarnyanoho seredovyshcha [Safety of patients in the context of a safe hospital environment]. Materialy Naukovo-praktychnoi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu do Vsesvitnoho dnya bezpeky patsiyentiv 2021 roku. K: MVTs «Medinform»; 2021. s. 39-41. [Ukrainian]
 5. WHO. Data and statistics. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/data-and-statistics
 6. MOZ Ukraine. Shchoroku 17 veresnya vidznachayut Vsesvitniy den bezpeky patsiyentiv [Each year 17 September celebrate the World Safety Day of Patients]. [Ukrainian]. Available from: https://moz.gov.ua/article/news/schoroku-17-veresnja-vidznachajut-vsesvitnij-den-bezpeki-pacientiv
 7. WHO. World Patient Safety Day . Available from: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2021
 8. Hnatko OP, Tsemashko SV. Orhanizatsiyni zakhody v otsintsi ta kontroli upravlinnya za yakistyu medychnoi dopomohy v polohovomu statsionari [Organizational measures in assessing and controlling the quality of medical care in the maternity hospital]. Materialy Naukovo-praktychnoi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu do Vsesvitnoho dnya bezpeky patsiyentiv 2021 roku. K: MVTs «Medinform»; 2021. s. 24-25. [Ukrainian]
 9. Babkina OP, Zosimenko VV. Ekspertna otsinka defektiv nadannya medychnoi dopomohy v akusherstvi [Expert evaluation of defects in the provision of medical care in obstetrics]. Materialy Naukovo-praktychnoi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu do Vsesvitnoho dnya bezpeky patsiyentiv 2021 roku. K: MVTs «Medinform»; 2021. s. 15-17. [Ukrainian]
 10. Stetsenko SH, Stetsenko VYu, Senyuta IYa. Medychne pravo Ukrainy [Medical Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Zah red SH Stetsenko. K: Vseukrainska asotsiatsiya vydavtsiv «Pravova yednist»; 2008. 529 s. [Ukrainian]
 11. Kotukha OS. Medychne pravo Ukrainy [Medical Law of Ukraine]. Navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivska komertsiyna akademiya; 2014. 153 s. [Ukrainian]
 12. Bern I, Ezer T, Koen Dzh, Overal Dzh, Senyuta I. Prava lyudyny v sferi okhorony zdorov’ya [Human Rights in Health]. Praktychnyi posibnyk. Zah red I Senyuta. Lviv: Vydavnytstvo LOBF «Medytsyna i pravo»; 2012. 552 s. [Ukrainian]
 13. Ruden V. Evolyutsiynyi henezys zhubnoho naslidku bezpeky patsiyenta – likarskoi pomylky, s praktychniy diyalnosti likariv krain svitu ta yiyi mistse v umovakh transformatsiyi systemy medychnoi dopomohy naselennyu Ukrainy do yevropeyskyi standartiv [Evolutionary genesis of a detrimental effect of patient's safety, with practical activity of doctors in the world and its place in the conditions of transformation of the medical care system to Ukraine's population to European standards]. Aktualni pytannya suspilnykh nauk ta istoriyi medytsyny. 2020; 4(28): 79-87. [Ukrainian]
 14. Yatroheniyi [Iatrogenia]. [Ukrainian]. Available from: https://pidru4niki.com/1777111037547/meditsina/yatrogeniyi
 15. Zakon Ukrayiny No. 2802-XII vid 19.11.1992 r., chynnyy, potochna redaktsiya vid 23.04.2021, pidstava 1357-IX. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya [Fundamentals of Ukrainian Health Legislation]. [Ukrainian]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
 16. Nakaz MOZ Ukrayiny № 69 vid 05.02.2016. Pro organizatsiyu kliniko-ekspertnoyi otsinky yakosti nadannya medychnoyi dopomogy ta medychnogo obslugovuvannya [About the organization of clinical and expert assessment of the quality of medical care and medical care]. [Ukrainian]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
 17. Gorachuk VV. Medyko-sotsialne obgruntuvannya modeli systemy upravlinnya yakistyu medychnoyi dopomogy [Medical and social substantiation of the model of the quality management system of medical care]. Abstr. Dr. Sci. (Med.). K; 2016. 425 p. [Ukrainian]
 18. MOZ Ukraine. Yak narakhovuyutsya baly bezperervnogo profesiynogo rozvytku likaryam: pryklady [How are scores of continuous professional development of doctors: examples]. [Ukrainian]. Available from: https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-narahovujutsja-bali-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likarjam-prikladi