ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 33 of 68
Up
УЖМБС 2021, 6(5): 233–238
https://doi.org/10.26693/jmbs06.05.233
Clinical Medicine

Peculiarities of Fibrinolytic and Proteolytic Activity of Blood Plasma in Patients with Chronic Pancreatitis Combined with Hypothyroidism

Ratsa V. V., Fediv O. I.
Abstract

The purpose of the study is to analyze the state of proteolytic and fibrinolytic activities of blood plasma in patients with chronic pancreatitis combined with hypothyroidism. Materials and methods. 105 people participated in our study, of which group 1 consisted of patients with chronic pancreatitis (n = 27), group 2 – patients with hypothyroidism (n = 30), group 3 – patients with chronic pancreatitis combined with hypothyroidism (n = 28), group 4 – almost healthy individuals (n = 20). The state of fibrinolytic activity of blood plasma was studied by lysis of azofibrin, followed by determination of total fibrinolytic activity, non-enzymatic fibrinolytic activity and enzymatic fibrinolytic activity. Assessment of the state of the proteolysis system was studied by lysis of azoalbumin (breakdown of low molecular weight proteins), azocasein (breakdown of high molecular weight proteins) and azocol (breakdown of collagen). Results. When analyzing the results of the study, we observe a probable increase in lysis of azoalbumin by 1.89, 1.96 and 2.16 times (p <0.05) in groups 1, 2, 3 compared with the group of almost healthy individuals. In patients with chronic pancreatitis and hypothyroidism, the most pronounced degradation of low molecular weight proteins was observed, which was 13.86% and 9.75% (p <0.05) higher than in the first and second groups. Indicators of azocasein lysis by 52.48%, 56.35% and 95.03% (p <0.05) were found in groups 1, 2, 3 compared with almost healthy individuals. Azocasein lysis was higher by 27.89% and 24.73% (p <0.05) in patients with chronic pancreatitis combined with hypothyroidism than in patients in groups 1 and 2. Azocol lysis was significantly higher by 10.85%, 12.05%, 16.87% (p <0.05) in groups 1, 2, 3 compared with almost healthy individuals. In addition, in patients with comorbid pathology there was an increase in lysis of azocol by 5.3% and 4.3% (p <0.05) compared with the first and second groups. The total fibrinolytic activity of blood plasma was 8.3%, 6.7%, 16.26% (p <0.05) lower in patients of groups 1, 2, 3 compared with almost healthy individuals. Non-enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma was 44.89%, 49.64%, 66.27% higher in groups 1, 2 and 3 than in almost healthy individuals. Enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma was 44.28%, 42.25%, 90.57% (p <0.05) lower in group 1, 2, 3 compared with the group of almost healthy individuals (p <0,05). There was a decrease in the level of enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma by 32.07% and 33.96% (p <0.05) in patients with chronic pancreatitis associated with hypothyroidism compared with participants in groups 1 and 2 without comorbid pathology. Conclusion. The most pronounced changes in proteolytic (increased lysis of azoalbumin, azocasein, azocol) and fibrinolytic (decrease in total, non-enzymatic and enzymatic) activities of blood plasma in patients with chronic pancreatitis associated with hypothyroidism were determined

Keywords: chronic pancreatitis, hypothyroidism, fibrinolysis, proteolysis

Full text: PDF (Ukr) 264K

References
 1. Fadyeyenko GD. Komorbidnist ta integrativna rol terapiyi vnutrishnikh organiv [Comorbidity and integration role of therapy of internal disease]. Ukrainskiy terapevticheskiy zhurnal. 2015;2:7-15. [Ukrainian]
 2. Babinets LS. Vikovi osoblivosti formuvannya mineralnoyi trofologichnoyi nedostatnosti pri khronichnomu pankreatiti [Age features of formation of mineral trophological insufficiency at chronic pancreatitis]. Zdorov’ya Ukrayini. Seriya Gastroenterologiya. Gepatologiya. Koloproktologiya. 2020;1:28-29. [Ukrainian]
 3. Gubergrits NB, Belyaeva NV, Lukashevich GM. Novosti evropeyskoy pankreatologii (po materialam Evropeyskogo Kluba Pankreatologov) [European Pancreatology News (based on materials from the European Pancreatology Club)]. Vestnik kluba pankreatologov. 2019;4:6–16. [Russian]
 4. Pankiv VI. Sindrom gipotireozu [Hypothyroidism syndrome]. Mizhnarodniy endokrinologichniy zhurnal. 2012;5(45):123-145. [Ukrainian]
 5. O'Brien SJ, Omer E. Chronic Pancreatitis and Nutrition Therapy. Nutr Clin Pract. 2019 Oct;34(Suppl 1):S13-S26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31535736. https://doi.org/10.1002/ncp.10379
 6. Lourdes S, Dean C, Hirohito I. .Antioxidant Therapy in Pancreatitis. Antioxidants. 2021 May;10(5):657. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33922756. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/814498. 6https://doi.org/10.3390/antiox10050657
 7. Lin YC, Kor CT. Faktory riska i otsenka prognoza khronicheskogo pankreatita: obshchenatsionalnoe populyatsionnoe kogortnoe issledovanie [Risk factors and assessment of prognosis for chronic pancreatitis: a nationwide population-based cohort study]. Vestnik kluba pankratologov. 2020;1(46):23-35. [Russian]
 8. Gardner TB, Adler DG, Forsmark CE, Sauer BG, Taylor JR, Whitcomb DC. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2020 Mar;115(3):322-339. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32022720. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000535
 9. Lyashuk PM, Lyashuk RP, Skhodnitskiy IV. Deyaki diskusiyni pitannya problemi gipotireozu [Some discussion issues of the hypothyroidism problem]. Klinichna ta eksperimentalna patologiya. 2020; XIX(4):102-106. [Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.4.74.2020.15
 10. Zak MYu. Novi pidkhodi do klasifikatsiyi ta optimizatsiya likuvannya sindromu dispepsiyi [New approaches to classification and optimization of treatment of dyspepsia syndrome]. Suchasna gastroenterologiya. 2016;3:73-80. [Ukrainian]
 11. Khomenko LO, Dvoyashkina YuI. Vpliv gormoniv shchitopodibnoyi zalozi na motorno-sekretornu funktsiyu u khvorikh na GERKh iz suputnim gipotireozom [Influence of thyroid hormone son motor-secretory functionin patients with GERD and concomit ant hypothyroidism]. Terapevtika. 2021;2(2):56-60. [Ukrainian]. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.56
 12. Labbadia J, Morimoto RI. The biology of proteostasis in aging and disease. Annu Rev Biochem. 2015;84:435-64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784053. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4539002. https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-060614-033955
 13. Kolesnikova EV. Endokrinnye zabolevaniya i patologiya organov pishchevareniya. [Endocrinological disorders and pathology of the digestive tract]. Mystetstvo Likuvannya. 2006;34:71-75. [Russian]
 14. Nakaz Ministerstva okhoroni zdorov'ya Ukrayini 10.09.2014 № 638. Unifikovaniy klinichniy protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (spetsializovanoyi) medichnoyi dopomogi ta medichnoyi reabilitatsiyi khronichniy pankreatit [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) medical care and medical rehabilitation of chronic pancreatitis]. [Ukrainian]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0638282-14
 15. Magalyas VM , Mikheyev AO, Rogoviy YuYe. Suchasni metodiki eksperimentalnikh i klinichnikh doslidzhen tsentralnoyi naukovo-doslidnoyi laboratoriyi Bukovinskoyi derzhavnoyi medichnoyi akademiyi [Modern methods of experimental and clinical research of the central research laboratory of the Bukovina State Medical Academy]. Navchalno- metodichniy posibnik. Chernivtsi; 2001. 42 p. [Ukrainian]
 16. Teleki YaM. Zmini pokaznikiv fibrinolitichnoyi ta proteolitichnoyi aktivnosti u khvorikh na khronichne obstruktivne zakhvoryuvannya legen iz suputnim khronichnim pankreatitom u dinamitsi likuvannya [Changes in fibrinolytic and proteolytic activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease with concomitant chronic pancreatitis in the dynamics of treatment]. Svit meditsini ta biologiyi. 2010;2:181. [Ukrainian]
 17. Khristich TM, Teleki YaM, Olinik OYu, Gontsaryuk DO. Aktivnist pokaznikiv plazmovogo proteolizu ta yikh korektsiya u khvorikh na khronichne obstruktivne zakhvoryuvannya legen iz suputnim khronichnim pankreatitom [Activity of plasma proteolysis parameters and their correction in patients with chronic obstructive pulmonary disease with concomitant chronic pancreatitis]. Gastroenterologiya. 2013;1:72-74. [Ukrainian]
 18. Williams JA. Proteomics as a systems approach to pancreatitis. Pancreas. 2013 Aug;42(6):905-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23851428. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3713413. https://doi.org/10.1097/MPA.0b013e31828fddc3
 19. Anokhina SI. Zmini fibrino- ta proteolitichnoyi aktivnosti plazmi krovi gipotireoyidnikh shchuriv pid vplivom melatoninu [Determination of changes of indicators of fibrinolytic and proteolytic activity of blood plasma of hyperthyroid rats under melatonin influence]. Klinichna ta eksperimentalna patologiya. 2016;4(58):7-9. [Ukrainian]
 20. Olenovich OA. Vpliv eskuzanu na fibrinolitichnu aktivnist plazmi krovi u khvorikh na gipotireoz [Influence of escuzan on fibrinolytic activity of blood plasma in patients with hypothyroidism]. Bukovinskiy medichniy visnik. 2011;15(58):55−58. [Ukrainian]