ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 23 of 33
Up
УЖМБС 2021, 6(4): 166–171
https://doi.org/10.26693/jmbs06.04.166
Biology

Biochemical Markers of Free Radical Oxidation and Lipid Exchange in Rats with Obesity, Iodine Defficiency and Obesity in Combination with Iodine Defficiency

Hlozhyk I. Z.
Abstract

The purpose of the study was the content of lipid and protein peroxidation products, lipid spectrum parameters and the level of aminotransferases in obese, iodine deficient and obese rats in combination with iodine deficiency. Materials and methods. The study was performed on 45 white nonlinear rats weighing 120-180 g, which were divided into three experimental groups: obese rats (1st experimental group, n = 15), iodine-deficient animals (2nd experimental group), obese animals in combined with iodine deficiency (3rd experimental group, n = 15). The control group consisted of 15 intact rats. The content of products of lipid peroxidation and oxidative modification of proteins was determined in the blood and liver tissue of rats. Blood lipid spectrum was assessed by serum levels of triacylglycerols, total cholesterol, high-density lipoproteins and low-density lipoproteins, followed by calculation of the atherogenic factor. The activity of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase was determined in the blood. Results and discussion. It was found that in the liver tissue of rats and blood of experimental groups the content of lipid hydroperoxides and active products that react with thiobarbituric acid increases, which indicates the activation of lipoperoxidation processes. A variety of changes in protein peroxidation in both blood serum and liver tissue of animals of experimental groups was revealed. Regarding the lipid spectrum, the most pronounced differences in the indicators in relation to the control were found in obese animals in combination with iodine deficiency. In this group of animals, cholesterol was increased by 65% in reference to control, triacylglycerol content increased by 52%, low-density lipoprotein exceeded control by 60%, and high-density lipoprotein decreased by 61% in reference to control. The highest activity of aspartate aminotransferase was found in the group of animals with iodine deficiency, and alanine aminotransferase – in the group of obese animals. Conclusion. In the blood and liver tissue of rats with obesity, iodine deficiency and obesity in combination with iodine deficiency increases the content of products of free radical oxidation. The content of cholesterol, triacylglycerols, low-density lipoproteins increases in the blood, the content of high-density lipoproteins decreases, the activity of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase increases. The most pronounced differences in the indicators in reference to the control were found in obese animals in combination with iodine deficiency

Keywords: obesity, iodine deficiency, lipid and protein peroxidation

Full text: PDF (Ukr) 258K

References
 1. Marushchak MI, Antonyshyn IV, Habor HH, Bryzhyskyi AV. Vplyv dysbalansu mikroelementiv na rehulyatsiyu apoptozu v shchuriv z alimentarnym ozhyrinnyam [Influence of microelements imbalance on regulation of apoptosis in amphibians with alimentary obesity]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2015; 3: 97-100. [Ukrainian]
 2. Chung HR. Iodine and thyroid function. Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Mar; 19(1): 8-12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24926457. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4049553. https://doi.org/10.6065/apem.2014.19.1.8
 3. Kaliaperumal R, William E, Selvam T, Krishnan SM. Relationship between lipoprotein(a) and thyroid hormones in hypothyroid patients. J Clin Diagn Res. 2014 Feb; 8(2): 37-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24701476. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3972592. https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/7817.4001
 4. Desai J, Vachhani UN, Modi G, Chauhan K. A study of correlation of serum lipid profile in patients with hypothyroidism. Int J Med Sci Public Health. 2015; 8: 1108–1112. https://doi.org/10.5455/ijmsph.2015.18032015234
 5. Rizos CV, Elisaf MS, Liberopoulos EN. Effects of thyroid dysfunction on lipid profile. Open Cardiovasc Med J. 2011; 5: 76-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21660244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3109527. https://doi.org/10.2174/1874192401105010076
 6. Longhi S, Radetti G. Thyroid function and obesity. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013; 5 Suppl 1(Suppl 1): 40-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149391. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3608008. https://doi.org/10.4274/jcrpe.856
 7. Chin KY, Ima-Nirwana S, Mohamed IN, Aminuddin A, Johari MH, Ngah WZ. The relationships between thyroid hormones and thyroid-stimulating hormone with lipid profile in euthyroid men. Int J Med Sci. 2014 Feb 13; 11(4): 349-55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24578612. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3936029. https://doi.org/10.7150/ijms.7104
 8. Sahan NT, Popadynets OH, Dubyna NM. Vplyv yododefitsytu i hipotyreozu na rizni orhany: teoretychnyi i klinichnyi aspekty [Influence of iodine deficiency and hypothyroidism to various organs: theoretical and clinical aspects]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 2(2): 296-300. [Ukrainian]
 9. Nechyporuk VM, Korda MM. Metabolizm pry hipo- ta hipertyreozi [Metabolism with hypo and hyperthyroidism]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2015; 3: 4–7. [Ukrainian]
 10. Korobeynikova EN. Modifikatsiya metoda opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v reaktsii s tiobarbiturovoy kislotoy [A modification of lipid peroxidation products assessment in the reaction with thiobarbituric acid]. Lab Delo. 1989; 7: 8-10. [Russian]
 11. Patent 1084681 Republic of Belarus, MPK G01N 33/48. Sposob opredeleniya soderzhaniya gidroperekisey lipidov v biologicheskikh tkanyakh [Method of determination of lipid hydroperoxides in biological tissues] / Mironchik VV. (Republic of Belarus); zayavnik i vlasnik patentu Belorusskiy NII cardiologii (Republic of Belarus). № 3468369/28-13; zayavl 08.07.82 ; opubl 07.04.84. Byul № 13. [Russian]
 12. Dubinina EE, Morozova MG, Leonova NV. Okislitelnaya modifikatsiya belkov plazmy krovi bolnykh psikhicheskimi rasstroystvami (depressiya, depersonalizatsiya) [Oxidative modification of blood plasma proteins of patients with mental disorders (depression, depersonalization)]. Voprosy meditsinskoy khimii. 2000; 4: 54–8. [Russian]
 13. Kravchenko VI. Medychni problemy yododefitsytu ta protydiya yodozalezhnym zakhvoryuvannyam [Medical problems of iodine deficiency and counteracting iodine-dependent disease]. Endokrynolohiya. 2014; 19(4): 312. [Ukrainian]
 14. Kupchak NH, Pokotylo OS, Pokotylo OO. Doslidzhennya vplyvu yodu na vmist okremykh klasiv lipidiv u krovi shchuriv z eksperymentalnym ozhyrinnyam [Investigation of the influence of iodine on the content of individual classes of lipids in blood of rats with experimental obesity]. Naukovi zapysky TNPU im V Hnatyuka. Seriya Biolohiya. 2017; 2017: 265-9. [Ukrainian]
 15. Kopylchuk HP, Voloshchuk OM, Balandyuk OV. Biokhimichni markery funktsionalnoho stanu pechinky shchuriv iz toksychnym hepatytom za umov vvedennya tsytratu hermaniyu [Biochemical markers of the functional state of the liver rats with toxic hepatitis in the administration of germanium citrate]. Biolohiya tvaryn. 2017; 19(1) :59-3. [Ukrainian]