ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 36 of 39
Up
УЖМБС 2021, 6(2): 265–269
https://doi.org/10.26693/jmbs06.02.265
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Research of Indicators Characterizing the Functional State of Cadets Picked for the Team of Military Pentathlon

Lototskyi I. 1,2
Abstract

The article considers the level of physical development and functional state of cadets of the higher military educational institution, who are the team members of the National Army Academy named after Hetman Petro Sahaidachnyi (Lviv) in the section of military pentathlon. The conducting research is significant for many reasons, like predicting and assessing the functional state of the cardiovascular system of servicemen, selecting to the sports section of military pentathlon, as well as rationally building routines of training, competitions and monitoring their functional status. Research aim is to study and determine the functional and morphological indicators that characterize the functional state and help to analyze the cardiovascular and respiratory systems. Research methods: theoretical and methodological analysis and generalization of scientific and methodological literature; medical and biological methods (anthropometry, physiometry); methods of mathematical statistics. The research was conducted on the basis of the National Army Academy named after Hetman Petro Sahaidachnyi in Lviv. The research was attended by cadets-athletes in military pentathlon – 18 members of the National Army Academy's team of different sports qualifications (5 Candidates Master of Sports, 8 First-Class Sportsmen and 5 Second-Class Sportsmen). Results. Servicemen-pentathletes have a high level of physical development and excellent performance. In the future, we plan to take a more comprehensive approach to determine the functional state of athletes in military pentathlon, as well as to study the changes in the body caused by various physical activities and the relationship of research indicators with exercise and competition efficiency. Conclusions. The analysis of specialized scientific and methodological literature has asserted that in the practice of military all-around sports to achieve a high result it is necessary an optimal condition of the cardiovascular and nervous systems, a high development level of speed, strength, endurance, aerobic and anaerobic capacity of athletes. At the same time, the issue of assessing the level of functional training of servicemen in this sport has not been studied enough. Military pentathletes have a high level of physical development, excellent heart function, the normotonic type, as well as above-average values of total physical performance (PWC170) and aerobic capacity, namely maximum oxygen consumption

Keywords: functional state, anthropometric indicators, military pentathlon, cadets, higher military educational institutions

Full text: PDF (Ukr) 292K

References
 1. Dryukov VO, Korobeynikov HV, Pavlenko YuO. Psykhofiziolohichna diahnostyka u sporti vyshchykh dosyahnen [Psychophysiological diagnostics in the sport of higher achievements]. Metod rek dlya treneriv, sportsmeniv, spivrobitnykiv kompleksnykh nauk hrup. K: Nauk Svit; 2004. 29 s. [Ukrainian]
 2. Lototskyi I, Andres A, Lesko O. Metodyka vyznachennya rivnya rozvytku shvydkisnykh ta sylovykh yakostey viyskovykh p’yatybortsiv [Methodology for determining the level of development of high-speed and power qualities of military five-panels]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi “Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroynykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, ryatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shlyakhu Yevroatlantychnoi intehratsiyi Ukrainy”. Kyiv: Min-vo oborony Ukrainy. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Chernyakhovskoho; 2019 Nov 21-22. K: NUOU; 2019. p. 249–251. [Ukrainian]
 3. Lototskyi I, Romanchuk S. Suchasnyi stan ta problemy fizychnoi pidhotovky viyskovykh p’yatybortsiv [Current state and problems of physical training of military five-meters]. I Vseukrainska internet konferentsiya «COLOR OF SCIENCE» “Perspektyvy, problemy ta nayavni zdobutky rozvytku fizychnoi kultury i sportu v Ukraini”. Zbirnyk naukovykh prats. 2018 Jan 29-30. Vinnytsya: TOV «Firma «Planer»; 2018. 2018; 1: 274. [Ukrainian]
 4. Oderov A, Romanchuk S, Fedak S, Kuznetsov M, Petruk A, Dunets-Lesko A, et al. Innovative approaches for evaluating physical fitness of servicemen in the system of professional training. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(3): 23-27.
 5. Klymovych V, Korchagin М, Olkhovyі O, Romanchuk S, Oderov A. The Influence of the System of Physical Education of Higher Educational School on the Level of Psychophysiological Qualities of Young People. SportMont. 2019; 17(2): 93-97. https://doi.org/10.26773/smj.190616
 6. Karpman VL, Belotserkovskiy ZB, Gudkov IA. Testirovanie v sportivnoy meditsine [Testing in sports medicine]. M: Fizkultura i sport; 1988. 208 s. [Russian]
 7. Andres AS. Fizychna pidhotovka bahatobortsiv viyskovo-sportyvnoho kompleksu [Physical training of multivalues of military-sports complex]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2006. 303 s. [Ukrainian]
 8. Iedynak G, Romanchuk S, Sliusarchuk V, Mazur V, Matsuk L, Kljus O, et al. The Effect of Training in Military Pentathlon on the Physiological Characteristics of Academy Cadets. SportMont. 2020; 18(3): 95-99. https://doi.org/10.26773/smj.201007
 9. Malikov MV, Svatyev AV, Bohdanovska NV. Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti [Functional diagnostics in physical education and sports]. Navchalnyi posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Zaporizhzhya: ZDU; 2006. 227 s. [Ukrainian]
 10. Vovkanych LS, Dunets AV, Hrynkiv MYa. Porivnyalnyi analiz pokaznykiv variatsiynoi pulsometriyi ta bioenerhetychnoho statusu za metodykoyu Dushanina u kvalifikovanykh sportsmeniv-karatystiv [Comparative analysis of variational pulmonary and bioenergy status indicators according to Method of Dusanin in skilled athletes-kararystists]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. 2008; 12(3): 47-50. [Ukrainian]
 11. Amosov NM, Bendet YaA. Fizicheskaya aktivnost i serdtse [Physical activity and heart]. 3-e izd, pererab i dop. K: Zdorov’ya; 1989. 214 s. [Russian]
 12. Karlenko VP, Karlenko NV. Sposib ekspres-diahnostyky funktsionalnoho stanu ta rezervnykh mozhlyvostey orhanizmu sportsmeniv "D&K-TEST [Method of express diagnostics of functional state and reserve capabilities of the body of athletes "D & K-Test]. Aktualni problemy fizychnoi kultury i sportu. 2003; 1: 68-80. [Ukrainian]