ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 17 of 39
Up
УЖМБС 2021, 6(2): 125–132
https://doi.org/10.26693/jmbs06.02.125
Hygiene and Ecology

The Incidence of the Population of Ukraine of Inflammatory Periodontal Diseases, Prediction and Prevention of Pathology in Modern Conditions

Ziuzin V., Cherno V., Cherno S., Zyuzin D.V., Muntian L.
Abstract

The purpose of the study. The article reflects the issues of the incidence of inflammatory periodontal diseases in the population of Ukraine, methods for predicting exacerbations of diseases for the timely conduct of secondary prevention. It has been established that the high prevalence of periodontal diseases among different groups of the population makes this problem one of the most important problems of modern dentistry. According to WHO experts, 80% of schoolchildren in different countries have periodontal pathology, and among adults it occurs in almost 100% of cases. Modern periodontal prophylaxis should be carried out on the basis of clinical examination of patients. Periodontal prophylaxis should be based on taking into account the identified etiological factors of the disease. Predicting the incidence of periodontitis and predicting the course of the disease is one of the most important problems of periodontology today. Solving forecasting problems in clinical, experimental and preventive medicine is one of the most difficult areas of the activity of doctors of various profiles. Materials and methods. In order to form a risk group, the occurrence of an exacerbation of inflammatory periodontal diseases for the timely implementation of secondary prevention of pathology, an algorithm for the probability of diseases and a mathematical model for predicting the course of the disease were developed. The use of this method made it possible to select 9 signs out of 42 that most significantly affect the prognosis of exacerbation in inflammatory periodontal diseases. Results and discussion. Based on the curves of the dependence of the frequency of the occurrence of exacerbation of inflammatory periodontal diseases on the magnitude of the risk of exacerbation of this pathology, 3 degrees of prognosis probability were determined: low, medium, high. The use of the method of stepwise discriminant analysis made it possible to develop a system for predicting the possibility of an exacerbation of inflammatory periodontal disease and to scientifically substantiate the principles of identifying risk groups for the possibility of exacerbation of inflammatory periodontal diseases in this group of examination. For patients with a risk of exacerbation, dynamic observation was established for one year, before the beginning of which they were divided into 2 groups – the study and control. Patients in the study group underwent preventive treatment, which included the appointment of an appropriate diet, work and rest regimen, correction of the state of the immune system using immunomodulatory drugs, treatment of concomitant diseases and local treatment of inflammatory periodontal diseases. Patients in the control group underwent conventional prophylaxis, which included adherence to general rules: a rational regimen, a balanced diet, rational oral hygiene, and basic sanitary and educational work. Conclusion. As shown by the results of dynamic observation, among patients of the study group, exacerbation of the disease was observed in 14.3% of cases, in patients of the control group – in 42.5%, which corresponded to the likelihood of an exacerbation of the disease by 94.5%

Keywords: forecasting, incidence, prevention, inflammatory periodontal diseases, modern conditions

Full text: PDF (Ukr) 336K

References
 1. Periodontal profiles: WHO Global Oral Data Bank. Geneva: WHO; 1994.
 2. Zabolotny TD, Борисенко AV, Markov АВ. Heneralizovanyy parodontyt [Generalized periodontitis]. Lviv: GalDent; 2011. 240 p. [Ukrainian]
 3. Petrushanko TA. Epidemiolohiya zakhvoryuvanʹ parodontu u osib molodoho viku [Epidemiology of periodontal disease in young people]. Ukrainian Medical Almanakh. 2000; 2: 204-207. [Ukrainian]
 4. Borisenko AV. Vplyv zakhvoryuvanʹ parodonta na zahalʹnyy stan orhanizmu [Influence of periodontal diseases on the general condition of the body]. Public Health. 2013; 1: 32-37. [Ukrainian]. https://doi.org/10.22141/2306-2436.2.1.2013.121687
 5. Zabolotny TD, Borysenko AV, Pupin ТІ. Zapalʹni zakhvoryuvannya parodonta [Inflammatory periodontal diseases]. Lviv: GalDent; 2013. 206 p. [Ukrainian]
 6. Mirsaeva FZ, Zakiryanov MM, Khanov TV, Gubaidullin RD. Sostoyaniye imuniteta pri khronicheskom generalizovannom parodontite [State of immunity in chronic generalized periodontitis]. Periodontology. 2018; 88(3): 44-47. [Russian]
 7. Rumyantsev VA, Egorova EN, Shimansky ShL, Budashova EI, Yusupova YuI. Novyy podkhod k kompleksnoy profilaktike i lecheniyu vospalitel'nykh zabolevaniy parodonta u vzroslykh patsiyentov ortodonta [A new approach to the complex prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases in adult patients of the orthodontist]. Dentistry (N Novgorod). 2018; 2(94): 29-31. [Russian]
 8. Rumyantsev VA, Namestnikova IV, Fedotova TA, Budashova EI, Ryabikov MD, Kolotushkina AS. Osobennosti profilaktiki i lecheniya gingvita i parodontita u vzroslykh patsiyentov, prokhodyashchikh ortodonticheskoye lecheniye [Features of prevention and treatment of gingvitis and periodontitis in adult patients undergoing orthodontic treatment]. Upper Volga Medical Journal. 2019; 18(1): 4-10. [Russian]
 9. Chereda VV, Petrushanko TO, Loban HA. Otsinka ryzyku zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta [Risk assessment of inflammatory periodontal diseases]. Bulletin of Dentistry. 2011; 4: 29-31. [Ukrainian]
 10. Petlenko VP, Barakovsky YuYu. Metodologicheskiye osnovy prognozirovaniya v meditsine [Methodological bases of forecasting in medicine]. Clinical Medicine. 1992; 2: 3-9. [Russian]
 11. Danilevsky NF, Borysenko AV, Antonenko MYu, Sidelnikova LF. Zabolevaniya parodonta [Periodontal diseases]. In: Therapeutic dentistry. Textbook: In 4 volumes. Vol 3 K: VSI "Medicine"; 2011. 616 s. [Russian]
 12. Hirchak HV. Osoblyvosti urazhennya tkanyn parodonta u ditey ta pidlitkiv, yaki prozhyvayutʹ u rehioni sirchanoho vyrobnytstva [Peculiarities of periodontal tissue damage in children and adolescents living in the regions of sulfur production]. Dentistry News. 1999; 3(20): 13-15. [Ukrainian]
 13. Kazakova RV, Melnyk VS, Bulei LF. Rivenʹ stomatolohichnoyi zakhvoryuvanosti u pidlitkiv Uzhhoroda [The level of dental morbidity in adolescents in Uzhgorod] Bulletin of Dentistry. 2012; 4: 103-106. [Ukrainian]
 14. Shimansky ShL, Chilikin VN, Rumyantsev VA, Budashova EI, Serik DV, Yusupova YuI. Vliyaniye parodontopatogennoy mikroflory polosti rta na razvitiye khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh (kliniko-laboratornoye issledovaniye) [The influence of periodontal pathogenic microflora of the oral cavity on the development of chronic obstructive pulmonary disease (clinical and laboratory research)]. Dentistry (N Novgorod). 2017; 2(91): 32-33. [Russian]
 15. Holubeva IM. Osoblyvosti kliniky, patohenezu ta likuvannya hinhivitu u ditey z khronichnymy zakhvoryuvannyamy orhaniv travlennya [Features of the clinic, pathogenesis and treatment of gingivitis in children with chronic management needs]. Abstr. PhDr. (Med.). K; 1999. 19 p. [Ukrainian]
 16. Pravdin VV. Poshyrenistʹ zapalʹnykh zakhvoryuvannʹ parodonta u misʹkoho naselennya ta osnovni faktory ryzyku [Prevalence of inflammatory periodontal diseases in the urban population and the main risk factors]. Ukrainian Medical Almanakh. 2000; 3(2): 145-146. [Ukrainian]
 17. Pavlish IV, Pavlyuk IV. Rozpovsyudzhenistʹ zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta u naselennya ahropromyslovoyi oblasti: osnovni faktory ryzyku ta shlyakhy profilaktyky [The prevalence of inflammatory periodontal diseases in the population of the agro-industrial region: the main risk factors and ways of prevention]. Bulletin of the problem of biology and medicine 2002; 5: 80-85. [Ukrainian]
 18. Mirsaeva FZ, Khanov TV, Kuznetsova TN, Builova OV. Vidovoy sostav mikroflory v soderzhimom parodontal'nykh karmanov pri obostrenii khronicheskogo generalizovannogo parodontita [Species composition of microflora in the contents of periodontal pockets during exacerbation of chronic generalized periodontitis]. Problems of Dentistry. 2018; 14(3): 29-34. [Russian]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2018-14-3-29-36
 19. Mirsaeva FZ, Khanov TV. Sostoyaniye kletochnogo i gumoral'nogo zven'yev immuniteta pri kandida-assotsiirovannom parodontite so sredney i vysokoy stepen'yu kolichestvennoy obsemenennosti parodontal'nykh karmanov [The state of cellular and humoral immunity in candida-associated periodontitis with an average and high degree of quantitative dissemination of periodontal pockets]. Problems of dentistry. 2019; 15(2): 122-127. [Russian]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-2-122-127
 20. Mirsaeva FZ, Khanov TV. Dinamika klinicheskikh i immunologicheskikh pokazateley pri kompleksnom lechenii kandida-assotsiirovannogo parodontita [Dynamics of clinical and immunological parameters in the complex treatment of candida-associated periodontitis]. Problems of dentistry. 2019; 15(2): 128-134. [Russian]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-2-128-134
 21. Kholodnyak OV. Likuvannya, profilaktyka ta prohnozuvannya lokalizovanykh zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ tkanyn parodonta [Treatment, prevention and forecasting of localized inflammatory diseases of periodontal tissues]. Abstr. PhDr. (Med.). Uzhhorod; 2017. 198 p. [Ukrainian]
 22. Kolesnik TV. Kompleksna profilaktyka zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodontu u student•sʹkoyi molodi [Complex prevention of inflammatory periodontal diseases in student youth]. Abstr. PhDr. (Med.). Odessa; 2015. 20 p. [Ukrainian]
 23. Pavlish IV. Prohnozuvannya ta profilaktyka zapalʹnykh zakhvoryuvanʹ parodonta u suchasnykh umovakh [Prognosis and prevention of inflammatory periodontal diseases in modern conditions]. Ukrainian Medical Almanakh. 2002; 5(2): 82-84. [Ukrainian]
 24. Ziuzin VO, Kovalov YeV, Pravdin VV, Sevastyanov YeO. Profilaktyka stomatolohichnykh zakhvoryuvanʹ (orhanizatsiya, vikovi ta kliniko-sotsialʹni aspekty) [Prevention of dental diseases (organization, age and clinical and social aspects)]. Poltava; 1997. 47 p. [Ukrainian]