ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 57 of 58
Up
УЖМБС 2020, 5(6): 396–403
https://doi.org/10.26693/jmbs05.06.396
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Features of Change of Students 'Heart Rate Variability Indicators under the Influence of Mental and Physical Load

Kochyna M. L., Bila A. A., Bondarenko I. G., Bondarenko O. V.
Abstract

The high level of mental and physical training loads on the body of students requires a good development of adaptive-compensatory mechanisms, stress resistance, psychological endurance. On the other hand, modern research indicates the low level of health of students and their maladaptation to high levels of stress, which determines the relevance of the study of changes in the functioning of the cardiovascular system to develop measures to correct adverse conditions and improve physical and mental health. The purpose of the work was to determine the features of changes in heart rate variability of students under the influence of mental and physical activity, taking into account gender characteristics. Material and methods. The article presents the results of a study of heart rate variability of 128 students (65 male and 63 female) of the Petro Mohyla Black Sea National University aged 17-25 years. All students had indicators of variability of resting heart rate, after mental and physical activity on short recordings of the cardio signal (2 minutes), obtained with the help of rhythm "MPFI rhythmograph-1" and EasyHRV software (LLC "ASTER-IT", Kharkiv). We used the proofreading method by Kryvonosov M. V. et al. (2001), which consisted of finding and selecting a specific letter in test tables for 20-25 minutes. Aerobic exercise consisted of running a distance of 2000 m on a rowing machine Concept-2 for 10 minutes. The research results were processed using descriptive statistics and non-parametric criteria. Results and discussion. The results of research showed that at rest almost all statistical and temporal indicators of heart rate variability of boys and girls were within the age norms. Mental load did not lead to a significant deterioration of the indicators studied, which indicated the stereotype of reaction. Exercises led to a significant deterioration in the cardiovascular system of students, as evidenced by a significant decrease relative to the lower limit of the norm of SDNN and RMSSD (almost four times); increase in the index of autonomic balance (above the upper limit of the norm by 90% for boys and 71% for girls); exceeding the upper limit of the norm twice with the indicators of vegetative rhythm and regulatory processes adequacy; an increase in the stress index of boys by 7 times and more than 5 times for girls, which led to exceeding the upper limit of the norm by more than 4-5 times; reduction of the total power of the cardio signal spectrum in boys by 9 times, and by 8 times in girls; power of the spectrum of very low frequencies twice, low frequencies by 5-8 times, high frequencies by 6-11 times. Conclusion. Low energy spectral parameters, as well as reducing the variability of cardio intervals and increasing the stress index are manifestations of hyperadaptive response to exercise and indicate low adaptive capacity of students, which requires the introduction of rehabilitation activities

Keywords: heart rate variability, influence of physical and mental load, students, gender features

Full text: PDF (Ukr) 338K

References
 1. Kabanchenko EA. Psikhologicheskie osobennosti razvitiya tsennostey v yunosheskom vozraste (studenchestve) [Psychological features of the development of values in adolescence (students)]. Eksperimentalnye i teoreticheskie issledovaniya v sovremennoy nauke: sb st po mater VIII mezhdunar nauch-prakt konf. 2017; 8(8): 44. [Russian]
 2. Maksymova KV. Monitorynh stanu somatychnoho zdorovia studentok pershykh kursiv vyshchykh navchalnykh zakladiv m. Kharkova [Monitoring of the state of somatic health of first-year students of higher educational institutions of Kharkiv]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». 2017; 7(29): 30-34. [Ukrainian]
 3. Zahalna teoriia zdorovia ta zdoroviazberezhennia [General theory of health and preservation of health]. Kolektyvna monohrafiia. Ed by prof YuD Boichuk. Kharkiv: Vyd-vo Rozhko SH; 2017. 488 s. [Ukrainian]
 4. Kucher TV. Riven fizychnoho zdorovia studentiv humanitarno-pedahohichnoi akademii [The level of physical health of students of the Humanitarian-Pedagogical Academy]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2012; 2: 74-77. [Ukrainian]
 5. Bаrtlovа S, Tоthovа V, Chloubovа I, Sedova L, Olisarova V, Michalkova H, et al. The quality of health of the Czech population at the age of 40+ using the Short Form – 36 (SF-36) questionnaire. Kontakt / Journal of nursing and social sciences related to health and illness. 2020; 22(1): 16-26. https://doi.org/10.32725/kont.2020.003
 6. Brandao MP, Pimentel FL, Cardoso MF. Impact of academic exposure on health status of university students. Revista de Saúde Pública. 2011; 45(1): 49-58. https://doi.org/10.1590/S0034-89102011000100006
 7. Peretiatko LH, Teslenko MM. Doslidzhennia osoblyvostei psykhichnoho zdorovia studentiv u zakladakh vyshchoi osvity riznoho spriamuvannia. Psykholohiia i osobystist. 2018; 2(14): 108-120. https://doi.org/10.5281/zenodo.1342343 [Ukrainian]
 8. Pantik V. Analysis of somatic health state of students at Lesya Ukrainka Eastern European National University. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2017; 2(38): 121-126. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-02-121-126
 9. Kokun О, Korobeynikov G, Mytskan B, Cynarski WJ, Korobeinikova L. Applied aspects of improving pupils’ and students’ adaptive capacity. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2019; 19(3): 38-45. https://doi.org/10.14589/ido.19.3.5
 10. Makarenko MV, Lyzohub VS, Kozhemiako TV, Chernenko NP. Vikovi osoblyvosti shvydkosti tsentralnoi obrobky informatsii u osib z riznym rivnem funktsionalnoi rukhlyvosti nervovykh protsesiv [Age features of the central information processing speed in persons with different levels of functional mobility of nervous processes]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2011; 57(1): 88–93. [Ukrainian] https://doi.org/10.15407/fz57.01.088
 11. Kochyna ML, Bila AA. Rezultaty otsiniuvannia rivnia somatychnoho zdorovia studentiv riznoho viku [Results of Evaluation of Somatic Health Level in Students of Different Age]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2020; 2(24): 235-242. [Ukrainian] https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.235
 12. Adamovych RH, Maier VYa, Minenko OV, Kurasa HO, Tvelina AO, Bila AA. Rezultaty otsinky funktsionalnoho stanu sportsmeniv, yaki zaimaiutsia rukopashnym boiem z povnym kontaktom, za pokaznykamy variabelnosti sertsevoho rytmu [Results of the Functional State Evaluation in Athletes engaged in Hand-to-Hand Combat with Full Contact according to the Heart Rate Variability Indices]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2018; 7(16): 247-253. [Ukrainian] https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.247
 13. Patent 43719A Ukraine, MPK A61V10/00. Sposib diahnostyky informatsiinoho navantazhennia drukovanykh vydan dlia ditei ta pidlitkiv [Method of Diagnosis of Information Load of Printed Publications on the Children and Adolescents] / Kryvonosov MV, Podrigalo LV, Kochyna ML, Yavorskyi OV, Maslova NM. (UA); zayavnik i vlasnik patentu Kharkiv State Medical University (UA). № 2001063812; zayavl 06.06.2001; opubl 17.12.2001. Byul № 11. [Ukrainian]
 14. Yevtushenko AS. Informatsiine zabezpechennia otsiniuvannia funktsionalnoho stanu liudyny za umov pidvyshchenykh zorovykh navantazhen [Information support for assessing the functional state of a person under conditions of increased visual loads]. Abstr. PhDr. (Med.). Kyiv; 2017. 233 s. [Ukrainian]
 15. Ushakov YB, Orlov OY, Baevskyy RM. Novye tekhnologyy otsenky zdorovya u praktychesky zdorovykh lyudey [New technologies for assessing health in practically healthy people]. Rossyyskyy fyzyologycheskyy zhurnal ymeny YM Sechenova. 2013; 99(3): 313-319. [Russian]
 16. Camm AJ, Malik M, Bigger JT. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. Members of the Task Force. Eur Heart J. 1996; 17(3): 354-81.
 17. Shlyk NY. Serdechnyy rytm y typ regulyatsyy u detey, podrostkov y sportsmenov [Heart rate and type of regulation in children, adolescents and athletes]. Monografyya. Izhevsk: Izd-vo «Udmurtskyy unyversytet»; 2009. 255 s. [Russian]
 18. Finkelstein J, Jeong IC. Using heart rate variability for automated identification of exercise exertion levels. Stud Health Technol Inform. 2015; 208: 137-41.
 19. Voss A, Schroeder R, Fischer C. Influence of age and gender on complexity measures for short term heart rate variability analysis in healthy subjects. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2013; 07/2013: 5574-77. https://doi.org/10.1109/EMBC.2013.6610813
 20. Bosenko AI Topchii MS. Stan mekhanizmiv rehuliatsii sertsevoho rytmu studentiv molodshykh kursiv fakultetu fizychnoho vykhovannia pry vykonanni dozovanoho fizychnoho navantazhennia za zamknutym tsyklom [The state of the mechanism of heart rate regulation of junior students of the Faculty of Physical Education when performing dosed physical activity in a closed cycle]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. 2017; 1: 11-18. [Ukrainian]
 21. Kalenichenko OV, Kudii LI, Bezrukavyi RV. Zminy variabelnosti sertsevoho rytmu u studentiv-sportsmeniv z riznoiu spriamovanistiu trenuvalnoho protsesu pry tryvalomu rozumovomu navantazhenni [Changes in heart rate variability in student-athletes with different orientation of the training process with prolonged mental load]. Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2010; 12: 52-5. [Ukrainian]
 22. Kolchyna OYu. Variabelnist sertsevoho rytmu u osib molodoho viku pry vazhkykh fizychnykh navantazhenniakh [Heart rate variability in young people during heavy exercise]. Ukrainskyi medychnyi almanakh. 2011; 14(3): 82-5. [Ukrainian]
 23. Baevskyy RM. Analyz varyabelnosty serdechnogo rytma: ystoryya y fylosofyya, teoryya y praktyka [Analysis of heart rate variability: history and philosophy, theory and practice]. Klynycheskaya ynformatyka y telemedytsyna. 2004; 1: 54-6. [Russian]
 24. Baevskyy RM, Yvanov GG. Varyabelnost serdechnogo rytma: teoretycheskye aspekty y vozmozhnosty klynycheskogo prymenenyya [Heart rate variability: theoretical aspects and clinical potential]. Ultrazvukovaya y funktsyonalnaya dyagnostyka. 2001; 3: 108-27. [Russian]
 25. Baevskyy RM, Ivanov GG, Chyreykyn LV, Gavrylushkyn AP, Dovgalevskyy PYa, II, i dr. Analyz varyabelnosty serdechnogo rytma pry yspolzovanyy razlychnykh elektrokardyografycheskykh system (metodycheskye rekomendatsyy) [Analysis of heart rate variability using various electrocardiographic systems (guidelines)]. Vestnyk arytmologyy. 2001; 24: 65-87. [Russian]
 26. Alvani AR. Kontrol khronichnoho stomlennia u vysokokvalifikovanykh sportsmeniv v riznykh vydakh sportu [Control of chronic disease in high-grade athletes in other sports]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Kyiv; 2017. 26 s. [Ukrainian]
 27. Kryvoruchenko EV. Varyabelnost serdechnogo rytma v praktyke sportyvnoy medytsyny y sportyvnoy podgotovky: obzor nauchnoy lyteratury [Heart rate variability in the practice of sports medicine and sports training: a review of scientific literature]. Sportyvna medytsyna. 2006; 1: 41-5. [Russian]