ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 53 of 59
Up
УЖМБС 2020, 5(5): 394–399
https://doi.org/10.26693/jmbs05.05.394
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Analysis of Relationships between Indicators of Body Component Composition and Cardiovascular System of Young Females with Different Types of Hemodynamics

Nalyvayko N. V. 1, Bardin O. I. 1, Pavlova Iu. O. 2, Levkiv L. V. 2
Abstract

Representatives of different body constitutions have characteristic features of anthropometric indicators, body composition, endocrine and immune systems, circulatory system. It is important to study the relationship between hemodynamic parameters and the constitutional features of a healthy person, which in turn are due to the diversity of body components. The purpose of the study was to identify correlations between body composition components and cardiovascular parameters in women aged 18-22 with different types of hemodynamics. Material and methods. The study involved 90 healthy female students aged 18 to 22 years (M±m = 19.3±1.3). The women studied at Ivan Franko National University of Lviv, majoring in secondary education (various subject specializations), did not have any acute or chronic diseases, and were assigned to the main medical group. The method of bioelectrical impedance analysis was used in the work. The following heart rate parameters were analyzed: heart rate, blood pressure, minute blood volume, stroke volume, cardiac index, stroke index, total peripheral resistance, peripheral resistivity. The type of central hemodynamics was determined according to the modified scheme of N. I. Arinchin. Correlation analysis was performed according to Pearson. The samples were compared using a Student's t-test, differences at p <0.05 were considered significant. Results and discussion. Eukinetic type of hemodynamics was found in 18.89% of women, hypokinetic in 81.11%. Indicators of the body composition of both groups did not differ (p >0.05). Women with eukinetic type of hemodynamics had higher stroke volume (10.63 ml, p <0.01), shock index (6.64 ml/ m2, p <0.01), minute blood volume 1.87 l/ min, p <0.001), heart rate (20 beats/ min, p <0.05). Women with hypokinetic hemodynamic type had higher (p <0.001) values of total and specific peripheral resistance (1.82 and 1.85 times, respectively). The value of muscle mass correlates with indicators of stroke volume (mean correlation – r = 0.565, p <0.05), minute blood volume (r = 0.524, p <0.05) and total peripheral resistance (r = -0.555, p <0.01). Conclusion. The shock index of women with a hypokinetic type of hemodynamics was weakly related to body mass index (r = -0.238, p <0.05), visceral fat content (r = -0.264, p <0.05), the content of m muscle mass (r = 0.372, p <0.01) and water content (r = 0.289; p <0.05). There were also correlations of the average strength between the heart index and muscle mass content (average correlation – r = 0.425, p <0.01), water content (weak correlation – r = 0.272, p <0.05)

Keywords: anthropometric measurements, cardiovascular system, hemodynamics, females, health

Full text: PDF (Ukr) 305K

References
 1. Bär KJ, Schulz S, Koschke M, Harzendorf C, Gayde S, Berg W, et al. Correlations between the autonomic modulation of heart rate, blood pressure and the pupillary light reflex in healthy subjects. J Neurol Sci. 2009; 15(279): 9-13. https://doi.org/10.1016/j.jns.2009.01.010 PMid:19195664
 2. Molfino A, Fiorentini A, Tubani L, Martuscelli M, Rossi Fanelli F, et al. Body mass index is related to autonomic nervous system activity as measured by heart rate variability. Eur J Clin Nutr. 2009; 63(10): 1263-1265. https://doi.org/10.1038/ejcn.2009.35 PMid:19471292
 3. Mavlyev FA, Nazarenko AS, Sosnov NV. Typologycheskye osobennosty varyabelnosty parametrov krovoobrashchenyya [Typological features of variability of blood circulation parameters]. Uchenye zapysky unyversyteta imeny P F Lesgafta. 2012; 9(91): 97-101. [Russian] https://doi.org/10.5930/issn.1994-4683.2012.09.91.p97-101
 4. Sergeta IV, Shinkaruk-Dykovytska MM. Osoblyvosti korelyatsiynykh zv'yazkiv pokaznykiv variabelnosti sertsevogo rytmu z antropometrychnymy y somatotypologichnymy pokaznykamy u praktychno zdorovykh miskykh pidlitkiv [Peculiarities of correlations between heart rate variability indicators and anthropometric and somatotypological indicators in practically healthy urban adolescents]. Podillya. Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo medychnogo universytetu. 2008; 12(1): 34-38. [Ukrainian]
 5. Sultanova I, Ivanyshyn I, Lisovskyy B, Arlamovskyy R. Osoblyvosti variabelnosti sertsevogo rytmu u divchat pidlitkovogo viku riznykh somatotypiv Prykarpatckogo regionu [Peculiarities of heart rate variability in adolescent girls of different somatotypes of the Prykarpattia region]. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya Biologichna. 2013; 62: 294-301. [Ukrainian]
 6. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO; 2000. 894 p.
 7. World Health Organization. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Branca F, Nikogosian H, Lobstein T, Editors. WHO Regional Office for Europe; 2007. 324 p.
 8. Cuschieri S, Mamo J. Getting to grips with the obesity epidemic in Europe. SAGE Open Med. 2016; 4: 2050312116670406. https://doi.org/10.1177/2050312116670406 PMid:27708778 PMCid:PMC5034461
 9. Mathew H, Farr OM, Mantzoros CS. Metabolic health and weight: Understanding metabolically unhealthy normal weight or metabolically healthy obese patients. Metabolism. 2016 Jan 1; 65(1): 73-80. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2015.10.019 PMid:26683798 PMCid:PMC4750380
 10. Nalyvayko N, Bardin O, Pavlova Iu. An Analysis of the Body Composition Indicators of Young Females. JMBS. 2020; 5(3): 125-126. https://doi.org/10.26693/jmbs05.03.465
 11. Frolov A. V. Operatyvnaya otsenka pokazateley tsentralnoy gemodynamyky na osnove kompyuternoy grudnoy reografyy [Operational assessment of central hemodynamics on the basis of computer thoracic rheography]. Mynsk; 1992. 17 p. [Russian]
 12. Achkasov EE, Landyr AP. Vlyyanye fyzycheskoy nagruzky na osnovnye parametry serdechnoy gemodynamyky y chastotu serdechnykh sokrashchenyy [Influence of physical activity on the main parameters of cardiac hemodynamics and heart rate]. Sportyvnaya medytsyna: nauka y praktyka. 2012; 2: 38-46. [Russian]
 13. Goncharuk MD. K metodyke opredelenyya typov tsentralnoy gemodynamyky [To the method of determining the types of central hemodynamics]. Naukovi pratsi Chornomorskogo derzhavnogo universytetu imeni Petra Mogyly kompleksu Kyyevo-Mogylyanska akademiya. Seriya: Tekhnogenna bezpeka. 2014; 238: 40-44. [Russian]
 14. Sokol AP, Usova OV, Grynevych OP. Funktsionalni osoblyvosti tsentralnogo krovoobigu u sportsmeniv, yaki zaymayutsya riznymy vydamy sportu. [Functional features of central blood circulation in athletes engaged in various sports]. Aktualni pytannya biologiyi, ekologiyi ta khimiyi. 2014; 8(2): 111-122. [Ukrainian]
 15. Pavlova Yu. Ozdorovcho-rekreatsiyni tekhnologiyi ta yakist zhyttya lyudyny [Recreational technologies and the quality of human life]. Lviv: LDUFK; 2016. 356 p. [Ukrainian]
 16. Pavlova Yu. Prystupa Ye, Tulaydan V. Riven somatychnogo zdorov'ya suchasnoyi molodi (na prykladi studentiv Uzhgorodskogo natsionalnogo universytetu) [The level of somatic health of modern youth (on the example of students of Uzhgorod National University)]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. 2011; 15(4): 91-99. [Ukrainian]
 17. Koolhaas CM, Dhana K, Schoufour JD, Ikram A, Kavousi M, Franco OH. Impact of physical activity on the association of overweight and obesity with cardiovascular disease: The Rotterdam Study. Eur J Prev Cardiol. 2017; 24(9): 933-40. https://doi.org/10.1177/2047487317693952 PMid:28436726 PMCid:PMC5510687