ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 36 of 42
Up
УЖМБС 2020, 5(2): 251–255
https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.251
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Analyses of Problems of Implementing Health Care Approach into Physical Education of Preschool Children in the Conditions of Modern Educational Process

Taran I. V.
Abstract

This article presents the problem of physical development of preschool children, formation and preservation of health. Scientists have proved the lack of physical development and low physical fitness of preschoolers due to a decrease in their physical activity. It is noted that motor insufficiency negatively affects the development of all body systems and contributes to the backlog in psychophysical development. Modern physical education does not compensate the progressive deficit of physical activity of children and teenagers. That is why, the article focuses on the introduction of health effects in the system of educational and health process aimed at the formation of physical perfection: good health, harmonious physical development, physical fitness, development of physical qualities. But the problem of physical development of children in the preschool institutions is complicated by the introduction of an inclusive form of education. But the children with special educational needs have impaired intelligence, speech, vision, hearing, musculoskeletal, nervous and mental disorders of various origins, it requires not only recovery, but also the restoration of lost functions, the development and formation of new skills. One of the directions of comprehensive development that children receive in kindergartens is physical education. Unfortunately, modern physical education does not fully compensate for the progressive deficit of motor activity in children and adolescents. In order to promote health, its morphological and functional perfection, the formation of motor skills and physical qualities, physical education should be systematic with a healthy effect on the child's body. The decision of the problem requires comprehensive assistance: educational and medical. So, it is necessary to change or modernize physical education of children in preschool. It was proposed to improve the knowledge of specialists of physical education and sports, to introduce the post of teacher specializing in the inclusive education into the modern educational process. It will allow supporting the level of the child’s body functionality, improving the efficiency of recovery, and improving the quality of life of children with special educational needs, because it is in the preschool period when the process of health formation takes place. Besides it is the period of a physically perfect person foundation.

Keywords: children, health, physical development, health approach, physical education

Full text: PDF (Ukr) 189K

References
 1. Azhyppo OYu, Mameshyna MA, Maslyak IP. Otsinka fizychnogo zdorov’ya shkolyariv serednikh klasiv [Assessment of the physical health of middle school students]. KhVI Mizhnarodna naukovo–praktychna konferentsiya «Fizychna kultura, sport ta zdorov’ya: stan i perspektyvy v umovakh suchasnogo ukrayinskogo derzhavotvorennya v konteksti 25–richchya Nezalezhnosti Ukrayiny» [digital resource]. Kharkiv: KhDAFK, 2016. Available from: http://journals.uran.ua/ksapc_conference/article/view/89469 [Ukrainian]
 2. Arefyev V.G. Zdorov’ya pidlitkiv i rukhova aktyvnist [Adolescent health and motor activity]. Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. 2011; 2: 21–3. [Ukrainian]
 3. Mameshyna M.A. Stan fizychnogo zdorov’ya shkolyariv 7–8–kh klasiv zagalnoosvitnoyi shkoly [Physical health status of students in grades 7–8 of secondary school]. Slobozhanskyy naukovo–sportyvnyy visnyk. 2016; 5(55): 47−52. [Ukrainian]
 4. Moskalenko NV, Yelisyeyeva DS. Analiz rivnya somatychnogo zdorov’ya ditey starshogo shkilnogo viku [Analysis of the somatic health level of older school children]. Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. 2014; 118: 189–92. [Ukrainian]
 5. Mysula IR, Vakulenko LO. Medychna ta sotsialna reabilitatsiya [Medical and social rehabilitation]. Navchalnyy posibnyk. Ed by IR Mysula, LO Vakulenko. Ternopil: TDMU; 2005. 402 p. [Ukrainian]
 6. Dvorkyna N.Y. Metodyka sopryazhennogo razvytyya fyzycheskykh kachestv y psykhycheskykh protsessov u detey 3–6 let na osnove podvyzhnykh ygr [The technique of the conjugate development of physical qualities and mental processes in children 3–6 years old based on outdoor games]: ucheb–metod posobye. Moskva: Sovetskyy sport; 2005. 184 p. [Russian]
 7. Fylyppova SO, Kamynskyy AO, Lukyna GG. Teoretycheskye y metodycheskye osnovy fyzycheskogo vospytanyya y razvytyya detey rannego y doshkolnogo vozrasta [Theoretical and methodological foundations of physical education and development of children of early and preschool age]: ucheb posobye dlya stud uchrezhdenyy sred prof obrazovanyya. Pod red SO Fylyppovoy. 3–e yzd, pererab y dop. M: Akademyya; 2013. 192 p. [Russian]
 8. Shvayka L. Organizatsiya ozdorovchoyi roboty v DNZ [Organization of wellness work in the National Health Center]. Kharkiv: TOV «Vydavnycha grupa «Osnova»; 2008. 253 p. [Ukrainian]
 9. Polishchuk B. Korelyatsiynyy analiz vzayemozv’yazku pokaznykiv rukhovoyi pidgotovlenosti, morfofunktsionalnogo stanu i rozumovykh zdibnostey ditey 5–go i 6–go rokiv zhyttya [Correlation analysis of the correlation of indicators of motor readiness, morphofunctional condition and mental abilities of children of 5th and 6th years of life]. Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. 2007; 1; 56–8. [Ukrainian]
 10. Pyvovar A. Vzayemozv’yazok fizychnogo stanu i rozumovogo rozvytku starshykh doshkilnykiv [The relationship between the physical condition and mental development of older preschoolers]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. 2006; 10(1): 15–20. [Ukrainian]
 11. Trofymova OS. Yntegryrovannoe razvytye fyzycheskykh sposobnostey y myshlenyya detey podgotovytelnoy k shkole gruppy sredstvamy ygrovoy deyatelnosty [Integrated development of physical abilities and thinking of children in a preparatory school group by means of playing activities]. Abstr. PhDr. (Med.). Krasnodar; 2010. 25 p. [Russian]
 12. Organizatsiyno–metodychni zasady diyalnosti inklyuzyvno–resursnykh tsentriv [Organizational and methodological principles of activity of inclusive-resource centers]: navchalno–metodychnyy posibnyk. Za zag red MA Poroshenko, AA Kolupayeva, MV Yaroshchuk, OM Taranchenko, LI Prokhorenko, ta in. Kyiv: 2018. 252 p. [Ukrainian]
 13. Maslyak IP, Mameshyna MA, Zhuk V.O. Stan vykorystannya innovatsiynykh pidkhodiv u fizychnomu vykhovanni oblasnykh zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [State of the use of innovative approaches in physical education of regional general educational institutions]. Slobozhanskyy naukovo–sportyvnyy visnyk. 2014; 6: 69–72. [Ukrainian] https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013
 14. Podolyaka AYe. Dyferentsiatsiya rukhlyvykh igor u fizychnomu vykhovanni doshkilnykiv 5–6 rokiv zasobamy informatsiynykh tekhnologiy [Differentiation of mobile games in physical education of preschool children of 5–6 years by means of information technologies]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Kharkiv; 2011. 225 p. [Ukrainian]
 15. Semashkina GM. Fizychnyy rozvytok ditey v umovakh doshkilnogo navchalnogo zakladu [Physical development of children in pre-school settings]. Metodychni rekomendatsiyi MONU. Doshkilne vykhovannya. 2010; 9: 9–14. [Ukrainian] https://doi.org/10.12968/prps.2010.1.108.45763
 16. Shesterova LYe. Vplyv spetsialno–spryamovanykh vprav na riven aktyvnosti sensornykh system [The influence of specially directed exercises on the activity level of sensory systems]. XVI Mizhnarodna naukovo–praktychna konferentsiya «Fizychna kultura, sport ta zdorov’ya: stan i perspektyvy v umovakh suchasnogo ukrayinskogo derzhavotvorennya v konteksti 25–richchya Nezalezhnosti Ukrayiny». Kharkiv: KhDAFK; 2016. p. 102−6. [Ukrainian]
 17. Maslyak IP. Optymizatsiya protsesu fizychnogo vykhovannya shkolyariv molodshykh klasiv [Optimization of the process of physical education of elementary school students]. Teoriya ta metodyka fizychnogo vykhovannya. 2006; 3: 5−8. [Ukrainian]
 18. Duka TM. Zabezpechennya realizatsiyi ozdorovchoyi funktsiyi fizychnogo vykhovannya ditey doshkilnogo viku v umovakh suchasnogo DNZ [Ensuring the realization of the wellness function of physical education of preschool children in the conditions of the modern preschool educational institution]. Uman: Umanskyy derzh ped un–t im P Tychyny; 2015. [digital resource] Available from: https://dspace.udpu.edu.ua/ [Ukrainian]
 19. Maslyak IP, Shesterova LYe Kuzmenko IA, Bala TM, Mameshina MA, Krivoruchko NV, et al. The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school–age children. Sport science. International scientific journal of kinesiology. 2016; 9(2): 20–7.
 20. Kovalska V. Ozdorovchi tekhnologiyi yak zasib optymizatsiyi fizkulturnoozdorovchoyi roboty v DNZ [Wellness technologies as a means of optimization of physical culture work in a preschool educational institution]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. 2009; 4: 32–40. [Ukrainian]
 21. Main page of "Legislation of Ukraine". Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545–2017–%D0%BF
 22. UNESCO. Available from: www.unesco.org
 23. Project "Quality Education for Children at Social Risk. Individualisation and learning support". Supported by the Estonian Ministry of Foreign Affairs Developmental Cooperation program, 2016.
 24. Fizychna kultura i trenuvannya ditey yak shlyakh do formuvannya i zmitsnennya zdorov’ya [Physical education and training of children as a way to shape and promote health]. Teoretyko–metodychni zasady organizatsiyi navchalno–vykhovnogo protsesu u DNZ ta pochatkoviy shkoli: zbirnyk naukovo–metodychnykh prats. Ed by OO Maksymova, MA Fedorova. Zhytomyr: Vyd–vo ZhDU im. I Franka; 2015. p. 13–7 [Ukrainian]