ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 59 of 61
Up
УЖМБС 2019, 4(5): 384–389
https://doi.org/10.26693/jmbs04.05.384
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

The Justification of Specialized Physical Training of Creative Sphere Specialists

Korobeinikova L. G., Musa Jamil S. A., Perepilitsya A. V., Richok T. M., Aksyutin V. V.
Abstract

The introduction of professional-applied physical training in the practice of physical education of students of institutions of higher education of creative specialties makes up the preconditions for shortening the period of professional adaptation, improving skills, achieving high professional efficiency and productivity. Professional readiness of future specialists is characterized by the integrative state of a person, which combines the optimal system of needs, motives and abilities, knowledge, skills, which characterize the professional qualities of a specialist and his/her attitude to professional activity. The purpose of the work is to identify the professionally important physical qualities of a designer, personal features and psycho-physiological qualities, as well as the requirements for the mobility of designers. Material and methods. The experiment was attended by 74 designers of the city of Kyiv and Kyiv region. The peculiarities of the work and the professional qualities of the designer were manifested through a professional questionnaire on the traditional questionnaire. The questionnaire consisted of 99 questions. Results and discussion. The obtained results show that professional activity requires the manifestation of typical professionally important personal qualities: sociability, integrity, tolerance, kindness, sympathy, empathy, eloquence. We found out that the general and local (arms, legs, back, neck) static endurance, strength of the main muscle groups and strength endurance of the hands, accuracy and speed of the motor reaction can be classified as professionally important physical qualities of the designer. It was proved that the most important psychophysiological qualities include perception, memory, imagination, restraint, the ability to quickly make a decision, the ability to work in a nervous environment, the ability to clearly perform their tasks in conditions of emotional stress, a good reaction. Conclusions. Using the values of physical education in ensuring an adequate level of health, physical and spiritual development, and motor readiness plays an important role in the development of the profession, reaching the heights of professionalism.

Keywords: designers specialized physical education, vocational and applied physical training

Full text: PDF (Ukr) 284K

References
 1. Afanas'yeva RF, Basargina LA, Malysheva AYe, i dr. Proizvodstvennyy mikroklimat. Rukovodstvo po gigiyene truda. M: Meditsina; 1987. p. 91-132. [Russian]
 2. Bozhyk MV. Profesiyno-prykladna fizychna pidhotovka maybutnikh vchyteliv-predmetnykiv. Teoriya ta metodyka fizychnoho vykhovannya. 2009; 9: 17-9. [Ukrainian]
 3. Boreyko NYu. Pedahohichni umovy profesiyno-prykladnoyi fizychnoyi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv. Abstr. PhDr. (Ped.). Luhansʹk; 2008. 22 p. [Ukrainian]
 4. Vynohradova MY. Kratkaya kharakterystyka osnovnykh form trudovoy deyatelʹnosty. Rukovodstvo po fyzyolohyy truda. M: Medytsyna; 1983. p. 13-20. [Russian]
 5. Volkov VA. Osnovy profesiyno-prykladnoyi fizychnoyi pidhotovky student•sʹkoyi molodi. K: Znannya Ukrayiny; 2004. 508 p. [Ukrainian]
 6. Kabachkov VA, Polyevskyy SA, Burov AÉ. Professyonalʹnaya fyzycheskaya kulʹtura v systeme nepreryvnoho obrazovanyya molodëzhy. M: Sovet•skyy sport; 2010. 257 s. [Russian]
 7. Kolumbet OM. Profesiyno-prykladna fizychna pidhotovka studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv. Navch posibnyk. K: KNUTD; 2016. 196 p. [Ukrainian]
 8. Kolumbet OM, Maksymovych NYu. Profesiyno-prykladna fizychna pidhotovka studentiv. Navch-metod posibnyk. K: KMPU; 2009. 144 p. [Ukrainian]
 9. Markova AK. Psykholohyya professyonalyzma. M: Medytsyna; 1996. 344 p. [Russian]
 10. Pashchenkov A.K. Professyonalʹno-prykladnaya fyzycheskaya podhotovka studentov pedahohycheskykh vuzov. Abstr. PhDr. (Ped.). Volhohrad, 2004. 200 p. [Russian]
 11. Pilipey LP. Profesíyno-prikladna fízichna pídgotovka studentív: monografíya. Sumi: UABS NBU; 2009. 588 p. [Ukrainian]
 12. Polyanskiy VP. Teoretiko-metodicheskiye osnovy sovershenstvovaniya prikladnoy fizicheskoy kul'tury (yeye soderzhaniya i form) v sovremennom obshchestve. Abstr. Dr. Sci. (Ped.). M; 1999. 62 p. [Russian]
 13. Priyedit AA. Zavisimost' nekotorykh boleznennykh sostoyaniy ot rabochey pozy. Sotsial'nyye, gigiyenicheskiye i organizatsionnyye aspekty zdorov'ya naseleniya. Riga: RMI; 1980. p. 36-8. [Russian]
 14. Solov'yeva VP. O differentsirovannom podkhode k otsenke napryazhennosti umstvennogo truda. Fiziologiya truda. M; 1973. p. 332-4. [Russian]
 15. Frinlend GI. Gigiyena zhenskogo truda. L: Meditsina; 1975. 276 s. [Russian].
 16. Shakhbazyan GKh, Shleyfman FM. Gigiyena proizvodstvennogo mikroklimata. Kiyev: Zdorov'ye; 1977. 178 p. [Russian]
 17. Коrobeynikov GV. Psikhofiziologicheskaia organizaciia deiatel'nosti cheloveka [Psychophysiological organization of human activities]. Belaya Cerkov: BNAU; 2008. 254 р. [Russian]
 18. Кorobeynikov G, Korobeynikova L, Mazmanian K, Jagello W. Diagnostics of psychophysiological states and motivation in elite athletes. Bratislava Medical Journal. 2011; 112(11): 637-43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180992
 19. Кorobeynikov G, Korobeinikova L, Shatskih V. Age, psychoemotional states and stress resistance in elite wrestlers. International Journal of Wrestling Science. 2013; 3(1): 58-65. https://doi.org/10.1080/21615667.2013.10878970
 20. Kоrоbеynikov G, Pristupa E, Kоrоbеynikova L, Briskin U. Otsinyuvannya psykho-fiziologichnykh staniv u sporti [Evaluation of physiological conditions in sport]. Lviv: LDUFK; 2013. 311 р. [Ukrainian]