ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 27 of 56
Up
УЖМБС 2018, 3(6): 160–166
https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.160
Clinical Medicine

Unilateral Spinal Anesthesia as a Method of Anesthesia during Operations in Patients with Diabetic Foot Syndrome

Filimonov R. V., Filimonova I. V., Kobelyatsky Yu. Yu.
Abstract

The article shows a comparison of unilateral spinal anesthesia with traditional spinal anesthesia and block anesthesia of sciatic nerve during surgical interventions in patients with diabetic foot syndrome. It was discovered that unilateral spinal anesthesia in comparison with traditional spinal anesthesia significantly reduces desimpatisation area. As a result, it leads to hemodynamics stability and neutralizes problems with urination during the postoperative period. A similar effect is observed in case of the block anesthesia of sciatic nerve, but in some cases, it is rather difficult to conduct this kind of anesthesia. The purpose of the study was to assess the effectiveness of unilateral spinal anesthesia as a method of anesthesia during foot surgical interventions in patients with the diabetic foot syndrome. Materials and methods. We examined 96 patients with the diabetic foot syndrome, who received treatment in the department of purulent surgery. In the course of the study, we conducted the monitoring of cardio-vascular system indicators and Doppler scanning of peripheral blood flow in patients. Results and discussion. It was conclusively discovered (p<0,05) that ABP indicators and the level of improvement in foot peripheral microcirculation during unilateral spinal anesthesia are more stable than during traditional spinal anesthesia and block anesthesia of sciatic nerve. The operated extremity improved in all the study groups, after regional anesthesia, peripheral microcirculation. This fact was fixed by Doppler scan of peripheral blood flow performed with a portable audio indicator of the blood flow velocity "MINIOPE - 8" with a finger cuff on 1 finger of the foot and fixation blood flow indicators (systolic blood pressure) on the arteries of this finger. There was no significant difference between the 1st and 2nd group (p <0.05). Both these methods of RA had positive effect on the level microcirculation, which led to improvement of reparative processes in the operated limb. When comparing the 1st and 3rd group, it was reliably revealed (p <0.05) that the effect of unilateral spinal anesthesia on the level of peripheral microcirculation is more pronounced than with block anesthesia of sciatic nerve. Conclusions. Unilateral spinal anesthesia is the method of selection during foot operations in patients with diabetic foot syndrome.

Keywords: regional anesthesia, unilateral spinal anesthesia, diabetes mellitus, diabetic foot syndrome

Full text: PDF (Rus) 215K

References
 1. Bazheev PD, Avseenko ND, Tuktarova DR, Chukhno VS. Vlyyanye regyonarnoy anestezyy na dynamyku pokazateley systemy gemostaza sovremennye problemy anestezyologyy-reanymatologyy. Materyaly Vserossyyskoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy (Chytynskaya gosudarstvennaya medytsynskaya akademyya). Chyta: RYTs ChGMA; 2016. s. 13-5. [Russian]
 2. Garyaev RV. Kontseptsyya analgezyy pry yspolzovanyy regyonarnykh metodov obezbolyvanyya. Regyonarnaya anestezyya y lechenye ostroy boly. 2013; VII(2): 39-47. [Russian]
 3. Kobelyatskyy YuYu, Shayda OO. Suchasni metody obyektyvizatsiYi bolyu ta notsytseptsiyi. Medytsyna neotlozhnykh sostoyanyy. 2015; 2(65): 19-23. [Ukrainian]
 4. Lakhyn RE, Shchegolev AV, Panov VA, Kulygyn AV. Maloobemnaya spynalnaya anestezyya pry artroskopyy kolennogo sustava. Saratovskyy nauchno-medytsynskyy zhurnal. 2015; 11(2): 126–8. [Russian]
 5. Lyuboshevskyy PA, Ovechkyn AM. Vozmozhnosty otsenky y korrektsyy khyrurgycheskogo stress-otveta pry operatsyyakh vysokoy travmatychnosty. Regyonarnaya anestezyya y lechenye ostroy boly. 2014; 8(4): 5-12. [Russian]
 6. Murashova NA, Lyuboshevskyy PA, Laryonov SV, Ganert AN. Otsenka sostoyanyya vegetatyvnoy nervnoy systemy u patsyentov s travmoy dystalnogo otdela nyzhney konechnosty v peryoperatsyonnom peryode v zavysymosty ot vyda anestezyy. Regyonarnaya anestezyya y lechenye ostroy boly. 2015; IX(3): 14-8. [Russian]
 7. Nedzvetskyy SV, Rudnov VA, Tarasov AN. Peryferycheskye neyroaksyalnye blokady pry operatsyyakh na nyzhnykh konechnostyakh. Vestnyk anestezyologyy y reanymatologyy. 2015; 3(9): 55-60. [Russian]
 8. Ovechkyn AM. Vlyyanye regyonarnoy anestezyy y analgezyy na rezultaty khyrurgycheskogo lechenyya. Regyonarnaya anestezyya y lechenye ostroy boly. 2015; 9(1): 45–54. [Russian]
 9. Orudzheva SA, Zvyagyn AA. Osobennosty y vozmozhnosty anestezyologycheskogo obespechenyya pry khyrurgycheskom lechenyy syndrome dyabetycheskoy stopy. Regyonarnaya anestezyya y lechenye ostroy boly. 2015; IX(1): 14-25. [Russian]
 10. Osypova NA, Petrova VV. Bol v khyrurgyy. Sredstva y sposoby zashchyty. Medytsynskoe ynformatsyonnoe agentstvo; 2013. 466 p.: p. 235-53. [Russian]
 11. Kokhno VN, Loktyn EM, Flyagyn TS, Shpagyna LA. Prolongyrovannaya blokada sedalyshchnogo nerva v rannem posleoperatsyonnom peryode pry syndrome dyabetycheskoy stopy. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry. 2013; 1: 23–6. [Russian]
 12. Savynov YS, Ylchenko FN, Butyrskyy AG, y dr. Sravnytelnaya otsenka metodov y parametrov anestezyy pry khyrurgycheskom lechenyy varykoznoy bolezny s khronycheskoy venoznoy nedostatochnostyu. Tavrycheskyy medyko-byologycheskyy vestnyk. 2016; 19(3): 89-93. [Russian]
 13. Sofilkanych MM. Udoskonalennya khirurgichnogo ta kompleksnogo likuvannya khvorykh z gniyno-nekrotychnymy uskladnennyamy stopy diabetyka: dis. … kand. med. nauk, Abstr. PhDr. (Med.). Zaporizhzhya; 2015. 154 p. [Ukrainian]
 14. Fomyn YV, Grachev SS. Prymenenye malykh doz mestnykh anestetykov pry anestezyologycheskom obespechenyy planovykh ortopedycheskykh vmeshatelstv. Med zhurn. 2013; 2: 118-20. [Russian]
 15. Shapoval SD, Savon YL, Smyrnova DA, Sofylkanych MM. Kharakterystyka mykrotsyrkulyatsyy nyzhnykh konechnostey u patsyentov s oslozhnennym syndromom dyabetycheskoy stopy. Novosty khyrurgyy. 2013; 21(3): 54-60. [Russian]
 16. Farag E, Atin A, Ghosh R, Bauer M, Sreenivasalu T, Kot M, Kurz A, Dalton JE, et al. Comparison of three techniques for ultrasound-guided femoral nerve catheter insertion: a randomized, blinded trial. Anesthesiology. 2014 Aug; 121(2): 239-48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24758775. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4110116. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000000262
 17. Lipsky BA, Richard JL, Lavigne JP. Diabetic foot ulcer microbiome: one small step for molecular microbiology... one giant leap for understanding diabetic foot ulcers? Diabetes. 2013; 62(3): 679-81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3581195. https://doi.org/10.2337/db12-1325
 18. Bendtsen TF, Haskins S, Kølsen Petersen JA, Børglum J. Do ultrasound-guided regional blocks signify anew paradigm in high-risk patients? Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 2016; 30: 191-200. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27396806. https://doi.org/10.1016/j.bpa.2016.04.004
 19. Tomak Y, Erdivanli B, Sen A, Bostan H, Budak ET, Pergel A. Effect of cooled hyperbaric bupivacaine on unilateral spinal anesthesia success rate and hemodynamic complications in inguinal hernia surgery. Journal of Anestesia. 2016 Feb; 30(1): 26-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26499112. https://doi.org/10.1007/s00540-015-2081-1
 20. Tobalem M, Lévigne D, Modarressi A, Atashi F, Villard F, Hinz B, Pittet-Cuénod B. Hyperglycemia interacts with ischemia in a synergistic way on wound repair and myofibroblast differentiation. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Jul; 3(7): e471. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26301160. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4527645. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000000443
 21. Witkin LR, Gulati A, Zhang T, Karl HW. Lateral Femoral Cutaneous Nerve Entrapment. Peripheral Nerve Entrapments. 2016; 667-81. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27482-9_61
 22. Johnson RL, Kopp SL, Burkle CM, Duncan CM, Jacob AK, Erwin PJ, Murad MH, Mantilla CB. Neuraxialvs general anaesthesia for total hip and total knee arthroplasty: a systematic review of comparative-effectiveness research. Br J Anaesth. 2016; 116(2): 163-76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26787787. https://doi.org/10.1093/bja/aev455
 23. Wang J, Liu GT, Mayo HG, Joshi GP. Pain management for elective foot and ankle surgery: a systematic review of randomized controlled trials. The Journal of Foot and Ankle Surgere. 2015; 54: 625-35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24954920. https://doi.org/10.1053/j.jfas.2014.05.003
 24. Sanatkar M, Sadeghi M, Esmaeili N, Sadrossadat H, Shoroughi M, Ghazizadeh S, Khoshraftar E, Pour Anvari H, Alipour N. The hemodynamic effects of spinal block with low dose of bupivacaine and sufentanil in patients with low myocardial ejection fraction. Acta Med Iran. 2013; 7(51): 438–43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23945886
 25. van der Wal SE, van den Heuvel SA, Radema SA, van Berkum BF, Vaneker M, Steegers MA, Scheffer GJ, Vissers KC. The in vitro mechanisms and in vivo efficacy of intravenous lidocaine on the neuroinflammatory response in acute and chronic pain: a review of current. Eur J Pain. 2016 May; 20(5): 655-74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26684648. https://doi.org/10.1002/ejp.794
 26. Neal JM, Barrington MJ, Brull R, Hadzic A, Hebl JR, Horlocker TT, Huntoon MA, Kopp SL, Rathmell JP, Watson JC. The second ASRA practice advisory on neurologic complications associated with regional anesthesia and pain medicine: executive summary 2015. Regional Anesthesia & Pain Medicine. 2015; 40(5): 401-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26288034. https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000286
 27. Nicholls B, Kapral S, Marhofer P. The use of ultrasound to aid local anesthetic nerve blocks in adults. Cambridge university press; 2016. p. 167-192.