ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 33 of 61
Up
УЖМБС 2018, 3(5): 171–175
https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.171
Clinical Medicine

Biochemical and Immunological Markers of Blood Serum of Patients with Spondylolisthesis and Unstable Vertebral Segments of the Lumbar Spine

Skidanov A. G., Radchenko V. O., Morozenko D. V.
Abstract

The article deals with the issue of determining the biochemical and immunological serum markers of patients with spondylolisthesis and instability of spine segments of the lumbar spine. Material and methods. 30 patients were examined, 12 of them had instability of vertebral and motor segments, and 18 had spondylolisthesis. The control group comprised 30 patients, aged from 27 to 50, 13 of them were men and 17 – women. Results and discussion. The content of glycoproteins in patients with spondylolisthesis increased by 44.1 %, in patients with instability – by 70.6 %. Indicator chondroitin sulfates increased in patients with spondylolisthesis by 3.1 times, in patients with instability – by 2.8 times compared with the control group. The level of β-lipoprotein increased in blood of patients with spondylolisthesis and instability by 34.4 % and 42.6 %, respectively. It confirms the presence of concomitant lipid metabolism disorders. At spondylolisthesis, the activity of creatinephosphokinase decreased by 46.2 %, the activity of lactate dehydrogenase increased by 87.4 %. The activity of creatinephosphokinase decreased in patients with instability by 35.1 %, and lactate dehydrogenase increased by 2.37 times compared to the control group. In the study of cytokines, IL-1 and IL-6 levels were increased in comparison with the control group. In patients with spondylolisthesis, IL-1 was increased 6.7 times, IL-6 – 3.2 times; in patients with instability IL-1 increased by 5.5 times, IL-6 – 3 times. Blood content of IL-4 did not change. Conclusions. An increase in the blood serum content of glycoproteins and chondroitin sulfates indicates an inflammatory process, which is accompanied by destructive changes in the cartilage and bone tissue of the affected vertebral segments. In the study of cytokines in patients with spondylolisthesis and instability of spine segments of the lumbar spine, IL-1 and IL-6 levels were increased, which is an important indicator of the systemic inflammatory process as well as compensatory mechanisms, since cytokines are capable of regulating the protective reactions of the organism at the systemic and local levels.

Keywords: spondylolisthesis, instability of vertebral segments, glycoproteins, chondroitin sulfates, creatinephosphokinase, lactate dehydrogenase, interleukins

Full text: PDF (Ukr) 193K

References
 1. Mykhaylov DA, Usykov VD, Ptashnykov DA. Rezultaty yspolzovanyya mekhanycheskogo dekompressora v lechenyy degeneratyvno-dystrofycheskykh zabolevanyy pozvonochnyka. Travmatologyya y ortopedyya Rossyy. 2010; 3 (57): 35–40. [Russian]
 2. Rusova TV, Rykova VY, Korel AV, Zaydman AM. Struktura proteoglykanov plastynky rosta tel pozvonkov u bolnykh ydyopatycheskym skoliozom. Byulleten SO RAMN. 2007; 1 (123): 80–3. [Russian]
 3. Fukuta S, Miyamoto K, Suzuki K, Maehara H, Inoue T, Hara A, Kikuike K, Taguchi A, Shimizu K. Abundance of calpain and aggrecan-cleavage products of calpain in degenerated human intervertebral discs. Osteoarthritis Cartilage. 2011 Oct; 19 (10): 1254–62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839844. https://doi.org/10.1016/j.joca.2011.07.010.
 4. Kolotusha VG. Osoblyvosti bolovogo syndromu v nyzhniy dilyantsi spyny u khvorykh molodogo viku z anomaliyamy rozvytku poperekovogo viddilu khrebta. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni PL Shupyka. 2014; 23 (2): 197–202. [Ukrainian]
 5. Tymoshenko OP, Voronina LM, Kravchenko VM, ta in. Klinichna biokhimiya: navchalnyy posibnyk. Kharkiv: Zoloti Storinky, 2003. 239 s. [Ukrainian]
 6. Morozenko DV, Leontyeva FS. Metody doslidzhennya markeriv metabolizmu spoluchnoyi tkanyny u klinichniy ta eksperymentalniy medytsyni. Molodyy vchenyy. 2016; 2 (29): 168–72. [Ukrainian]
 7. Laboratorni metody doslidzhen u biologiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni: dovidnyk. Ed: VV Vlizlo. Lviv: SPOLOM, 2012. 764 c. [Ukrainian]
 8. Goryachkovskyy AM. Klynycheskaya byokhymyya v laboratornoy dyagnostyke. Odessa: Ekologyya, 2005. 616 s. [Russian]
 9. Glants S. Medyko-byologycheskaya statystyka: Per s angl. M: Praktyka, 1998. 459 s. [Russian]
 10. Radchenko VA, Skidanov AG, Morozenko DV, Perfylyev AV, Piontkovskyy VK. Biokhimichni markery stanu paravertebralnykh m’yaziv u khvorykh na gryzhi ta stenozy poperekovogo viddilu khrebta. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatologichnoyi akademiyi. 2017; 17 (2/58). 171–4. [Ukrainian]