ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 19 of 45
Up
УЖМБС 2018, 3(4): 103–109
https://doi.org/10.26693/jmbs03.04.103
Clinical Medicine

Lipids and Myocardium Structural-Functional State in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Ospanova T. S., Semidotskaya Z. D., Chernyakova I. O., Pionova O. M., Tryfonova N. S., Avdeyeva O. V.
Abstract

The achievements of modern network science in the field of molecular biology, genome, and molecular genetics made it possible to study the causes of comorbidity on the organism, molecular, genetic levels, and to show the importance of cellular networks between these components. Using these advances has led to the isolation of a particular group synthropic diseases. Chronic obstructive pulmonary disease is a classic example of a comorbid disease characterized by a combination with coronary artery disease, arterial hypertension. This causes the actuality of studying the problems of pathogenesis, comorbidity, synthropy of chronic obstructive pulmonary disease. The purpose of the study was to investigate the features of the lipid spectrum and echocardiography parameters interrelationships in chronic obstructive pulmonary disease with coronary artery disease, arterial hypertension. Material and methods. 35 patients with chronic obstructive pulmonary disease with comorbid pathology (57.14% male, 42.86% female) were examined. The average age was 57.0, the middle duration of the disease was 10.02 [5,0-15,0] years. Patients were divided into 3 groups: group B (12 patients), group C (14 patients), group D (9 patients). Results and discussion. We found 7 positive correlations with the parameters of the heart structural-functional state. Analysis of echocardiography indices revealed changes in the parameters of both the right and the left ventricle, more pronounced in the presence of comorbidity. The change in pulmonary blood flow leads to the pressure increase in the pulmonary artery, a load on the right heart, an increase in structural and functional changes in the right heart (more pronounced for comorbidity). The peculiarity of group D was a large number of correlations. With the comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension, the total number of correlations remains. 5 correlations were revealed between the lipid spectrum and echocardiogramm: total cholesterol and aortic diameter (R=0.506), low-density lipoproteins and interventricular septum thickness, aortic root diameter, right atrium (R=0.445, 0.438, and 0.535, respectively). Conclusions: There is a significant number of various correlation links between the parameters of the lipid spectrum and the parameters of the myocardium structural-functional state. The number of correlations increases with the progression of the severity of chronic obstructive pulmonary disease. The connection of arterial hypertension and coronary artery disease is also accompanied by an increase in the number of correlations and their nature: in coronary artery disease, there are 6 such links, without it – 4; with arterial hypertension there are 8 correlations, without it there are only 6. The revealed correlations reflect the relationship between lipids and myocardial remodeling in chronic obstructive pulmonary disease. Correlation analysis suggests that the obtained data reflect the interactions of various nodes of the disease network and can be evaluated as signs of the synthropy of chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension and atherosclerosis.

Keywords: comorbidity, chronic obstructive pulmonary disease, echocardiography, synthropy

Full text: PDF (Rus) 217K

References
 1. Akramova EG. Kompleksnoe ultrazvukovoe y funktsyonalnoe yssledovanye serdechno-sosudystoy systemy pry khronycheskoy obstruktyvnoy bolezny lyogkykh: avtoref. diss. … doktora med. nauk. Abstr. Dr. Sci. (Med.). M; 2014. 38 s. [Russian]
 2. Belevskaya A.A, Dadacheva ZKh, Saydova MA, y dr. Vozmozhnosty EkhoKG v dyagnostyke lyogochnoy gypertenzyy y otsenke remodelyrovanyya serdtsa. Lechebnoe delo. 2015; 1: 111-21. [Russian]
 3. Vertkyn AP, Rumyantsev MA, Skotnykov AS. Komorbydnost. Klyn med. 2012; 10: 4-11. [Russian]
 4. Gaynutdynova VV, Bakyrov AB, Kalyullyna DKh, Gymaeva ZF. Sochetanye KhOBL s serdechno-sosudystymy zabolevanyyamy: osobennosty klynycheskogo techenyya. FVD y strukturno-funktsyonalnoe sostoyanye serdtsa. Medytsyna truda y ekologyya cheloveka. 2016; 1: 51-61. [Russian]
 5. Gerasymova EB, Bazdyrev ED, Smakotyna SA, y dr. Effektyvnost gypolypydemycheskoy terapyy u patsyentov s KhOBL. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry. 2014; 2. Available from: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1304 [Russian]
 6. Kapustnyk VA, Arkhypkyna OA. Strukturno-funktsyonalnoe sostoyanye myokarda u patsyentov s gypertonycheskoy boleznyu y KhOZL. Mizhnarodnyy medychnyy zhurnal. 2016; 1: 21-6. [Russian]
 7. Kozlov EV. Strukturno-funktsyonalnye yzmenenyya serdechno-sosudystoy systemy u patsyentov, stradayushchykh arteryalnoy gypertenzyey v sochetanyy s KhOBL. Sybyrskoe medytsynskoe obozrenye. 2016; 3: 56-62. [Russian]
 8. Mamaeva MG, Demko YV, Kraposhyna AYu, Solovyova YA. Osobennosty remodelyrovanyya levykh y pravykh otdelov serdtsa u bolnykh KhOBL, komorbydnykh s YBS. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. 2016; 6. Available from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25512 [Russian]
 9. Rekomendatsyy rabochey gruppy Evropeyskoy assotsyatsyy po vyzualyzatsyy serdechno-sosudystoy systemy, Amerykanskogo obshchestva EkhoKS y proyzvodyteley oborudovanyya po standartyzatsyy yzobrazhenyy deformatsyy s yspolzovanyem metodyky dvumernoy spekl-trekynga EkhoKS. Sertse i sudyny. 2015; 3: 37-48. [Russian]
 10. Feshchenko YuI, Chaykovskyy YuB, Ostrovskyy MM, Deltsova OI, Gerashchenko SBb ta in. Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya legen: novi vidtinky problemy: monografiya. Ivano-Frankivsk: SIMYK; 2016. 397 s. [Ukrainian]
 11. Shyrynskyy VS, Shyrynskyy YV. Komorbydnye zabolevanyya - aktualnaya problema klynycheskoy medytsyny. Sybyrskyy medytsynskyy zhurnal. 2014; 29 (1): 7-12. [Russian]
 12. Barnes PG, Celli BR. Systemic manifestation and comorbidities of chronic obstructive pulmonare disease. Eur Respir Rev. 2013; 22: 454-75.
 13. D'Andrea A, Naeije R, Grünig E, Caso P, D'Alto M, Di Palma E, Nunziata L, et al. Echocardiography of the pulmonary circulation and right ventricular function. Chest. 2014; 5 (145): 1071-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24306729. https://doi.org/10.1378/chest.12-3079
 14. Freixa X, Portillo K, Pare C, Garcia-Aymerich J, Gomez FP, Benet M, Roca J, et al. Echocardiographic abnormalities in patients with COPD at their first hospital admission. Eur Resp J. 2013; 41 (4): 784-91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23018914. https://doi.org/10.1183/09031936.00222511
 15. Goh RI, Choi IG. Exploring the human diseasom network. Briefings in functional genomics. 2012; 11 (Issue 6): 533-42. https://doi.org/10.1093/bfgp/els032
 16. Hobbs BD, Hersh CP. Integrative genomics of chronic obstructive pulmonary disease. Biochem Biophys Res Commun. 2014; 452 (2): 276-86. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25078622. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4172635. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.07.086
 17. Lamontagne M, Timens W, Hao K, Bossé Y, Laviolette M, Steiling K, Campbell JD, et al. Genetic regulation of gene expression in the lung identifies CST3 and CD22 as potential genes for airflow obstruction. Thorax. 2014; 69 (11): 997-1004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182044. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2014-205630
 18. Lachousse L, Loth D, Joos G, Hofman A, Leufkens HG, Brusselle GG, Stricker BH. Statins, systemic inflammation, and risk of death of COPD: the Rotterdame study. Pulm Pharmacol Ther. 2013; 26: 212-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23142156. https://doi.org/10.1016/j.pupt.2012.10.008
 19. Marx P, Antal P, Bolgar B, Bagdy G, Deakin B, Juhasz G. Comorbidities in the diseasome are more apparent than real: what Bayesian filtering reveals about the comorbidities of depression. PLoS Comput Biol. 2017; 13 (6): e1005487. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28644851. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5507322. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005487