ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 46 of 50
Up
JMBS 2021, 6(3): 347–352
https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.347
Biology

Morphometric and Metabolic Disorders in the Bone Tissue of Laboratory Rats with Chronic Toxic Hepatitis

Mogilevskaya T. V. 1, Makarenko O. A. 1,2, Gladkiy T. V. 1
Abstract

The development of osteodystrophy in diseases of the hepatobiliary system is a known fact, but the mechanism of the formation of metabolic disorders in bone tissue in liver pathology is not fully understood. The purpose of the study was to study morphological and biochemical changes in the bone tissue of female and male rats during the modeling of chronic toxic hepatitis. Materials and methods. Modeling of toxic hepatitis was carried out on 1 month old male and female Wistar rats by intraperitoneal injection of hydrazine sulfate 50 mg / kg twice a week for 3 months. The experiment was conducted in accordance with the norms and principles of the EU Council Directive on the protection of vertebrates used for scientific purposes. Morphometric measurements (density, content of mineral-organic, mineral and organic components) were carried out on the femurs and the last lumbar vertebra. Elastase activity, acidic phosphatase (indicators of bone resorption); alkaline phosphatase activity and calcium content (indicators of the synthesis of new bone tissue) were determined in homogenates of the bone tissue of the jaws and femur. The mineralizing index was calculated from the ratio of the activities of acidic phosphatase and alkaline phosphatase. Results and discussion. A decrease in the quantities organic matrix with a preserved intensity savings of bone tissue mineral parts in females and a decrease intensity in bone tissue mineralization in males under the influence of toxic hepatitis were found. Biochemical studies of bone tissue showed the activation of the destruction of the protein matrix of the bone, the intensification of mineralization in females, as well as the activation of hydrolysis of hydroxyapatite, along with a decrease in the level of calcium in the bone tissue of animals of both sexes against the background of modeling of chronic toxic hepatitis. Conclusion. The studies carried out have established multidirectional disorders of the metabolism and structure of bone tissue in males and females, induced by prolonged administration of hydrazine sulfate: in females, suppression of the formation of an organic matrix with a preserved intensity of bone mineralization, and in males, a decrease in bone mineralization against the background of a slightly increased intensity of synthesis of the organic component. The established patterns made it possible to reduce the negative effect of Hydrazine Sulfate on the protein metabolism of rat bone tissue, indirectly through the metabolism of estrogens. The results of our study provided experimental justification for the development of a scheme for the Prevention of osteodystrophic conditions in conditions of chronic exposure to toxins or impaired liver function

Keywords: rats, bone tissue, chronic toxic hepatitis

Full text: PDF (Ukr) 296K

References
 1. Ivanytskyy IV. Terapevtychnyy pidkhid do patsiyentiv z fibrozom pechinky v zalezhnosti vid nayavnosti dysplaziyi spoluchnoyi tkanyny [Therapeutic approach to patients with liver fibrosis depending on the presence of connective tissue dysplasia]. Molodyy vchenyy. 2017; 11(51): 71-75. [Ukrainian]
 2. Suchasni klasyfikatsiyi ta standarty likuvannya zakhvoryuvan vnutrishnikh organiv [Modern classifications and standards for the treatment of diseases of internal organs]. Nevidkladni stany v terapiyi: dovid-posib. Vinnytsa nats med un-t im MI Pyrogova; za red YuM Mostovogo. 21-e vyd, dopov i pererobl. K: Tsentr DZK; 2018. 680 p. [Ukrainian]
 3. Il’ina RYu, Karymova RG, Mukhamedzhanova LR, Zyganshyna LE. Patologycheskye yzmenenyya v kostnoy tkany u krys pry eksperymentalnom osteoporoze [Pathological changes in bone tissue in rats with experimental osteoporosis]. Praktycheskaya medytsyna. 2017;109: 71-75. [Russian]
 4. Krylova AS. Morfofunktsyonalnaya kharakterystyka kostnoy tkany v uslovyyakh ekzogennoy yntoksykatsyy v eksperymente u krys [Morphofunctional characteristic of bone tissue under conditions of exogenous intoxication in the experiment in rats]. Vestn Volgogr gos un-ta. Ser 11, Estestv Nauky. 2016; 4(18): 16-23. [Russian]
 5. Levytskyy AP, Makarenko OA, Demyanenko SA. Metody eksperymentalnoy stomatologyy [Methods of experimental dentistry]. Simferopol, OOO «Izd-vo Tarpan»; 2018. 78 p. [Russian]
 6. European convention for the protection of vertebrale animals used for experimental and other scientific purposes. Strasburg: Council of Europe. 1986; 123: 51 p.
 7. Velykyy NN, Shymanskyy YA, Khomenko AV, Lysakovskaya OO, Mazanova AA, Velykyy AN, et al. Metabolycheskaya rol defytsyta vytamyna D3 v razvytyy patologycheskykh sostoyanyy organyzma [Metabolic role of vitamin D3 deficiency in the development of the pathological conditions of the body]. Sovremennye problemy byokhymyy (Grodno). 2016; 1: 43-48. [Russian]
 8. Boyko TV. Osoblyvosti metabolizmu kistkovo-khryashchovoyi tkanyny u khvorykh na komor bidnu patologiyu organiv travlennya [Metabolic feautures of bone–cartilage tissue in patients with comorbid pathology of organs of digestive tract]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017; 2: 29-31. [Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.2.7856
 9. Khysmatullyna ZN. Faktory, okazyvayushchye vlyyanye na metabolyzm kostnoy tkany y pryvodyashchye k zabolevanyyam kostnoy systemy [Factors affecting the metabolism of bone tissue and leading to diseases of the bone system]. Vestnyk tekhnologycheskogo unyversyteta. 2015; 18(22): 165-172. [Russian]
 10. Martsynyaka SM. Kompleksne ortopedychne likuvannya khvorykh na vitamin-D-zalezhnyy ta vitamin-D-rezystentnyy rakhit [Complex orthopedic treatment of patients with vitamin-D-dependent and vitamin-D-resistant Rahit]. Abstr. Dr. Sci. (Med.) K; 2020. 294 p. [Ukrainian]
 11. Golunyna AA, Runova GE, Fadeev VV. Оsteomalyatsiya v praktyke endokrinologa: etiologiya, patogenez, differentsialnaya diagnostika s osteoporozom [Osteomation in the practice of endocrinologist: etiology, pathogenesis, differential diagnosis with Osteoporosis]. Osteoporoz i zabolevaniya kostey. 2019; 22(2): 23-31. [Russian]. https://doi.org/10.14341/osteo12117
 12. Yarmoshuk IR. Kliniko-laboratorne obgruntuvannya vykorystannya osteoplastychnogo materialu i antyrezorbentu v kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontytu u khvorykh z osteopeniyeyu [Clinical and laboratory justification for the use of osteoplastic material and antisorbent in the complex treatment of generalized periodontitis in patients with osteopenia]. Abstr. PhDr. (Med.) Ivano-Frankivsk; 2018. 169 p. [Ukrainian]
 13. Khvysyuk OM, Pavlov SB, Babenko NM, Kumechko MV, Semko NG, Pavlova GB. Eksperymentalne modelyuvannya rozvytku vtorynnogo osteoporozu pry riznykh vydakh zapalnogo protsesu [Experimental modeling of the development of secondary osteoporosis in various types of inflammatory process]. Problemy osteologiyi. 2015; 4: 19-23. [Ukrainian]