ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 55 of 59
Up
JMBS 2020, 5(5): 406–412
https://doi.org/10.26693/jmbs05.05.406
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Formation of the Complex of Indicators for Controling Students in the Process of Training Swimming

Glukhov I. G. 1, Drobot K. V. 1, Glukhova G. G. 1, Edelev A. S. 1, Abramov K. V. 2
Abstract

The reliability of the scientific research results is largely determined by the level of adequate selection and complexity of methods, obtaining objective data. It is also a determinant of the scientific information structure and content quality, its processing and generalization. The purpose of the study was to select and characterize a methodic complex for obtaining objective data of monitoring the students’ performance in the process of swimming training. Material and methods. We used theoretical analysis of scientific and methodical data, sources of the Internet, documentary sources, system analysis, historical and logical, comparative analysis and extrapolation, synthesis and modeling. Results and discussion. The implementation of the system of training students swimming cannot take place without correct control over this process. Due to the need of objective evaluation the effectiveness of different methodical content of training swimming programs, there is a need to find the complex of indicators (based on available diagnosis methods and techniques). For in-depth and extensive study of student youth’ indicators in the process of swimming training and implementation of basic control tasks in pedagogical research proposed 22 methods for determining the physical development and functional condition, 15 tests and exercises for determining the physical fitness of students, 5 indicators for determine psychophysiological characteristics and more than 20 indicators for monitoring the swimming preparedness of students. Conclusion. The theoretical part of any research involves in-depth study and characterization of physical education external and internal factors at different educational levels. For substantiating, developing, and implementing the main research results we used scientific and methodological data, significant number of basic research in the field of physical culture and sports, regulations and management protocols of physical education in higher education institutions etc. Tests complexes for evaluation of physical fitness, findings of physical development, psychophysiological indicators, data of swimming fitness, and objective indicators of the functioning the basic systems of the students’ body are formed with taking into account the recommendations of special literature. The research provides appropriate metrological requirements, which allow selecting tests that are easy to reproduce and provide simple but reliable ways to results fixation

Keywords: indicators, informative, physical development, preparedness, skills

Full text: PDF (Ukr) 374K

References
 1. Hladoshchuk OH. Pedahohichni umovy vdoskonalennya kultury zmitsnennya zdorov'ya studentiv v systemi fizychnoho vykhovannya u vyshchomu navchalnomu zakladi [Pedagogical conditions for improving the culture of strengthening the health of students in the system of physical education in higher education]. Abstr. PhDr. (Ped.). Kyiv; 2008. [Ukrainian]
 2. Shay O, Pityn M. Samokontrol funktsionalnoho stanu orhanizmu studentamy v protsesi fizychnoho vykhovannya [Self-control of the functional state of the body by students in the process of physical education]. Aktualni problemi rozvitku fizichnoho vikhovannya, sportu i turizmu v suchasnomu suspilstvi. Ivano-Frankivsk: PP Kurilyuk; 2008. s. 240-243. [Ukrainian]
 3. Kuznyetsova O, Zubritskiy B, Sinitsina O. Vyznachennya rivnya fizychnoi pidhotovlenosti studentiv pershoho kursu universytetu [Determining the level of physical fitness of first-year students of the university]. Fizichne vikhovannya, sport i kultura zdorov’ya u suchasnomu suspilstvi. 2015; 3(31): 147-152. [Ukrainian]
 4. Dutchak MV. Kompleks testuvannya «Krok do zdorov’ya» – shlyakh do humanizatsiyi fizychnoho vykhovannya shkolyariv [The Step to Health testing complex is a way to humanize the physical education of schoolchildren]. Fizichne vikhovannya v shkoli. 2005: 6; 15-16. [Ukrainian]
 5. Blavt O. Systema kontrolyu u fizychnomu vykhovanni studentiv spetsialnykh medychnykh hrup [Control system in physical education of students of special medical groups]. Monohrafiya. Lviv: Vid-vo Lvivskoi politekhniki; 2016. 512 p. [Ukrainian]
 6. Blavt OZ. Kontseptualni polozhennya orhanizatsiyi i formuvannya zmistu testovoho kontrolyu studentiv u fizychnomu vykhovanni spetsialnykh medychnykh hrup [Conceptual provisions of the organization and formation of the content of test control of students in physical education of special medical groups]. Molodizhniy naukoviy visnik Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universitetu imeni Lesi Ukrainki. 2015: 19; 50-55. [Ukrainian]
 7. Koryahin VM, Blavt OZ. Informatsiyna interpretatsiya ustriyu fizychnoho vykhovannya y systemy kontrolyu v osvitnikh ustanovakh [Information interpretation of the system of physical education and control system in educational institutions]. Molodizhniy naukoviy visnik Skhidnoyevropeyskoho NU im L Ukrainki. 2015: 18; 11-16. [Ukrainian]
 8. Krivodud TYe, Kulik NO, Shoshura ND. Do vyvchennya rivnya fizychnoi pidhotovlenosti studentiv pershoho kursu dennoho viddilennya SumDPU im. A.S. Makarenka za rezultatamy kontrolnykh normatyviv [To study the level of physical fitness of first-year students of the full-time department of SSU. A.S. Makarenko according to the results of control standards]. Aktualʹni problemy fizychnoho vykhovannya riznykh verstv naselennya. 2010: 4; 20-23. [Ukrainian]
 9. Volkov V, Tereshchenko O. Kontrol ta otsinka fizychnoi pidhotovlenosti studentskoi molodi [Monitoring and assessment of physical fitness of student youth]. Navch-metod posib. Kyiv: Nora-print; 2006. 68 p. [Ukrainian]
 10. Krutsevich TYu, Vorobyov MI, Bezverkhnya HV. Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditey, pidlitkiv i molodi [Control in physical education of children, adolescents and youth]. Navch posib. Kyiv: Olimp. l-ra; 2011. 224 p. [Ukrainian]
 11. Koryahin VM, Blavt OZ. Stadnik VV. Kontrol psykhofiziolohichnykh funktsiy studentiv iz oftalmolohichnymy zakhvoryuvannyamy v protsesi fizychnoho vykhovannya [Control of psychophysiological functions of students with ophthalmic diseases in the process of physical education]. Pedahohika, psikholohiya ta mediko-biolohichni problemi fizichnoho vikhovannya i sportu. 2017; 1: 23-30. [Ukrainian]
 12. Koryahin VM, Blavt OZ. Vplyv eksperymentalnoi tekhnolohiyi kontrolyu u fizychnomu vykhovanni studentiv spetsialnykh medychnykh hrup iz respiratornymy zakhvoryuvannyamy na yikhniy morfofunktsionalnyi stan [Influence of experimental control technology in physical education of students of special medical groups with respiratory diseases on their morphofunctional state]. Teoriya ta metodika fizichnoho vikhovannya. 2016: 4(114); 33-44. [Ukrainian]
 13. Stefanishin MV. Dyferentsiatsiya otsinyuvannya fizychnoi pidhotovlenosti shkolyariv 10–11 klasiv [Differentiation of assessment of physical fitness of schoolchildren of 10-11 grades]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Lviv; 2017; 20. [Ukrainian]
 14. Serhiyenko LP. Testuvannya rukhovykh zdibnostey shkolyariv [Testing of motor abilities of schoolchildren]. Navch posib. K: Olimpiyska literature; 2001. 439 p. [Ukrainian]
 15. Poproshayev O, Muntyan V, Ostrovskiy M. Vyznachennya mistsya ta roli navchalnoi dystsypliny «Fizychne vykhovannya» v natsionalniy systemi osvity [Defining the place and role of the discipline "Physical Education" in the national education system]. Sportivna nauka Ukraini. 2016: 3(73); 3-8. [Ukrainian]
 16. Hloba TA. Zdorov'yaformuvalna tekhnolohiya sportyvno-oriyentovanoho fizychnoho vykhovannya studentiv zakladiv vyshchoi osvity [Health-forming technology of sports-oriented physical education of students of higher education institutions]. Abstr. PhDr. (Physical Ed&Sport.). Kyiv; 2019. 25 p. [Ukrainian]
 17. Zakharina Ye, Hloba T. Sektsiyna model orhanizatsiyi fizychnoho vykhovannya studentiv zakladiv vyshchoi osvity (na prykladi nastilnoho tenisu) [Sectional model of organization of physical education of students of higher education institutions (on the example of table tennis)]. Molodizhniy naukoviy visnik Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universitetu imeni Lesi Ukrainki. Fizichne vikhovannya i sport. 2017; 27: 42-6. [Ukrainian]
 18. Vipasnyak IP, Vintonyak OV, Shankovskiy AZ. Osoblyvosti fizychnoho rozvytku studentiv u protsesi fizychnoho vykhovannya [Features of physical development of students in the process of physical education]. Ukrainskiy zhurnal meditsini, biolohiyi ta sportu. 2018; 3(5): 311-5. [Ukrainian] https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.311
 19. Zhuravlov YuH. Vplyv eksperymentalnoi prohramy sektsiynykh zanyat iz plavannya na funktsionalnyi stan sertsevo-sudynnoi systemy studentiv 18-19 rokiv [The influence of the experimental program of sectional swimming lessons on the functional state of the cardiovascular system of students]. Visnik Zaporizkoho natsionalnoho universitetu. Seriya: Fizichne vikhovannya i sport. 2017: 2; 12-17. [Ukrainian]
 20. Malikov MV, Svatyev AV, Bohdanovska NV. Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti [Functional diagnostics in physical education and sports]. Navch posib. Zaporizhzhya: ZDU; 2006. 227 p. [Ukrainian]