ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
  • 17 of 45
Up
JMBS 2018, 3(4): 94–98
https://doi.org/10.26693/jmbs03.04.094
Clinical Medicine

The State of Body Regulatory Systems in Patients with Acantholytic Pemphigus according to Biochemical Studies with Grounding for Step-by-step Pathogenetic Corrective Therapy

Litvinov V. A., Fedotov V. P.
Abstract

The purpose of the work was to establish the state of body regulatory systems with the help of biochemical studies in patients with acantholytic pemphigus and the development of a technique for correcting the revealed disorders at various stages of glucocorticosteroid therapy. Material and methods. We examined thirty patients with vulgar pemphigus (4 men and 26 women) aged 51-72. A complex of biochemical studies was performed four times: before the treatment, after 2-3 weeks of taking shock doses of glucocorticosteroids (stage I), 1.5-2 months after lowering the doses of hormones (Stage II) and after 5-6 months, when the doses of hormones were minimally supporting in the absence of clinical manifestations of pemphigus (stage III). Traditional therapy included glucocorticosteroids, antihypertensives, anti-clotting drugs, diuretics, probiotics, antibiotics, antimycotics, potassium, calcium, antacids, vitamins, microelements. Results and discussion. According to biochemical studies there was a statistically significant decrease in the total protein, an increase in glucose levels, triglycerides, low-density lipoproteins, AlAt, AcAt, total bilirubin, alkaline phosphatase, j-glutamyltranspeptidase, both before treatment and in stages I and II of the treatment. These indicators were normalized at the third stage of treatment with the exception of AlAt, AcAt. The atherogenity index sharply increased in the third stage, which is a threatening symptom for the onset of thrombosis and embolism. Conclusions. The received results allowed additionally to traditional therapy to recommend a rational diet for the correction of disorders, taking statins, hepatoprotectors, injections of reamberin, ATP, cocarboxylase, sodium chloride. The conducted therapy of 30 patients with acantholytic pemphigus allowed to obtain stable remission in all examined, to avoid complications. The proposed method of step-by-step therapy of these patients should be introduced into the practice of dermatovenereologists.

Keywords: pemphigus, skin, biochemistry, treatment, glucocorticosteroids, complications, stage, rashes

Full text: PDF (Ukr) 201K

References
  1. Dermatovenerologyya. Pod red VP Fedotova, AD Dyudyuna, VY Stepanenko. Dnepropetrovsk; 2011. 652 s. [Russian]
  2. Matushevskaya EV. Ymmunokhymycheskyy analyz antygenov epydermysa y dermy v dyfferentsyalnoy dyagnostyke y otsenke effektyvnosty lechenyya bolnykh ystynnoy akantolytycheskoy puzyrchatkoy: avtoref. diss. … doktora med. nauk. Abstr. Dr. Sci. (Med.). M; 1996. 46 s. [Russian]
  3. Potekaev NS, Kochergyn NG, Teplyuk NN, y dr. Terapevtycheskaya taktyka pry steroydorezystentnoy vulgarnoy puzyrchatke. Ros zhurn kozhn y vener bolezney. 2003; 2: 11–5. [Russian]
  4. Praktycheskaya dermatologyya. Uchebnoe posobye. Pod obshch red prof LA Bolotnoy. Kharkov; 2015. 278 s. [Russian]
  5. Roshchenyuk LV, Vladyka AS, Minenko SV, Varzhayinova TN, Vorontsov VM. Profilaktyka uskladnen, zumovlenykh pobichnoyu diyeyu kortykosteroyidnoyi terapiyi, u khvorykh na pukhyrchatku. Ukr zhurn derm, venerol, kosmetol. 2014; 4 (55): 56-60. [Ukrainian]
  6. Ryzhko VP, Vladyka AS, Vorontsova VM, y dr. K probleme ynfuzyonnoy terapyy v dermatovenerology. Ukr zhurn derm, venerol, kosmetol. 2011; 1 (40): 97-100. [Russian]
  7. Suzdaltseva YV, Panteleeva GA, Kopytkova TV. K voprosu o patogeneze akantolytycheskoy puzyrchatky. Suchasni problemy dermatovenerologichnoyi i kosmetologichnoyi dopomogy v umovakh reformuvannya okhorony zdorov'ya: Zbir Nauk Prats. Dodatok do Visnyka KhNU im. VN Karazina. Seriya «Medytsyna». 2009; 6: 139-43. [Russian]
  8. Torsuev NA, Sheklakov ND, Romanenko VN. Bulleznye dermatozy. M: Medytsyna, 1979. 296 s. [Russian]
  9. Tserandys GS, Fedotov VP, Dyudyun AD, Tumanskyy VA. Gystologyya y klynycheskaya kharakterystyka dermatozov. Dnepropetrovsk-Kharkov-Zaporozhe, 2004. 536 s. [Russian]